Vydržanie pozemkov do vlastníctva

Vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

A. Inštitút vydržania vlastníckeho práva - všeobecne

Právny inštitút vydržania vlastníckeho práva je z hľadiska platnej právnej úpravy primárne obsiahnutý v ustanovení § 134 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník). Ďalšiu súvisiacu právnu úpravu predstavujú ustanovenia § 129 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Z hľadiska relevantného posúdenia všetkých atribútov vydržania - právny inštitút vydržania predstavuje osobitný (originárny) spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva zo zákona (ex lege). S prihliadnutím na doterajšiu rozhodovaciu prax súdov možno klasifikovať predpoklady vydržania nasledovne.: 

 •          Spôsobilý predmet vydržania
 •          Spôsobilý subjekt
 •          Oprávnenosť držby
 •          Dobrá viera (dobromyseľnosť) vydržateľa
 •          Nepretržitosť držby počas celej zákonom ustanovenej doby

Právnym následkom splnenia vyššie uvedených predpokladov vydržania je nadobudnutie vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávneným držiteľom,   a to okamihom uplynutia vydržacej doby a zároveň zánik vlastníckeho práva doterajšieho vlastníka.[1] Predpoklady sú stanovené tak, že musia byť splnené kumulatívne - ak z nich nie je splnená čo i len jedna, nedochádza k vydržaniu.

Subjektom vydržania môže byť tak fyzická, ako aj právnická osoba, prípadne štát, pokiaľ je účastníkom občianskoprávnych vzťahov .

Na zápis vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vydržaním sú spôsobilé nasledovné listiny.:

  • právoplatné súdne rozhodnutie vydané na základe určovacej žaloby oprávneného držiteľa podľa ustanovenia § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku
  • rozhodnutie správneho orgánu v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa § 11 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
  • osvedčenie vyhlásenia o vydržaní v zmysle § 63 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch   a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Notársky poriadok“).

 

Nadobudnutie vlastníctva k nehnuteľnosti vydržaním vyznačí katastrálny odbor okresného úradu na základe príslušnej listiny.:

  • súdne rozhodnutie,
  • rozhodnutie správneho orgánu
  • alebo formou notárskej zápisnice (osvedčenie notára).

Do katastra nehnuteľností sa zapisujú formou záznamu podľa ustanovenia § 34 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov  (ďalej len „katastrálny zákon“).

B. Vyjadrenie SPF v zmysle § 63 Notárskeho poriadku

Slovenský pozemkový fond (ďalej aj ako „SPF“ alebo „fond“) je v zmysle § 63 písm. a) bod 3 Notárskeho poriadku príslušnou právnickou osobou pre vydanie vyjadrenia k osvedčeniu vyhlásenia o vydržaní formou notárskej zápisnice (ďalej aj ako „vyjadrenie“). Pri vydávaní vyjadrení k vzniku vlastníckeho práva vydržaním SPF postupuje i v zmysle platného interného predpisu, ktorým je upravený jeho postup pri vydávaní predmetných vyjadrení.

SPF je príslušný na vydanie vyjadrenia, ak predmetom vydržania sú nehnuteľnosti.:

 •          v správe SPF podľa ust. § 1, § 17 a § 22 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov,    § 34 ods. 3 prvá veta zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov,
 •          v nakladaní SPF podľa ust. § 34 ods. 3 druhá veta zákona č. 330/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona  č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie k osvedčeniu vyhlásenia o vydržaní formou notárskej zápisnice vydáva právny odbor  SPF / referát vydržania vlastníckeho práva. Vyjadrenie podpisuje riaditeľ právneho odboru.

Vyjadrenie vydáva na základe.:

 •          žiadosti o vydanie vyjadrenia v zmysle § 63 písm. a) bod 3 Notárskeho poriadku (ďalej len „žiadosť“),
 •          dokladov k žiadosti, (viď príloha nižšie),
 •          ďalších doplňujúcich podkladov - napríklad z  regionálneho odboru SPF, v územnej pôsobnosti, ktorého sa nehnuteľnosť nachádza (ďalej aj ako „príslušný regionálny odbor“), resp. od iných subjektov

Podkladom pre vypracovanie a vydanie vyjadrenia je písomná žiadosť o vyjadrenie k osvedčeniu vyhlásenia o vydržaní podľa § 63 Notárskeho poriadku, ktorú predloží osoba, v prospech ktorej sa vlastnícke právo alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu má vydržať (ďalej len „žiadateľ“).

