Oznamy a aktuality

Hromadné čerpanie dovolenky počas sviatkov.

19. 12. 2018

Hromadné čerpanie dovolenky počas sviatkov.

Slovenský pozemkový fond (ďalej len SPF“) oznamuje, že po dohode so zástupcami zamestnancov vyhlasuje zamestnávateľ hromadné čerpanie dovolenky pre všetkých zamestnancov SPF v termíne od 27. decembra 2018 (štvrtok) do 31. decembra 2018 (pondelok) vrátane, t. j. tri pracovné dni.

V týchto dňoch preto nebudú môcť byť klienti SPF vybavovaní. Klientov v prípade odborných konzultácií príjme v rámci úradných hodín miestne príslušný REGIONÁLNY ODBOR SPF v úradných dňoch od 2. januára 2018.

Na GR SPF je možné doručiť písomnosti do podateľne od 2. januára 2018.

SPF

19. 12. 2018

Slovenský pozemkový fond želá svojim klientom a zmluvným partnerom príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2019 veľa osobných a pracovných úspechov.

Tlačová správa z 19.12.2018

19. 12. 2018

SPF postupne rieši nájom pozemkov v katastroch po pozemkových úpravách

Na zasadnutí Rady Slovenského pozemkového fondu, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 20. decembra 2018, bude o. i. prerokúvaných spolu 18 návrhov právnych aktov, ktorými je riešený nájom pozemkov v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu v katastrálnych územiach Báhoň, Veľké Leváre a Vištuk.

V daných katastrálnych územiach bolo schválené vykonanie projektu pozemkových úprav. Všetky nájomné vzťahy k pôvodným nehnuteľnostiam tak v súlade so zákonom zanikli s tým, že  nájomcom, ktorí riadne a včas plnili svoje záväzky zo zmluvy o nájme pôvodných nehnuteľností, vzniklo právo na uzavretie zmluvy o nájme nových pozemkov za podmienok, ktoré boli dohodnuté pri nájme pôvodných nehnuteľností, a to na výmeru zodpovedajúcu výmere pôvodných prenajatých nehnuteľností zníženú o plochu tzv. spoločných zaradení a opatrení.

Dlhšie časové obdobie od zákonného zániku nájomných vzťahov do nového usporiadania nájmu pozemkov SPF v daných katastroch bolo spôsobené komplikovanými a neustále meniacimi sa užívacími vzťahmi. V obdobných prípadoch veľkú rolu zohráva spolupráca a schopnosť doterajších užívateľov ako aj nových žiadateľov, ktorí majú prenajaté pozemky známych vlastníkov, dohodnúť sa na rozdelení užívania pozemkov v konkrétnom katastri.

Usporiadaných bolo celkovo 1345,1256 ha pozemkov v správe a nakladaní SPF, pričom nájomcovia sa zaviazali uhradiť spätné nájomné za celé obdobie užívania pozemkov bez platnej nájomnej zmluvy.

 

Tlačová správa z 12.12.2018

12. 12. 2018

Úvodné pracovné zasadnutie Rady Slovenského pozemkového fondu

Dnes, t. j. 12. decembra 2018, sa uskutočnilo úvodné zasadnutie nových členov Rady Slovenského pozemkového fondu, ktorých zvolila Národná rada Slovenskej republiky na základe návrhov Vlády Slovenskej republiky a Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Okrem vzájomného predstavenia a odovzdania menovacích dekrétov noví členovia Rady schvaľovali rokovací poriadok a harmonogram riadnych zasadnutí. 

Prítomní členovia Rady sa uzniesli, že prvé riadne zasadnutie, na ktorom budú prerokúvané návrhy právnych aktov, sa uskutoční dňa 20. decembra 2018. SPF zverejnil návrhy právnych aktov tak, aby mohli byť prerokované v tomto termíne.

Profily všetkých zvolených členov Rady Slovenského pozemkového fondu sú zverejnené na internetovej stránke SPF http://www.pozfond.sk/sk/pozemkovy-fond/organizacna-struktura.


Oznam 07.12.2018

07. 12. 2018

Národná rada Slovenskej republiky zvolila potrebný počet členov Rady Slovenského pozemkového fondu

Slovenský pozemkový fond oznamuje svojim zmluvným partnerom a žiadateľom, že Národná rada Slovenskej republiky na svojej prebiehajúcej 38. schôdzi v opakovanej voľbe zvolila ďalších troch členov Rady Slovenského pozemkového fondu navrhovaných Výborom NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Nakoľko na októbrovej schôdzi parlamentu boli zvolení šiesti členovia navrhovaní Vládou SR a jeden člen navrhovaný výborom, Rada fondu môže začať vykonávať svoju činnosť.

Prvé zasadnutie novozvolenej Rady fondu je naplánované na 20. decembra 2018.

Profily všetkých zvolených členov Rady Slovenského pozemkového fondu sa nachádzajú v priloženom dokumente.

RADA SPF.pdf [.pdf, 817.9 kB]

Oznam 06.12.2018

06. 12. 2018

NR SR opäť volí nových členov Rady SPF

Národná rada Slovenskej republiky opäť volí členov Rady Slovenského pozemkového fondu, prvé zasadnutie by sa mohlo uskutočniť 20. decembra.

Na programe dnešného rokovacieho dňa prebiehajúcej 38. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky bude okrem iného aj opakovaná voľba členov Rady Slovenského pozemkového fondu.

Ako už SPF informoval na svojej internetovej stránke, k 25.10.2018 bolo zvolených 6 členov rady navrhovaných Vládou Slovenskej republiky.

