Oznamy a aktuality

Pozemkové spoločenstvá - informácia o postupe SPF

09. 01. 2019

Aplikácia novely č. 110/2018 Z. z. k zákonu č. 97/2013 Z. z. v podmienkach SPF

Slovenský pozemkový fond v súvislosti s platnou a účinnou novelou č. 110/2018 Z. z. k zákonu 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pozemkových spoločenstvách") touto cestou informuje všetky pozemkové spoločenstvá podľa tohto zákona o spôsobe a forme aplikácie novely v praxi pre úpravu vzájomných vzťahov medzi pozemkovými spoločenstvami a SPF.

V zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 zákona o pozemkových spoločenstvách, SPF nemôže užívať pozemky, ktoré zodpovedajú podielom spoločnej nehnuteľnosti v zmysle § 10 ods. 1 a 2, ale užíva ich spoločenstvo, fond prijíma podiel na zisku alebo nájomnom podľa § 20.

Ak zhromaždenie pozemkového spoločenstva príjme podľa § 14 ods. 7 písm. h) zákona o pozemkových spoločenstvách uznesenie o rozdelení zisku, spoločenstvo je v zmysle § 20 ods. 2 tohto zákona povinné do 30 dní odo dňa rozhodnutia oznámiť túto skutočnosť fondu a správcovi.

Pre tento účel bolo vytvorené tlačivo (Hlásenie o výške podielu na zisku.docx [.docx, 16 kB]), ktoré je potrebné zasielať na adresu generálneho riaditeľstva SPF, Búdková č. 36, 817 15 Bratislava každoročne, a to aj v účtovnom roku, v ktorom sa zisk nerozdeľuje (tzv. nulové hlásenie).

Spôsob úhrady podielu na zisku alebo nájomnom:
bankové spojenie : Štátna pokladnica, Bratislava
IBAN : SK35 8180 0000007000001638
Variabilný symbol : IČO Vášho pozemkového spoločenstva

Tlačivo v elektronickej podobe je dostupné aj na internetovej stránke Slovenského pozemkového fondu www.pozfond.sk v sekcii Tlačivá a žiadosti.

Oznam 7.1.2018

07. 01. 2019

Slovenský pozemkový fond želá svojim klientom a zmluvným partnerom veľa osobných a pracovných úspechov v novom roku 2019.

Tlačová správa z 21.12.2018

21. 12. 2018

Prvé riadne zasadnutie novej Rady Slovenského pozemkového fondu

Včera, t. j. 20 decembra 2018, sa v priestoroch generálneho riaditeľstva Slovenského pozemkového fondu uskutočnilo prvé riadne zasadnutie nových členov Rady fondu, ktorých zvolila Národná rada Slovenskej republiky po skončení funkčného obdobia predchádzajúcich členov.

V úvode zasadnutia si Rada spomedzi svojich nových členov volila predsedu a podpredsedu. V tajnom hlasovaní bol za predsedu Rady zvolený Mgr. Marek Gocník a za podpredsedu Mgr. Jana Ujová. Profily predsedu, podpredsedu ako aj ostatných členov Rady fondu sú zverejnené na internetovej stránke Slovenského pozemkového fondu www.pozfond.sk v sekcii Pozemkový fond, záložka Organizačná štruktúra

Následne sa Rada fondu zaoberala materiálmi, ktoré na zasadnutie pripravil Slovenský pozemkový fond. Predovšetkým išlo o 380 návrhov právnych aktov, ktorých obsahom bol odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe alebo nakladaní pozemkového fondu na iné osoby. V súlade so zákonom, Rada fondu takého akty prerokúva a predkladá k nim štatutárnym orgánom odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko.

Na podpis štatutárov SPF boli Radou fondu odporučené všetky návrhy právnych aktov okrem troch, ku ktorým boli doručené námietky. Tieto právne akty budú osobitne prešetrené.

„Počet právnych aktov pripravených na decembrové zasadnutie je jasným dôkazom toho, že Slovenský pozemkový fond v uplynulom období veľmi aktívne pracoval. Nakoľko takmer všetky návrhy boli Radou fondu odporučené na podpis štatutárov, s vykonanou prácou vyjadrujem spokojnosť a poďakovanie kolegom“ zdôraznila generálna riaditeľka SPF, JUDr. Adriana Šklíbová.

Ďalšie rokovanie Rady fondu je naplánované na 31. januára 2019.

Slovenský pozemkový fond želá svojim klientom a zmluvným partnerom príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2019 veľa osobných a pracovných úspechov.

Hromadné čerpanie dovolenky počas sviatkov.

19. 12. 2018

Hromadné čerpanie dovolenky počas sviatkov.

Slovenský pozemkový fond (ďalej len SPF“) oznamuje, že po dohode so zástupcami zamestnancov vyhlasuje zamestnávateľ hromadné čerpanie dovolenky pre všetkých zamestnancov SPF v termíne od 27. decembra 2018 (štvrtok) do 31. decembra 2018 (pondelok) vrátane, t. j. tri pracovné dni.

V týchto dňoch preto nebudú môcť byť klienti SPF vybavovaní. Klientov v prípade odborných konzultácií príjme v rámci úradných hodín miestne príslušný REGIONÁLNY ODBOR SPF v úradných dňoch od 2. januára 2018.

Na GR SPF je možné doručiť písomnosti do podateľne od 2. januára 2018.

