Oznamy a aktuality

Tlačová správa z 22.05.2019

22. 05. 2019

Národná rada Slovenskej republiky zvolila ďalšieho člena Rady Slovenského pozemkového fondu

Národná rada Slovenskej republiky na svojej prebiehajúcej 45. schôdzi zvolila ďalšieho člena Rady Slovenského pozemkového fondu, navrhovaného Výborom NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Vo včerajšom tajnom hlasovaní bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov za člena rady zvolený Doc. Ing. Ján  I l a v s k ý, CSc. Trojročné funkčné obdobie zvoleného člena rady fondu začne plynúť dnes, t. j. 22. mája 2019.

„Riadne zvolených je tak všetkých 11 členov rady. Od 1. júna dochádza k zmene celkového počtu členov rady, ktorých bude po novom 13. Pribudol zástupca navrhovaný združením miest a obcí, ktoré spĺňa podmienky reprezentatívneho združenia zamestnávateľov, a jedného ďalšieho člena bude navrhovať Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora“ uviedla Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu.

Profily všetkých členov Rady Slovenského pozemkového fondu sú zverejnené na internetovej stránke Slovenského pozemkového fondu www.pozfond.sk/sk/pozemkovy-fond/organizacna-struktura.

RADA SPF k 22.05.2019.pdf [.pdf, 753.1 kB]

Tlačová správa z 20.05.2019

20. 05. 2019

Jednoduché pozemkové úpravy zrýchlia vysporiadanie pozemkov. Ak ich začnú farmári aktívne využívať 

Veľká rozdrobenosť pozemkov je hlavným nepriateľom slovenských farmárov. A Slovenský pozemkový fond sa to rozhodol urgentne riešiť. Aktívni tu však musia byť aj samotní farmári. „Vo svojich regiónoch nemôžu odkladať jednoduché pozemkové úpravy, vďaka ktorým dôjde k sceľovaniu pozemkov. Ide o podstatne rýchlejší proces ako veľké pozemkové úpravy, ktoré neraz trvajú niekoľko rokov a sú finančne náročné,“ vyhlásila Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu na konferencii, ktorú fond organizoval v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou vo Zvolene.

Zákon v tomto smere hovorí jasne - slovenskí poľnohospodári majú možnosť vysporiadať pozemky aj mimo  veľkých pozemkových úprav. Môžu tak urobiť v rámci hospodárskych dvorov alebo vymedzeného územia, ak sú dôvodom podstatné zmeny vo vlastníckych a užívacích vzťahoch. Povoľuje im to príslušný okresný úrad, a to formou jednoduchých pozemkových úprav s jednoduchšou dokumentáciou, ktoré je možné využiť v prípade, že poľnohospodár rieši úpravu len časti katastrálneho územia alebo hospodárskeho obvodu.

 „Užívatelia pozemkov alebo vlastníci hospodárskych stavieb sa takto môžu dohodnúť s vlastníkmi pozemkov na novom a oveľa prehľadnejšom usporiadaní vzťahov,“ tvrdí generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu Adriana Šklíbová.

Výhodou je, že užívatelia pozemkov nebudú musieť vytvárať neprehľadné množstvo nájomných či podnájomných vzťahov, alebo akýchkoľvek foriem náhradného užívania pozemku. „V porovnaní s komplexnými pozemkovými úpravami ide o podstatne rýchlejší a jednoduchší proces vzhľadom na menší obvod a počet účastníkov,“ dodáva generálna riaditeľka.

Jednoduché pozemkové úpravy sú jednou z horúcich tém spoločných stretnutí Slovenského pozemkového fondu a Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou. Aj ony boli témou spoločnej konferencie, avšak, nie len tie. Na konferencii sa zástupcovia oboch strán dohodli tiež na tom, že chcú spoločne pokračovať v riešení problémov, ktoré trápia farmárov. Aj z tohto dôvodu spoločne vytvoria manuál, ktorý poľnohospodárom objasní, ako postupovať pri predkladaní žiadosti o nájom či kúpu pôdy.

Úlohou samotnej konferencie, ktorej sa zúčastnilo takmer 200 farmárov z celého Slovenska - medzi nimi aj mladí farmári zo združenia ASYF, bolo informovať poľnohospodárov o tom, aké sú kompetencie fondu a akým spôsobom majú riešiť jednotlivé žiadosti v otázkach prenájmu, kúpy, či vysporiadania vlastníckych vzťahov pôdy.

