Ponukové konanie

Podľa § 34 ods. 18 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 285/2008 Z. z. je Slovenský pozemkový fond povinný zverejňovať na svojej internetovej stránke pozemky, ktoré sú vhodné ako náhradné pozemky podľa osobitných predpisov.

Na tejto stránke fond zverejňuje zoznam pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu, ktoré sú vhodné ako náhradné pozemky podľa osobitných predpisov Zoznam je aktualizovaný 2 x ročne.

Vzhľadom na komplikovanosť právnych vzťahov k pozemkom vyplývajúcich najmä z ich historického vývoja, Slovenský pozemkový fond nemôže garantovať vhodnosť zverejnených pozemkov z hľadiska ich poskytnutia oprávneným osobám podľa osobitných predpisov.

Podrobné aktuálne údaje o pozemkoch vhodných na reštitučné účely poskytnú príslušné regionálne odbory SPF v pôsobnosti ktorých sa predmetné pozemky nachádzajú.

Zoznam pozemkov, ktoré sú vhodné ako náhradné pozemky pre reštitučné účely podľa jednotlivých regionálnych odborov:

Na stiahnutie

ro ba.xls [.xls, 44 kB]

ro bb.xls [.xls, 31 kB]

ro bj.xls [.xls, 268.5 kB]

ro dk.xls [.xls, 56 kB]

ro ds.xls [.xls, 26.5 kB]

ro he.xls [.xls, 30.5 kB]

ro ke.xls [.xls, 52.5 kB]

ro lc.xls [.xls, 24.5 kB]

ro lm.xlsx [.xlsx, 19.2 kB]

ro mi.xls [.xls, 43.5 kB]

ro mt.xlsx [.xlsx, 15.7 kB]

ro nr.xls [.xls, 71.5 kB]

ro nz.xls [.xls, 24 kB]

ro pb.xls [.xls, 34 kB]

ro pd.xlsx [.xlsx, 10.4 kB]

ro rs.xlsx [.xlsx, 11.8 kB]

ro rv.xls [.xls, 33 kB]

ro sk.xlsx [.xlsx, 11.8 kB]

ro tn.xls [.xls, 31.5 kB]

ro tt.xlsx [.xlsx, 26.5 kB]

ro tv.xls [.xls, 36 kB]

ro vt.xlsx [.xlsx, 11.1 kB]

ro zv bs zh.xlsx [.xlsx, 18.9 kB]

ro zv.xlsx [.xlsx, 16 kB]