Oznamy a aktuality

Tlačová správa z 22.11.2019

22. 11. 2019

SPF: Nemáme kompetencie riešiť užívateľské spory

Slovenský pozemkový fond, ako prenajímateľ poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve štátu a nezistených vlastníkov,  nemá kompetencie riešiť užívateľské spory medzi farmármi. Fond sa preto rozhodol reagovať na čoraz častejšie účelové podania, ktorými sa subjekty snažia dostať k pôde SPF tak, že poukazujú na porušovanie podmienok nájmu zo strany zmluvných partnerov SPF, alebo iné skutočnosti.

 „Názorným príkladom je spor medzi spoločnosťami D.K.Agro, spol. s r.o., CORONA GROUP, s.r.o., AGROVES s.r.o. a JRD Rakovec s.r.o., týkajúci sa pozemkov v katastri Rakovec nad Ondavou v okrese Michalovce. Neúspešný žiadateľ o prenájom pozemkov v danom katastri, spoločnosť D.K.Agro, spol. s r.o., poukazuje na protiprávnosť uzatvorenia nájomnej zmluvy so spoločnosťou CORONA GROUP, s.r.o. ešte v roku 2016. V tom čase pritom sama nespĺňala podmienky, keďže bola dlžníkom Sociálnej poisťovne, čím sa z prenájmu od SPF diskvalifikovala,“ vysvetľuje Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka SPF.

Ďalší podnet od spoločnosti JRD Rakovec s.r.o. smeruje voči samotnej spoločnosti D.K.Agro, spol. s r.o. Tá ma podľa jeho obsahu užívať a poberať priame platby na pozemky, ktoré SPF prenajíma spoločnosti AGROVES s.r.o.. Podľa ďalších zistení SPF, spoločnosť D.K.Agro, spol. s r.o. v roku 2018 deklarovala aj užívanie pozemkov v k. ú. Rakovec nad Ondavou, ktoré tvoria predmet platnej nájomnej zmluvy so spoločnosťou CORONA GROUP, s.r.o., t. j. bez právneho vzťahu k nim. O týchto skutočnostiach bola informovaná Pôdohospodárska platobná agentúra, ktorú fond zároveň požiadal o vykonanie šetrenia. Spoločnosť D.K.Agro, spol. s r.o. zasa namieta prechod práv a povinností z nájomnej zmluvy medzi SPF a spoločnosťou CORONA GROUP, s.r.o. na spoločnosť JRD Rakovec s.r.o. Tieto však pri predaji časti podniku prešli na kupujúceho zo zákona.  

„Obsah podaní v tomto prípade jasne dokazuje, že subjekty hospodáriace v danej lokalite sa rozhodli riešiť svoje spory cez Slovenský pozemkový fond. Takýto postup však nepovažujeme za konštruktívny a odmietame sa doňho z pozície prenajímateľa bezdôvodne zapájať,“ dopĺňa Adriana Šklíbová s tým, že Slovenský pozemkový fond bude v každom obdobnom prípade postupovať len v rámci svojich kompetencií.

Tlačová správa z 18.11.2019

18. 11. 2019

Štát očakáva ďalší rozsudok v spore voči spoločnosti Slanské lesy, s.r.o. V hre je tisíc hektárov pôdy v hodnote približne 14 miliónov eur.

Slovenský pozemkový fond a LESY SR čakajú na rozhodnutie v konaní vedenom na Okresnom súde Košice – okolie  voči spoločnosti Slanské  lesy, s.r.o. Ide o pokračovanie série konaní, v ktorých už čiastočne súdy rozhodli, že lesy a poľnohospodárska pôda, ktoré spoločnosť Slanské lesy, s.r.o. so sídlom v Trebišove získala na základe notárskeho osvedčenia o vydržaní, nepatria tejto spoločnosti ale štátu. V prospech Slovenskej republiky už bolo rozhodnuté o parcelách v hodnote najmenej 45 miliónov eur. Svedčí o tom zápis v katastri nehnuteľností. „Stalo sa tak po ukončení všetkých súdnych sporov po dobe vyše 20 rokov. Môžeme povedať, že Slovenská republika bola v tomto konaní úspešná,“ tvrdí Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu.

V aktuálne pribiehajúcom konaní má okresný súd rozhodnúť o častiach parciel, ktoré spoločnosť Slanské lesy, s.r.o. podvodným konaním zlúčila do ďalších parciel. „Tieto parcely už Slovenská republika vydala v rámci reštitučného konania jednotlivým fyzickým osobám či pozemkovým spoločenstvám. Boli v nich teda zlúčené aj štátne parcely, ktorých vlastníctva sa v tomto vylúčenom konaní Slovenská republika domáha,“ vysvetľuje Adriana Šklíbová s tým, že vo veci bolo podané aj trestné oznámenie, na základe ktorého bol konateľ spoločnosti Slanské  lesy, s.r.o. obvinený pre záväzný zločin podvodu v štádiu pokusu.

