Oznamy a aktuality

Oznam _obchodná verejná súťaž

24. 09. 2015

Oznam obchodno verejná súťaž

Oznam - zmena sídla RO

22. 09. 2015

Oznamujeme vám, že v dňoch 24.9. a 25.9. 2015 sa bude pracovisko RO SPF Nové Zámky sťahovať do nových kancelárskych priestorov.

Oznam-obchodná verejná súťaž

22. 07. 2015
v súlade s príslušnými ustanoveniami  zákona  č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a §§ 281 - 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností vo vlastníctve SR v správe SPF

Slovenský pozemkový fond vyhlasuje obchodno verejnú súťaž

27. 05. 2015

Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15  Bratislava v zastúpení ATTORNEYS GROUP s.r.o., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica – mandatár

/ďalej len „vyhlasovateľ“/, v súlade s príslušnými ustanoveniami  zákona  č. 330/1991 Zb. v znení. neskorších predpisov

a §§ 281 - 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje 

obchodnú verejnú súťaž

na predaj nehnuteľností vo vlastníctve SR v správe SPF

predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu k.ú. Topoľčany

06. 05. 2015

SR – Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava ako správca majetku štátu (ďalej len „správca“) v zmysle ust. § 8aa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka na predaj prebytočný nehnuteľný majetok štátu:

Ponukové konanie k.ú. Budkovce, k.ú. Sliepkovce

13. 03. 2015

Oznámenie o ponukovom konaní:

Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, vyhlasuje PONUKOVÉ KONANIE na nájom poľnohospodárskych pozemkov v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu  v katastrálnom území   Budkovce a Sliepkovce, okres Michalovce

SPF oznamuje

27. 02. 2015

Slovenský pozemkový fond oznamuje verejnosti, že vzor žiadosti o prenájom pozemkov

Ponukové konanie

03. 02. 2015

SR – Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava ako správca majetku štátu (ďalej len „správca“) v zmysle ust. § 8f ods. 7 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje ponukové konanie na predaj prebytočného hnuteľného majetku štátu

SPF oznamuje verejnosti

29. 01. 2015

Slovenský pozemkový fond oznamuje verejnosti, že vzor žiadosti o prenájom pozemkov od Slovenského pozemkového fondu podľa osobitného predpisu (§ 2a nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania) pre mladých poľnohospodárov, poľnohospodárov spĺňajúcich podmienky malého podniku alebo mikropodniku

               bude na webovej stránke fondu zverejnený

až po schválení Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 – 2020. 

 

 

Hromadné čerpanie dovolenky

15. 12. 2014

Hromadné čerpanie dovolenky

Zobraziť stránku:12345678910