Náležitosti žiadosti a nevyhnutné prílohy

Žiadosť má obsahovať.:

 •          Základné (identifikačné) údaje o osobe žiadateľa. Takýmito údajmi sú pri.:
  • fyzickej osobe – titul, meno, priezvisko, rodné meno, dátum narodenia, trvalé bydlisko, PSČ, prípadne telefonický kontakt a e-mail
  • právnickej osobe – názov, sídlo, IČO, prípadne telefonický kontakt a e-mail
  • Označenie osoby, po ktorej sa vlastnícke právo alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu osvedčuje s jej základnými údajmi (meno, priezvisko,   rodné meno, dátum narodenia, dátum úmrtia, príbuzenský vzťah a iné).
  • Identifikácia nehnuteľností – stav podľa PK a KN (čísla PKVL, LV), katastrálne územie, číslo parcely, výmera, druh pozemku, vlastnícky podiel a pod.
  • Právne skutočnosti a dôkazy (doklady a iné súvisiace listiny), o ktoré žiadateľ opiera svoje tvrdenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu a ktoré tvoria prílohy žiadosti, napr.: kúpna zmluva, zámenná zmluva, darovacia zmluva, iná listina, doklad o odovzdaní pozemkov do užívania JRD, prídelová listina, výmer o vlastníctve pôdy, konečný rozdeľovací plán o prídele, list vlastníctva, pozemno-knižná vložka, identifikácia parciel, geometrický plán, pozemková mapa, katastrálna mapa, rôzne náčrty, a iné.
  • Začiatok plynutia lehoty na vydržanie, odkedy žiadateľ má nehnuteľnosť nerušene, dobromyseľne v oprávnenej držbe.
  • Uvedenie dátumu vyhotovenia žiadosti a podpis žiadateľa.
  • Pri zastúpení žiadateľa inou osobou na základe splnomocnenia  je neoddeliteľnou súčasťou žiadosti plná moc s úradne overeným podpisom splnomocniteľa alebo overená kópia plnej moci.

 

Povinnou prílohou k žiadosti je „čestné prehlásenie žiadateľa“ (viď príloha nižšie). 

Prílohy k žiadosti – doklady (ich overené kópie, predkladajú sa individuálne podľa prípadu).:

 •         Čestné prehlásenie žiadateľa (vzor – viď príloha nižšie) – úradne overený podpis
 •         Splnomocnenie (v prípade ak žiadateľa zastupuje iná osoba – FO resp. PO)
 •         Identifikácia parciel (na stav PK, E-KN + C-KN)
 •         List vlastníctva  (LV)
 •         Pozemno-knižná vložka (PKVL)
 •         Doklady o prídele pozemkov do vlastníctva (prídelová listina, výmer o vlastníctve pôdy, konečný rozdeľovací plán, listina o odovzdaní pozemkov do užívania JRD a pod.) – úradne overená kópia
 •         Kópia katastrálnej mapy (mapa KN) so zakreslením právneho stavu
 •         Geometrický plán (ak je potrebný)
 •         Doklady, ktorými žiadateľ mieni preukázať oprávnenú držbu (kúpna zmluva, zámenná zmluva, darovacia listina, iná zmluva alebo listina alebo právny úkon, z ktorého žiadateľ odvodzuje svoje vlastnícke právo) – úradne overená kópia
 •         Vyjadrenie obce – v zmysle § 63 písm. a) bod 2. zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (vzor viď príloha nižšie) – originál listiny resp. úradne overená kópia

          -  či má resp. nemá výhrady k vzniku vlastníckeho práva vydržaním,

       -  o úhrade miestnych daní z nehnuteľností,

       -  že jej nie je známy pobyt NV, resp. ich právnych nástupcov

 •         Evidencia obyvateľov SR – potvrdenia o trvalom pobyte (Register obyvateľov SR)
 •         Prehlásenia podielových spoluvlastníkov – že nemajú výhrady k vzniku vlastníckeho práva vydržaním (vyjadrenia osôb, ktorých posledný zápis v KN preukazuje vlastnícke právo k nehnuteľnostiam resp. ich právnych nástupcov) – úradne overený podpis
 •         Prehlásenie osôb znalých miestnych pomerov (svedkov) – úradne overený podpis
 •         Osvedčenie o dedičstve resp. dedičské rozhodnutie