V prebiehajúcom konaní ide o nehnuteľnosti o rozlohe viac ako 1 000 hektárov v hodnote približne 14 miliónov eur. „Konanie pokračuje a v krátkej dobe očakávame rozsudok v prospech Slovenskej republiky,“ dodáva generálna riaditeľka SPF.

Tlačová správa z 31.10.2019

31. 10. 2019

SPF ponechá rozhodnutie o poľovnom revíri Teplá Voda súdom

V súvislosti s prípadom poľovného revíru Teplá voda, ktorý bol v minulosti viac krát medializovaný, Slovenský pozemkový fond informuje, že zmluva o užívaní predmetného poľovného revíru nebola k dnešnému dňu zo strany SPF podpísaná.

Dôvodom sú žaloby podané v predmetnej veci, jednak žaloba zo dňa 15.02.2019 o nahradenie prejavu vôle a jednak žaloba z 12.03.2019 o neplatnosť uznesení zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov, ktoré sa uskutočnilo dňa 23. augusta 2018 , a súvisiacej notárskej zápisnice. Ani jeden z prebiehajúcich sporov nebol iniciovaný SPF.

Slovenský pozemkový fond má za to, že zodpovednosť za vzniknutú situáciu nesú poľovnícke organizácie, ktoré majú o užívanie predmetného poľovného revíru záujem, a ktoré sa námietkami, podnetmi a žalobami vzájomne blokujú v snahe o jeho získanie. Fond preto rozhodnutie vo veci ponecháva príslušným súdom.


Tlačová správa z 30.10.2019

30. 10. 2019

SPF podal žiadosť o opravu údajov ROEP v Podunajských Biskupiciach

Slovenský pozemkový fond podal začiatkom tohto roka oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu. Stalo sa tak na základe chybného zápisu údajov o pozemkoch, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Podunajské Biskupice. Dotknuté sú aj plochy, ktoré vykupuje Národná diaľničná spoločnosť pre výstavbu diaľnice D4. Keďže chybné údaje neboli dodnes opravené, Slovenský pozemkový fond sa rozhodol realizovať ďalšie právne kroky.

 „Požiadali sme katastrálny odbor Okresného úradu Bratislava o opravu chybných údajov zapísaných v katastri nehnuteľností. Ide o údaje, ktoré boli zapísané v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim, tzv. ROEP, pre katastrálne územie Podunajské Biskupice,“ spresnila Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu.

Slovenský pozemkový fond postupuje na základe zákona o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom. Ten totiž hovorí o tom, že ak schválený ROEP obsahuje údaje o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim, ktoré sú v rozpore s údajmi z listín predložených účastníkmi konania, správny orgán po prerokovaní v komisii rozhodne o zmene údajov schváleného registra. O zmene možno rozhodnúť do piatich rokov od zápisu údajov registra do katastra nehnuteľností. Rozhodnutie o schválení ROEP pre k. ú. Podunajské Biskupice bolo do katastra zapísané v septembri 2015.

OZNAM 29.10.2019 - RO SPF MARTIN

29. 10. 2019

Zrušenie stránkových hodín na RO SPF Martin

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že z technických príčin budú dňa 30. októbra 2019 (streda) zrušené stránkové hodiny na Regionálnom odbore SPF Martin.

Najbližšie nasledujúce stránkove hodiny na tomto pracovisku budú dňa 04. novembra 2019 (pondelok) v čase od 9:00 do 12:00.

Za pochopenie ďakujeme. 

Tlačová správa z 28.10.2019

29. 10. 2019

SPF sa nezúčastní zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Tomášovce v okrese Lučenec

Na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru Tomášovce v okrese Lučenec, ktoré sa má uskutočniť 30. októbra 2019 v Lučenci, Slovenský pozemkový fond svojho zástupcu nedeleguje. Dôvodom zvolania zhromaždenia má byť údajné neplatenie nájomného a nedodržiavanie zákona o poľovníctve zo strany užívateľa tohto revíru, Poľovníckeho združenia Sedem chotárov Tomášovce.

Zmluvu o užívaní poľovného revíru Tomášovce s Poľovníckym združením Sedem Chotárov Tomášovce príslušný správny orgán riadne zaevidoval a je platná a účinná  do 8. septembra 2026.

Užívateľ má voči SPF splnené všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy o užívaní poľovného revíru a preto fond nebude vstupovať do vzťahov ostatných vlastníkov poľovných pozemkov a užívateľa.

V otázkach dodržiavania zákona o poľovníctve sú v rámci štátneho dozoru kompetentné konať orgány štátnej správy poľovníctva, preto nie je dôvod, aby sa SPF zajtrajšieho zhromaždenia zúčastnil.

 

Tlačová správa z 21.10.2019

21. 10. 2019

V kauze Veľký Slavkov padol ďalší rozsudok

V kauze Veľký Slavkov, v ktorej je Slovenský pozemkový fond žalovaný o náhradu škody takmer 100 miliónov eur plus úroky z omeškania, okresný súd v Prešove dnes rozhodol v prospech Slovenského pozemkového fondu.

