Oznamy a aktuality

Tlačová správa z 07.09.2018

07. 09. 2018

Slovenský pozemkový fond nie je paralyzovaný, SAS zavádza

Slovenský pozemkový fond sa ohradzuje voči včerajším vyjadreniam opozičných poslancov strany Sloboda a Solidarita Anny Zemanovej a Radoslava Pavelku. Tvrdili, že fond je z dôvodu skončenia trojročného funkčného obdobia členov Rady Slovenského pozemkového fondu od augusta nefunkčný, čo nie je pravda. „Slovenský pozemkový fond nie je paralyzovaný. Tak ako doteraz, aj naďalej vykonávame všetky funkcie, ktoré súvisia s našimi kompetenciami, komunikujeme s farmármi, samosprávou i fyzickými osobami. Aj bez Rady fondu riešime všetky potrebné veci,“ vyhlásila Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu. Ako doplnila, fond je aktívny a návštevu parlamentného výboru, ku ktorej má dôjsť v najbližšom období, víta: „Slovenský pozemkový fond je na ňu pripravený.“

Faktom tiež je, že hoci Rade Slovenského pozemkového fondu prednedávnom skončilo riadne trojročné funkčné obdobie a noví členovia zatiaľ neboli zvolení, Slovenskému pozemkovému fondu nebráni, aby vo svojej činnosti pokračoval a naďalej pripravoval návrhy právnych aktov, ktoré podliehajú schváleniu v Rade fondu. Nehrozí tak teda ani to, že by farmári nemohli pracovať na poliach – ako tvrdili opoziční poslanci.

Navyše, všetci poslanci, ktorí boli prítomní na včerajšom zasadnutí výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, boli informovaní, že značná časť agendy fondu nie je viazaná na odporúčacie stanovisko Rady Slovenského pozemkového fondu. Podľa platnej legislatívy Rada schvaľuje len právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe fondu na iné osoby.

Ako určuje štatút Rady Slovenského pozemkového fondu, Rada zasadá najmenej raz za dva mesiace, teda minimálne šesť krát ročne. V tomto roku Rada riadne zasadala nepretržite každý mesiac, teda spolu osem krát, naposledy 2. augusta 2018.

Oznámenie 03.09.2018

03. 09. 2018

V auguste skončilo funkčné obdobie členov Rady Fondu

Slovenský pozemkový fond /ďalej aj „SPF“ alebo „fond“/ oznamuje svojim zmluvným partnerom a žiadateľom, že k 3. augustu 2018 skončilo trojročné funkčné obdobie členov Rady Slovenského pozemkového fondu.  

V súlade so zákonom č. 330/1991 Zb., členov Rady fondu volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky /ďalej len „NR SR“/, a to šiestich členov na návrh vlády Slovenskej republiky a piatich členov na návrh Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí. 

Nakoľko Rada fondu nebude zasadať až do času vymenovania jej nových členov, predkladanie návrhov právnych aktov (kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, reštitučné zmluvy, atď. ) na schválenie týmto orgánom fondu je v súčasnosti pozastavené.  


Tlačová správa z 24.08.2018

24. 08. 2018

Revír Teplú Vodu získala Poľovnícka organizácia Lesy, Lúky, Uhliská

Nadpolovičná väčšina vlastníkov pozemkov, ktoré sa nachádzajú v Poľovnom revíri Teplá Voda, schválila na svojom zhromaždení výšku náhrady za užívanie revíra. Tá bola stanovená na čiastku 10 eur za hektár na rok, a to bez ohľadu na druh pozemku.

Na zhromaždení sa tiež ako užívateľ Poľovného revíra Teplá Voda schválila Poľovnícka organizácia Lesy, Lúky, Uhliská.

Zhromaždenia sa zúčastnil aj Slovenský pozemkový fond. Jeho zástupca hlasoval za užívateľa, ktorý získal najviac hlasov prítomných splnomocnencov vlastníkov. Zmluvu o užívaní poľovného revíra Poľovníckou organizáciou Lesy, Lúky, Uhliská bude (na základe výsledku hlasovania zhromaždenia) podpisovať Slovenský pozemkový fond a obec Uhliská. O zhromaždení a jeho priebehu sa vyhotovila notárska zápisnica.

