Ostatné/zámeny, vecné bremená

Zámena pozemkov

Slovenský pozemkový fond môže uzatvárať zámenné zmluvy na zámenu pozemkov vo vlastníctve štátu a v správe fondu na účely usporiadania vlastníctva k pozemkom a utvárania vhodných pozemkovoprávnych pomerov na hospodárenie na pôde – na základe §§ 16-19 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a v zmysle § 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v platnom znení.

Zámenné zmluvy na zámenu pozemkov vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve neznámych vlastníkov, s ktorými SPF nakladá, nie je fond oprávnený uzatvárať.

Zriaďovanie vecného bremena k pozemkom

Slovenský pozemkový fond zriaďuje vecné bremená k pozemkom vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe fondu na základe § 151 písm. n) a nasl. Občianskeho zákonníka a §19 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.z. formou zmluvy o zriadení vecného bremena.

Slovenský pozemkový fond je oprávnený zriaďovať vecné bremeno aj k pozemkom nezistených vlastníkov ( § 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 180/1995 Z.z. v platnom znení), ktoré sú v nakladaní Slovenského pozemkového fondu, a to v prípadoch uvedených v § 19 ods. 5 a ods. 3 zákona č. 180/1995 Z.z. v platnom znení formou zmluvy o zriadení vecného bremena.