 

Vydanie vyjadrenia - procesný postup v rámci SPF

 

  1. podanie žiadosti
 • ak sa žiadateľ dostaví na príslušný regionálny odbor alebo právny odbor osobne a požiada o informáciu k vydržaniu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (bez písomnej žiadosti) preveruje sa či je SPF príslušnou právnickou osobou pre vydanie vyjadrenia, a zároveň sa žiadateľovi poskytne informácia o náležitostiach žiadosti
 • žiadosť sa podáva v podateľni na príslušnom regionálnom odbore alebo v podateľni na generálnom riaditeľstve (ďalej aj ako „miesto podania“)
 • žiadosť môže byť doručená poštou, faxom alebo osobne
 • žiadosť sa považuje za doručenú po jej zaevidovaní v mieste podania v súlade s registratúrnym poriadkom fondu
 • žiadateľom môže byť fyzická alebo právnická osoba
 • ak bola žiadosť (vrátane nevyhnutných príloh) doručená na príslušný regionálny odbor a nie je predpoklad potreby ďalšieho doplnenia podkladov – zasiela sa so sprievodným listom regionálneho odboru na právny odbor
 • ak predložená žiadosť neobsahuje údaje a písomnosti nevyhnutné k vydaniu vyjadrenia príslušný regionálny odbor alebo právny odbor vyzve listom žiadateľa alebo jeho splnomocneného zástupcu na jej doplnenie s uvedením časového termínu, do ktorého sa má uskutočniť doplnenie požadovaných skutočností resp. podkladov
 • v prípade, ak v uvedenom časovom termíne SPF neobdrží doplnenie podkladov, žiadosť môže byť uzavretá – a to vyjadrením s výhradami z titulu neuvedenia doplňujúcich skutočností resp. nepredloženia požadovaných podkladov
  • doručenú žiadosť s nevyhnutnými prílohami spracováva a vyjadrenie vydáva právny odbor / referát vydržania vlastníckeho práva
  • vyjadrenie sa zasiela poštou v jednom vyhotovení na adresu žiadateľa alebo jeho splnomocneného zástupcu, v jednom vyhotovení na príslušný regionálny odbor, a v prípade zamietavého vyjadrenia v jednom vyhotovení  i na katastrálny odbor príslušného okresného úradu
  • v zmysle pokynu predsedníčky ÚGKK č. P-473/2011 zo dňa 21.01.2011 sú na SPF zasielané oznámenia o všetkých prípadoch, v ktorých je na okresný úrad – katastrálny odbor (v minulosti správa katastra) za účelom zápisu vlastníckeho práva záznamom doručené osvedčenie o vydržaní vlastníckeho práva vydané notárom – bez vyjadrenia SPF, tieto oznámenia (vrátane notárskych zápisníc), ako i iné podania rovnakého charakteru zo strany ďalších fyzických alebo právnických osôb – sú riešené postúpením          na Notársku komoru SR, Ministerstvo spravodlivosti SR resp. v rámci vlastnej činnosti zabezpečením ďalšieho právneho postupu
  • v prípade potreby doplnenia informácií, alebo nejasností sa žiadateľ môže obrátiť.:
   • priamo na príslušný regionálny odbor (osobne, telefonicky, e-mailom)
   • právny odbor / referát vydržania vlastníckeho práva SPF (osobne, telefonicky - 02/20 941 111, 20 941 254, e-mailom – pravne[at]pozfond.sk)
  1. spracovanie žiadosti
  1. vybavenie žiadosti a vydanie vyjadrenia
  1. doplňujúce informácie

  


1) § 21 Občianskeho zákonníka

2) § 34 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

 

 [1] Vlastníkom vydržaného pozemku sa držiteľ stáva okamihom, kedy splnil podmienky vydržania - ďalšie právne skutočnosti pre nadobudnutie vlastníckeho práva vydržateľom zákon nevyžaduje (Rozsudok NS ČR z 27.04.1999, sp. zn. 2 Cdon 1134/1996).