Pozvánka na odbornú konferenciu

11. 04. 2019

Slovenský pozemkový fond a Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora Vás pozývajú na odbornú konferenciu k téme "Slovenský pozemkový fond v kontexte špecifických kompetencií správcu poľnohospodárskych pozemkov", ktorá sa uskutoční dňa 16. mája 2019 vo Zvolene.

Na konferencii, ktorá je určená predovšetkým pre začínajúcich i aktívnych farmárov a poľnohospodárske podniky, ale aj širokú odbornú a laickú verejnosť, bude odprezentovaných spolu päť tém týkajúcich sa Slovenského pozemkového fondu.

Bližšie informácie o programe a propozície:

KONFERENCIA_ZV_POZVÁNKA + PROPOZÍCIE.pdf [.pdf, 287.2 kB]

Návratka: 

KONFERENCIA_ZV_NÁVRATKA.pdf [.pdf, 215 kB]

Tlačová správa z 09.04.2019

09. 04. 2019

V kauze Veľký Slavkov padol rozsudok v prospech SPF

V kauze Veľký Slavkov, v ktorej je Slovenský pozemkový fond žalovaný o náhradu škody takmer 100 miliónov EUR plus úroky z omeškania, okresný súd v Prešove dnes rozhodol v prospech Slovenského pozemkového fondu.

„Predmetom sporu so spoločnosťou DELMEZA LIMITED & Invest limited, v ktorom bolo dnes rozhodnuté, bolo zaplatenie údajnej škody viac ako 23 miliónov EUR plus úrok z omeškania od roku 2008. Okresný súd rozhodol rozsudkom pre zmeškanie z dôvodu obštrukcie na strane žalobcu.  Keďže žaloba bola v celom rozsahu zamietnutá z procesných dôvodov a žalobca sa nemôže odvolať, možno hovoriť o prvom úspechu Slovenského pozemkového fondu v tejto kauze“ upresnila generálna riaditeľka SPF Adriana Šklíbová.

O čo ide v kauze Veľký Slavkov:

Jedná sa o súdne spory z titulu údajne zmarenej investície OKKO G.E.R. Ich podstata spočíva v tom, že z nezáväzného oznámenia SPF, ako sa postupuje pri predaji pozemkov, spoločnosti AR PARK, s.r.o. a ARent, a.s. dovodzujú, že sa jednalo o záväzný prísľub k odpredaju pozemkov, ktorý SPF nesplnil.  Tým, že fond následne pozemky vydal reštituentom, mal spoločnostiam spôsobiť škodu spočívajúcu v zmarení investície podnikateľského zámeru. Nároky, ktoré boli viac krát postúpené a ktorých aktuálnym vlastníkom by mal byť subjekt DIGITAL FLOOR LTD registrovaný vo Veľkej Británii, fond považuje za fiktívne. Vo veci sú vedené celkom tri súdne spory, pričom rozhodnuté bolo zatiaľ len v jednom z nich.

Tlačová správa z 08.04.2019

08. 04. 2019

Ďalšie pojednávanie v kauze Veľký Slavkov

V kauze Veľký Slavkov, v ktorej je Slovenský pozemkový fond žalovaný o náhradu škody takmer 100 miliónov EUR plus úroky z omeškania, sa zajtra na Okresnom súde v Prešove uskutoční pojednávanie.

„Pojednávanie bolo vytýčené v jednom z troch sporov, ktoré sú vedené voči SPF. Konkrétne ide o spor so spoločnosťou DELMEZA LIMITED & Invest limited, ktorého predmetom je zaplatenie údajnej škody viac ako 23 miliónov EUR plus úrok z omeškania od roku 2008“, informovala generálna riaditeľka SPF Adriana Šklíbová.

O čo ide v kauze Veľký Slavkov:

Jedná sa o súdne spory z titulu údajne zmarenej investície OKKO G.E.R. Ich podstata spočíva v tom, že z nezáväzného oznámenia SPF, ako sa postupuje pri predaji pozemkov, spoločnosti AR PARK, s.r.o. a ARent, a.s. dovodzujú, že sa jednalo o záväzný prísľub k odpredaju pozemkov, ktorý SPF nesplnil.  Tým, že fond následne pozemky vydal reštituentom, mal spoločnostiam spôsobiť škodu spočívajúcu v zmarení investície podnikateľského zámeru.