SPF

19. 12. 2018

Slovenský pozemkový fond želá svojim klientom a zmluvným partnerom príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2019 veľa osobných a pracovných úspechov.

Tlačová správa z 19.12.2018

19. 12. 2018

SPF postupne rieši nájom pozemkov v katastroch po pozemkových úpravách

Na zasadnutí Rady Slovenského pozemkového fondu, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 20. decembra 2018, bude o. i. prerokúvaných spolu 18 návrhov právnych aktov, ktorými je riešený nájom pozemkov v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu v katastrálnych územiach Báhoň, Veľké Leváre a Vištuk.

V daných katastrálnych územiach bolo schválené vykonanie projektu pozemkových úprav. Všetky nájomné vzťahy k pôvodným nehnuteľnostiam tak v súlade so zákonom zanikli s tým, že  nájomcom, ktorí riadne a včas plnili svoje záväzky zo zmluvy o nájme pôvodných nehnuteľností, vzniklo právo na uzavretie zmluvy o nájme nových pozemkov za podmienok, ktoré boli dohodnuté pri nájme pôvodných nehnuteľností, a to na výmeru zodpovedajúcu výmere pôvodných prenajatých nehnuteľností zníženú o plochu tzv. spoločných zaradení a opatrení.

Dlhšie časové obdobie od zákonného zániku nájomných vzťahov do nového usporiadania nájmu pozemkov SPF v daných katastroch bolo spôsobené komplikovanými a neustále meniacimi sa užívacími vzťahmi. V obdobných prípadoch veľkú rolu zohráva spolupráca a schopnosť doterajších užívateľov ako aj nových žiadateľov, ktorí majú prenajaté pozemky známych vlastníkov, dohodnúť sa na rozdelení užívania pozemkov v konkrétnom katastri.

Usporiadaných bolo celkovo 1345,1256 ha pozemkov v správe a nakladaní SPF, pričom nájomcovia sa zaviazali uhradiť spätné nájomné za celé obdobie užívania pozemkov bez platnej nájomnej zmluvy.

 

Tlačová správa z 12.12.2018

12. 12. 2018

Úvodné pracovné zasadnutie Rady Slovenského pozemkového fondu

Dnes, t. j. 12. decembra 2018, sa uskutočnilo úvodné zasadnutie nových členov Rady Slovenského pozemkového fondu, ktorých zvolila Národná rada Slovenskej republiky na základe návrhov Vlády Slovenskej republiky a Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Okrem vzájomného predstavenia a odovzdania menovacích dekrétov noví členovia Rady schvaľovali rokovací poriadok a harmonogram riadnych zasadnutí. 

Prítomní členovia Rady sa uzniesli, že prvé riadne zasadnutie, na ktorom budú prerokúvané návrhy právnych aktov, sa uskutoční dňa 20. decembra 2018. SPF zverejnil návrhy právnych aktov tak, aby mohli byť prerokované v tomto termíne.

Profily všetkých zvolených členov Rady Slovenského pozemkového fondu sú zverejnené na internetovej stránke SPF http://www.pozfond.sk/sk/pozemkovy-fond/organizacna-struktura.


Oznam 07.12.2018

07. 12. 2018

Národná rada Slovenskej republiky zvolila potrebný počet členov Rady Slovenského pozemkového fondu

Slovenský pozemkový fond oznamuje svojim zmluvným partnerom a žiadateľom, že Národná rada Slovenskej republiky na svojej prebiehajúcej 38. schôdzi v opakovanej voľbe zvolila ďalších troch členov Rady Slovenského pozemkového fondu navrhovaných Výborom NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Nakoľko na októbrovej schôdzi parlamentu boli zvolení šiesti členovia navrhovaní Vládou SR a jeden člen navrhovaný výborom, Rada fondu môže začať vykonávať svoju činnosť.

Prvé zasadnutie novozvolenej Rady fondu je naplánované na 20. decembra 2018.

Profily všetkých zvolených členov Rady Slovenského pozemkového fondu sa nachádzajú v priloženom dokumente.

RADA SPF.pdf [.pdf, 817.9 kB]

Oznam 06.12.2018

06. 12. 2018

NR SR opäť volí nových členov Rady SPF

Národná rada Slovenskej republiky opäť volí členov Rady Slovenského pozemkového fondu, prvé zasadnutie by sa mohlo uskutočniť 20. decembra.

Na programe dnešného rokovacieho dňa prebiehajúcej 38. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky bude okrem iného aj opakovaná voľba členov Rady Slovenského pozemkového fondu.

Ako už SPF informoval na svojej internetovej stránke, k 25.10.2018 bolo zvolených 6 členov rady navrhovaných Vládou Slovenskej republiky.

Taktiež bol zvolený jeden člen navrhovaný Výborom NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Pre prípad, že na dnešnom rokovaní budú zvolení minimálne ďalší dvaja členovia navrhovaní výborom a rada bude môcť začať vykonávať svoju činnosť, SPF zverejnil návrhy právnych aktov tak, aby mohli byť prerokované ešte v tomto kalendárnom roku, 20. decembra 2018.

Oznam pre verejnosť _ celoslovenská porada

20. 11. 2018

Oznamujeme žiadateľom a návštevníkom Slovenského pozemkového fondu /ďalej len „SPF“/,

že v dňoch 29.11.2018 – 30.11.2018 sa uskutoční celoslovenská pracovná porada zamestnancov SPF.

Z tohto dôvodu budú pracoviská SPF zatvorené.

Zobraziť stránku:12345678910