Stanoviská k zmene druhu pozemkov

Stanoviská k zmene druhu pozemku

 

Slovenský pozemkový fond   vydáva vyjadrenie resp. záväzné stanovisko podľa ustanovení zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy  pre účely :

  1. vydania rozhodnutia o  zmene druhu pozemku,

  2. vydania rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy (alebo vyňatia a obmedzenia využitia lesného pozemku)

    a  to v prípade, ak je konaním dotknutý pozemok vo vlastníctve SR-SPF, alebo pozemok je vo vlastníctve nezisteného vlastníka, s  ktorým podľa § 16 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov nakladá SPF.

Žiadateľ (fyzická osoba alebo právnická osoba) zasiela písomnú žiadosť o vyjadrenie príslušnému regionálnemu odboru SPF  s uvedením účelu a predkladá :

  • základné identifikačné údaje k pozemku,

  • doklady o vlastníctve (list vlastníctva, príp. PKVL, rozhodnutia o dedičstve a pod.),

  • kópiu katastrálnej  mapy, alebo geometrický plán na vyznačenie zmeny druhu pozemku, resp.   s vyznačením plôch navrhovaných na odňatie  a k označeniu zmien v katastri nehnuteľností,

  • projektovú dokumentáciu (situácia),

  • vyjadrenie obce z hľadiska  územného plánu, resp. územnoplánovacia informácia,

  • iné súvisiace listiny (podklady), podľa povahy veci.

 

Vyjadrenia – záväzné stanoviská SPF pre účely konania podľa zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy podpisuje námestník generálnej riaditeľky SPF, po schválení riaditeľom odboru.