Ani jeden zo sporov týkajúcich sa týchto nárokov, ktoré sú podľa informácií dostupných SPF aktuálne postúpené na subjekt DIGITAL FLOOR LTD registrovaný vo Veľkej Británii, a ktoré fond považuje za fiktívne, zatiaľ nebol právoplatne ukončený.

Tlačová správa z 02.04.2019

02. 04. 2019

Slovenský pozemkový fond sa ohradzuje voči článku zverejnenému na portáli Aktuality.sk

Dňa 2. apríla 2019 bol na portáli Aktuality.sk zverejnený článok s názvom „Na pozemkoch im stavajú obchvat, nedostali ani cent. Štát považuje parcely za svoje“. Slovenský pozemkový fond (SPF) týmto reaguje na niektoré informácie, ktoré z uvedeného článku vyplynuli a ktoré považuje za nepravdivé a účelové.

Vo veci spracovania registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) v katastrálnom území Podunajské Biskupice doručil Slovenský pozemkový fond Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky, do rúk generálneho prokurátora, oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu podvodu na neznámeho páchateľa. V rozpore s tvrdeniami uvedenými v článku, predmetné oznámenie nebolo podané na spracovateľa ROEP, pracovníkov katastrálneho odboru Okresného úradu Bratislava a na spoločnosť, ktorá sa na evidencii podieľala, ani na inú konkrétnu osobu alebo subjekt. V oznámení boli uvedené iba skutočnosti, ktoré SPF zistil počas preverovania anonymného oznámenia o chybných zápisoch v katastri nehnuteľností na základe konania o obnovenej evidencie pozemkov, podľa názoru SPF spôsobilé vyvolať podozrenie z protiprávneho konania tretích osôb.

V prípade ak má redakcia Aktuality.sk skutočne k dispozícii listiny získané z trestného spisu vedeného vo veci podaného trestného oznámenia a zároveň disponuje vyjadrením Krajskej prokuratúry v Bratislave, považuje SPF daný postup orgánov činných v trestnom konaní za neštandardný, ak nie nezákonný.

Rovnako zavádzajúca je informácia, že podanie trestného oznámenia samo o sebe zastavilo všetky dedičské konania. K tomuto uvádzame, že k ich zastaveniu nedošlo z dôvodu podaného trestného oznámenia, o čom svedčí skutočnosť, že tieto boli podľa vedomosti Slovenského pozemkového fondu zastavované súdmi aj pred samotným podaním trestného oznámenia. Správnosť postupu notárov v predmetných dedičských konaniach bola potvrdená i odvolacím orgánom.

K informáciám poskytnutým redakcii zo strany nemenovaného právneho zástupcu domnelých dedičov považuje Slovenský pozemkový fond za dôležité uviesť, že v dedičskej veci spomínanej v článku vystupuje vo vzťahu k SPF ako právny zástupca domnelého dediča JUDr. Tomáš Plank, advokát, pričom tento právny zástupca sa snaží ovplyvniť postup fondu formou vyvíjania nátlaku na zamestnancov fondu poverených riešením problematiky neoprávneného zápisu vlastníckych práv
k pozemkom v k. ú. Podunajské Biskupice.

Záverom uvádzame, že Slovenský pozemkový fond v danej veci zastupuje záujmy štátu, ako
aj verejný záujem a orgánom činným v trestnom konaní poskytuje maximálnu možnú súčinnosť.

Tlačová správa z 26.03.2019

26. 03. 2019

Slovenský pozemkový fond opäť zvýšil svoj hospodársky výsledok

Slovenský pozemkový fond v minulom roku splnil všetky nastavené ciele. Zrealizoval viaceré projekty, ktoré z neho postupne tvoria moderný a efektívny úrad, a v roku 2018 zvýšil hospodársky výsledok až o 44 percent.