„Predmetom sporu, v ktorom bolo dnes rozhodnuté, bolo zaplatenie údajnej škody takmer 16 miliónov eur plus úrok z omeškania od roku 2008 spoločnosti DIGITAL FLOOR LTD. Okresný súd žalobu v celom rozsahu zamietol a priznal Slovenskému pozemkovému fondu nárok na náhradu trov konania. Súd konštatoval, že Slovenský pozemkový fond svojim postupom vo veci neporušil žiaden právny predpis a ani nepostupoval v rozpore s dobrými mravmi alebo svojimi zákonnými povinnosťami. Po rozsudku z 9. apríla 2019, kedy bolo rozhodnuté o časti pohľadávky v sume 23 miliónov eur s príslušenstvom, tak možno hovoriť o ďalšom úspechu Slovenského pozemkového fondu v kauze Veľký Slavkov,uviedla generálna riaditeľka SPF Adriana Šklíbová.

O čo ide v kauze Veľký Slavkov:

Jedná sa o súdne spory z titulu údajne zmarenej investície OKKO G.E.R. Ich podstata spočíva v tom, že z nezáväzného oznámenia SPF, ako sa postupuje pri predaji pozemkov, spoločnosti AR PARK, s.r.o. a ARent, a.s. dovodzujú, že sa jednalo o záväzný prísľub k odpredaju pozemkov, ktorý SPF nesplnil.  Tým, že fond následne pozemky vydal reštituentom, mal spoločnostiam spôsobiť škodu spočívajúcu v zmarení investície podnikateľského zámeru. Všetky nároky, ktoré boli v tejto súvislosti uplatnené, fond považuje za fiktívne.

OZNAM 16.10.2019

16. 10. 2019

Celoslovenská porada zamestnancov SPF

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že v dňoch 17.10.2019 až 18.10.2019 sa uskutoční celoslovenská pracovná porada zamestnancov SPF.

Centrálna podateľňa na generálnom riaditeľstve SPF bude v uvedených dňoch pre verejnosť otvorená v štandardných úradných hodinách, t.j. vo štvrtok 17.10.2019 v čase od 07:00 do 15:00 a v piatok 18.10.2019 v čase od 07:00 do 12:30.

Rovnako budú dostupné služby CALL CENTRA SPF a to v štandardnom prevádzkovom čase, t.j. vo štvrtok 17.10.2019 v čase od 9:00 do 15:00 a v piatok 18.10.2019 v čase od 09:00 do 13:00.

OZNAM 16.10.2019 - RO SPF MARTIN

16. 10. 2019

Zrušenie stránkových hodín na RO SPF Martin

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že z technických príčin sú dnes, 16. októbra 2019, zrušené stránkové hodiny na Regionálnom odbore SPF Martin.

Najbližšie nasledujúce stránkove hodiny na tomto pracovisku budú v pondelok, 21. októbra 2019, v čase od 9:00 do 12:00.

Za pochopenie ďakujeme. 

Tlačová správa z 15.10.2019

15. 10. 2019

V kauze Veľký Slavkov sa uskutoční ďalšie pojednávanie

V kauze Veľký Slavkov, v ktorej je Slovenský pozemkový fond žalovaný o náhradu škody takmer 100 miliónov eur plus úroky z omeškania, sa budúci pondelok, t. j. 21. októbra 2019, uskutoční pojednávanie na Okresnom súde v Prešove.

„Pojednávanie bolo vytýčené v jednom zo sporov, ktoré sú v predmetnej kauze vedené voči SPF. Tentokrát ide o spor so spoločnosťou DIGITAL FLOOR LTD o zaplatenie údajnej škody takmer 16 miliónov eur plus úrok z omeškania od roku 2008,“ informovala generálna riaditeľka SPF Adriana Šklíbová s tým, že pojednávania sa vzhľadom na jeho dôležitosť zúčastní aj osobne.

O čo ide v kauze Veľký Slavkov:

Jedná sa o súdne spory z titulu údajne zmarenej investície OKKO G.E.R. Ich podstata spočíva v tom, že z nezáväzného oznámenia SPF, ako sa postupuje pri predaji pozemkov, spoločnosti AR PARK, s.r.o. a ARent, a.s. dovodzujú, že sa jednalo o záväzný prísľub k odpredaju pozemkov, ktorý SPF nesplnil.  Tým, že fond následne pozemky vydal reštituentom, mal spoločnostiam spôsobiť škodu spočívajúcu v zmarení investície podnikateľského zámeru.

Ani jeden z troch sporov týkajúcich sa týchto nárokov, ktoré fond považuje za fiktívne, zatiaľ nebol právoplatne ukončený. Rozsudkom z 9. apríla 2019 Okresný súd Prešov rozhodol o jednej z pohľadávok vo výške viac ako 23 miliónov eur s príslušenstvom tak, že žalobu v celom rozsahu zamietol.

Zobraziť stránku:12345678910