Taktiež bol zvolený jeden člen navrhovaný Výborom NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Pre prípad, že na dnešnom rokovaní budú zvolení minimálne ďalší dvaja členovia navrhovaní výborom a rada bude môcť začať vykonávať svoju činnosť, SPF zverejnil návrhy právnych aktov tak, aby mohli byť prerokované ešte v tomto kalendárnom roku, 20. decembra 2018.

Oznam pre verejnosť _ celoslovenská porada

20. 11. 2018

Oznamujeme žiadateľom a návštevníkom Slovenského pozemkového fondu /ďalej len „SPF“/,

že v dňoch 29.11.2018 – 30.11.2018 sa uskutoční celoslovenská pracovná porada zamestnancov SPF.

Z tohto dôvodu budú pracoviská SPF zatvorené.

Tlačová správa z 20.11.2018

20. 11. 2018

SPF podal trestné oznámenie vo veci skládky v k. ú. Studené

Slovenský pozemkový fond po preverení stavu pozemku v k. ú. Studené, ktorý tvorí predmet nájomnej zmluvy so spoločnosťou NDD, s.r.o., podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

Podľa zistení kontroly, ktorá bola uskutočnená ešte v októbri, prenajímaný pozemok v súčasnosti nie je spôsobilý na poľnohospodárske využitie v súlade s dohodnutým účelom nájmu, t.j. chov poľnohospodárskych zvierat.

Na túto skutočnosť sám nájomca písomne upozornil SPF ako prenajímateľa ešte v roku 2016, v čase po uzatvorení nájomnej zmluvy. Fond následne súhlasil s terénnymi úpravami, ktoré mali umožniť zosúladenie stavu pozemku s účelom, na ktorý mal byť podľa zmluvy využitý.

Z aktuálneho stavu je však zrejmé, že terénne úpravy, ktoré boli doteraz na pozemku vykonané, nie sú postačujúce.

K podaniu trestného oznámenia na neznámeho páchateľa Slovenský pozemkový fond pristúpil po komplexnej právnej analýze nám známeho skutkového stavu veci, kedy nebolo možné jednoznačne konštatovať, že činnosti na predmetnom pozemku v správe SPF vykonáva samotný nájomca SPF.

Ťažobná činnosť bola zistená len na susedných pozemkoch, ktoré sú v súkromnom vlastníctve.

Ďalšie právne kroky v predmetnej veci Slovenský pozemkový fond nebude špecifikovať z dôvodu potreby zistenia ďalších skutočností, ktoré sú pre posúdenie prípadu nevyhnutné.

Usmernenie 06.11.2018

06. 11. 2018

Usmernenie pre žiadateľov o nájom, ktorí účtujú v sústave podvojného účtovníctva

Slovenský pozemkový fond ako prenajímateľ poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve Slovenskej republiky a nezistených vlastníkov touto cestou informuje žiadateľov, ktorí účtujú v sústave podvojného účtovníctva a majú v riešení návrh nájomnej zmluvy, o možnosti, resp. povinnosti účtovne zachytiť budúci súhrnný výdavok za nájomné, ktoré bude musieť byť doplatené SPF ako prenajímateľovi.

Vzhľadom na administratívne zložitý a časovo náročný kontrolný a schvaľovací proces môže v podmienkach Slovenského pozemkového fondu nastať situácia, kedy je návrh zmluvy zo strany fondu podpísaný po prelome kalendárnych rokov. Zákon o účtovníctve ako aj postupy účtovania pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného, resp. jednoduchého účtovníctva, pripúšťajú pre tento prípad vytvorenie rezervy.

Rezerva sa tvorí na základe zásady opatrnosti, pretože jej tvorba a následne použitie má vplyv na výsledok hospodárenia. Je to záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, pričom je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky. Ak nie je známa presná výška tohto záväzku, ocení sa odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka pri zohľadnení rizík a neistôt s použitím príslušného účtu. Záväzok s určitým časovým vymedzením a určitou výškou sa neúčtuje na účte rezerv, ale na príslušnom účte záväzku, príp. na účte nevyfakturované dodávky

V prípade, ak

1/ žiadateľ o nájom disponuje ním podpísaným návrhom nájomnej zmluvy s SPF a

2/ má vedomosť o tom, že pôdu v správe a nakladaní fondu už užíva,

vzniká mu povinnosť vytvárať rezervu tohto druhu. 

Za splnenia oboch vyššie uvedených podmienok sa povinnosť vytvárať rezervu vzťahuje aj na nájomcov, ktorí pôdu dávajú do ďalšieho podnájmu podľa § 12a zákona č. 504/2003 Z. z.. 

Ak zmluvný partner do schválenia a uzatvorenia nájomnej zmluvy nie je povinný vytvárať rezervu a ani nevyužíva možnosť tvorby rezervy, reálny jednorázový výdavok za nájom zaúčtuje na príslušný nákladový účet v čase jeho úhrady, ak ide o nevýznamnú položku, alebo prostredníctvom účtov nerozdelený zisk minulých rokov, resp. neuhradená strata minulých rokov, ak ide o významnú položku.

Pokiaľ ide o žiadateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva, títo účtujú výdavok len v čase jeho skutočnej úhrady.

Oznam pre verejnosť 02.11.2018

29. 10. 2018

Slovenský pozemkový fond /ďalej len SPF/ oznamuje, že dňa 02.11.2018 bude GR SPF a podateľňa GR SPF, Búdková č. 36, Bratislava z technických príčin zatvorená.

Zobraziť stránku:12345678910