Fond ukončil minulý rok s kladným hospodárskym výsledkom 13 824 043,99 eur. V porovnaní s rokom 2017, kedy si fond pripísal 9,6 milióna eur, ide o nárast až 4,2 milióna eur. „Pokračujeme vo zvyšovaní efektivity pri správe a nakladaní s poľnohospodárskymi pozemkami vo vlastníctve štátu a nezistených vlastníkov. K pozitívnemu hospodárskemu výsledku prispela predovšetkým skutočnosť, že zrealizovaním projektov sa nám podarilo zrýchliť vybavovanie žiadostí. To sa odzrkadlilo aj v náraste celkových príjmov fondu za rok 2018. Rozhodujúcimi položkami boli v tomto smere príjmy z prenájmu pozemkov, predstavujúce 13,2 milióna EUR, a kapitálové príjmy z predaja pozemkov v objeme 15,4 milióna EUR, pri ktorom bola najvýznamnejším partnerom fondu Národná diaľničná spoločnosť“ vyhlásila Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu.

Slovenský pozemkový fond vlani pokračoval v zavádzaní zmien s cieľom vytvoriť z fondu moderný úrad. Napríklad uskutočnil ďalšie kroky smerujúce k úplnej elektronizácii agendy fondu, čím sa rozvinul projekt centrálnej podateľne (prináša komplexný prehľad o pohybe všetkej korešpondencie na fonde), prešlo sa tiež na nový registratúrny softvér FABASOFT. Ten zjednodušil vedenie elektronického spisu.

Novinky vo fonde tým ale nekončia. Bol zavedený nový systém kontrol v teréne, ktoré sú zacielené najmä na dodržiavanie podmienok zadefinovaných v nájomných zmluvách. „Novým kontrolným mechanizmom sa eliminujú nepoctiví farmári, ktorí na prenajatej pôde nehospodária riadne alebo vôbec,“ objasnila generálna riaditeľka Adriana Šklíbová. Rozpracovaným projektom je centrálny informačný systém, ktorý zabezpečí integráciu medzi informačnými systémami Slovenského pozemkového fondu a informačnými systémami rezortu pôdohospodárstva (vrátane Úradu geodézie, kartografie a katastra SR či Pôdohospodárskej platobnej agentúry).

Bližšie informácie o hospodárení, ako aj komplexný prehľad o činnosti Slovenského pozemkového fondu v uplynulom roku budú obsiahnuté vo výročnej správe. Tú je fond povinný predložiť na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky najneskôr do konca apríla tohto roka.

Slovenský pozemkový fond je neštátna a nezisková organizácia zriadená zákonom. Spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti aj podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, nakladá taktiež s poľnohospodárskymi pozemkami, ktorých vlastník nie je známy. Môže najmä bezodplatne prevádzať nehnuteľnosti z vlastníctva štátu do vlastníctva reštituentov na účely reštitučných náhrad, predávať pozemky, ako aj prenajímať nehnuteľnosti.

Tlačová správa z 15.03.2019

15. 03. 2019

SPF podal trestné oznámenie vo veci pozemkov v Podunajských Biskupiciach

Slovenský pozemkový fond podal na Generálnej prokuratúre SR trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu v súvislosti s pozemkami v katastrálnom území Podunajské Biskupice. Dotknuté sú aj pozemky, ktoré vykupuje Národná diaľničná spoločnosť pre výstavbu diaľnice D4. 

“Na základe anonymného oznámenia o chybných zápisoch v katastri nehnuteľností Slovenský pozemkový fond začal vo veci ihneď konať, pričom výsledkom šetrenia bolo podanie trestného oznámenia”,  vysvetlila generálna riaditeľka SPF Adriana Šklíbová.

Nakoľko v predmetnej veci v súčasnosti konajú orgány činné v trestnom konaní, Slovenský pozemkový fond sa k danej problematike nemôže vyjadrovať, aby nedošlo k mareniu vyšetrovania.

Tlačová správa z 14.03.2019

14. 03. 2019

Nová právna úprava nájmu pôdy reaguje aj na potreby Slovenského pozemkového fondu

Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ktorá nedávno vstúpila do platnosti, by mala prispieť k väčšej ochrane práv vlastníkov - prenajímateľov pozemkov. No zároveň by mala prispieť aj k väčšej prehľadnosti v nájomných vzťahoch týkajúcich sa poľnohospodárskej pôdy. „Pôvodné znenie právnej úpravy znemožňovalo SPF efektívne prenajímať pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky a neznámych vlastníkov z dôvodu rozdrobenosti pozemkového vlastníctva,“ hovorí generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu Adriana Šklíbová.

Napríklad ešte donedávna bolo bežné, že nájomné zmluvy s prenajímateľmi pozemkov boli uzatvorené na spoluvlastnícke podiely s rôznymi nájomcami. Po novelizácii to už neplatí. „Zákon nám už jasne definuje, kto je oprávnený užívať celý pozemok ako nájomca. Je to ten, ktorý disponuje nadpolovičnou väčšinou podielov, a kto má oprávnenie požiadať o zákonný podnájom, teda menšinový nájomca,“ vysvetľuje Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka.

Faktom je, že pri problematike rozdrobenosti pozemkového vlastníctva zákon aj pred novelou poznal inštitút zákonného podnájmu. Ten sa v praxi bežne využíval aj pri pozemkoch, o ktoré sa stará a nakladá s nimi SPF. Súčasné zmeny tak reagovali na nedostatočnú úpravu prenájmu spoluvlastníckych podielov. 

Pozemkové úpravy riešia v prvom rade vlastnícke vzťahy, kedy z rozdrobeného spoluvlastníctva vzniká pozemok, ktorý je primárne vo výlučnom vlastníctve jedného vlastníka a ktorý je zároveň prístupný z obecnej cestnej komunikácie (tzv. spoločné zariadenia a opatrenia). „Podľa platnej právnej úpravy môžu po pozemkových úpravách vzniknúť aj pozemky o výmere 400 metrov štvorcových. Je však otázne, do akej miery môže byť takáto právna úprava užitočná pre bežných poľnohospodárov, ktorí zväčša hospodária na ploche 100 hektárov a viac,“ tvrdí Adriana Šklíbová. Ako ďalej dodáva, praktickým problémom je aj nedostatočné budovanie spoločných zariadení a opatrení, ktoré po vykonaní pozemkových úprav prechádzajú do vlastníctva obcí.

Novela tiež priniesla povinnosť doterajšieho užívateľa vypratať pozemok, ktorý je predmetom rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu, pričom splnenie povinnosti bude môcť správny orgán aj vymáhať. „Povinnosť vypratať pozemky pre nového užívateľa podľa rozdeľovacieho plánu bola iniciatíva fondu. Podľa nášho názoru musí byť právo na užívanie pozemkov vymožiteľné,“ uzatvára Adriana Šklíbová.

Tlačová správa z 07.03.2019

07. 03. 2019

Slovenský pozemkový fond ukončuje nájomné vzťahy s firmou exposlankyne SMER-u Ľubice Roškovej

Slovenský pozemkový fond ukončuje nájomné vzťahy so spoločnosťou AGRO Porúbka s.r.o. Ide o firmu, ktorej spoločníčkou je bývalá poslankyňa za stranu SMER-SD Ľubica Rošková. Ide tak o ďalšie ukončenie nájomnej zmluvy v priebehu krátkeho obdobia. V septembri 2018 Slovenský pozemkový fond ukončil nájomný vzťah so spoločnosťou Patrika Šuchtu I.P.Construct s.r.o.

 „Na základe žiadosti nájomcu, ktorá bola Slovenskému pozemkovému fondu doručená dňa 30. januára 2019, fond pripravil dohody o ukončení nájomných zmlúv. Nájomca vo svojej žiadosti uviedol, že prestal vykonávať poľnohospodársku činnosť a nemá dostatok finančných prostriedkov na obhospodarovanie prenajatej pôdy. Za týchto okolností nemožno pokračovať v žiadnom nájomnom vzťahu s uvedenou firmou,“  vysvetlila generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu Adriana Šklíbová.

Predmetom ukončovaných nájomných zmlúv so spoločnosťou AGRO Porúbka sú pozemky v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu, nachádzajúce sa v okrese Sobrance a Michalovce o celkovej výmere takmer 350 hektárov.

Spoločnosť AGRO Porúbka sama deklarovala ukončenie poľnohospodárskej činnosti, čo je základná povinnosť nájomcu zakotvená v každej nájomnej zmluve so Slovenským pozemkovým fondom.  

„Ak takýto zmluvný partner fondu sám nepožiada o ukončenie nájomnej zmluvy alebo nepodpíše pripravenú dohodu o ukončení, nájomný vzťah môže Slovenský pozemkový fond ukončiť aj jednostranne “ zdôraznila generálna riaditeľka fondu Adriana Šklíbová.

Zobraziť stránku:12345678910