Oznámenie pre verejnosť 20.08.2018

20. 08. 2018

Oznamujeme žiadateľom a návštevníkom Slovenského pozemkového fondu /ďalej len "SPF" alebo "fond"/, že z dôvodu nadmerných teplôt a upozornení SHMÚ na horúce počasie s možnosťou zdravotných komplikácií, bol dnes, t. j. 20. augusta 2018, všetkým zamestnancom fondu povolený odchod z pracoviska po 13.00 hodine. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, centrálna podateľňa na generálnom riaditeľstve SPF bude dnes pre verejnosť otvorená len do 13:00.

SPF - AGROKOMPLEX 2018

20. 08. 2018

Slovenský pozemkový fond sa zúčastnil na veľtrhu Agrokomplex 2018

V dňoch 16.-19.08. 2018 sa Slovenský pozemkový fond  /ďalej aj „SPF“ alebo „fond“/ premiérovo zúčastnil 45. ročníka Agrokomplexu v Nitre, kde odprezentoval svoje nové logo, ktoré mení po vyše 25 rokoch. Autorom nového loga je kreatívne štúdio Visualcom.

SPF vstupuje do novej éry. V nedávnom období fond prešiel významnými zmenami ako napríklad zefektívňovanie procesov či elektronizácia agendy, ktorých cieľom je najmä to, aby sa fond priblížil verejnosti. A práve to má dokumentovať aj nová vizuálna identita, ktorá lepšie zosobňuje, čo SPF dnes predstavuje a aké sú jeho kompetencie.

SPF zároveň vyjadruje poďakovanie svojim partnerom, ktorí ho na výstavisku navštívili.

Tlačová správa z 15.08.2018

15. 08. 2018

Poľovný revír Teplá Voda

Slovenský pozemkový fond /ďalej aj „SPF“/ spolu s obcou Pukanec zvoláva Valné zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov nachádzajúcich sa v Poľovnom revíri Teplá Voda /ďalej aj „PR“/. 

Valné zhromaždenie sa uskutoční dňa 23.08.2018 o 10:00 hod na Obecnom úrade Pukanec, Námestie mieru 11, 935 05 Pukanec. Verejná vyhláška bola zverejnená v súlade so zákonom. Zasadnutie je neverejné a môžu sa ho zúčastniť len vlastníci poľovných pozemkov, prípadne ich oprávnení zástupcovia. 

Dôvodom vyššie uvedeného postupu SPF je skutočnosť, že väčšinoví vlastníci poľovných pozemkov v danom PR a zástupcovia poľovných združení, ktoré majú záujem o užívanie PR, nepredložili v dohodnutom termíne, t. j. do 31.07.2018,  dohodu o spoločnom návrhu riešenia aktuálnej situácie v predmetnom poľovnom revíri.

SPF vyššie uvedenú požiadavku prezentoval dňa 25.06.2018 na pracovnom stretnutí, ktoré bolo iniciované SPF v snahe riešiť vec transparentne.

Oznámenie pre verejnosť 09.08.2018

09. 08. 2018

Oznamujeme žiadateľom a návštevníkom Slovenského pozemkového fondu /ďalej len "SPF" alebo "fond"/, že z dôvodu nadmerných teplôt a upozornení SHMÚ na horúce počasie s možnosťou zdravotných komplikácií, bol dnes, t. j. 9. augusta 2018, všetkým zamestnancom fondu povolený odchod z pracoviska po 13.00 hodine. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, centrálna podateľňa na generálnom riaditeľstve SPF bude dnes pre verejnosť otvorená len do 13:00.

Oznámenie pre verejnosť 08.08.2018

08. 08. 2018

Oznamujeme žiadateľom a návštevníkom Slovenského pozemkového fondu /ďalej len "SPF" alebo "fond"/, že z dôvodu nadmerných teplôt a upozornení SHMÚ na horúce počasie s možnosťou zdravotných komplikácií, bol dnes, t. j. 8. augusta 2018, všetkým zamestnancom fondu povolený odchod z pracoviska po 13.00 hodine. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, stránky búdu na všetkých pracoviskách SPF vybavované len do 13:00. 

Oznámenie pre verejnosť

01. 08. 2018

Oznamujeme žiadateľom a návštevníkom Slovenského pozemkového fondu /ďalej len "SPF" alebo "fond"/, že z dôvodu nadmerných teplôt a upozornení SHMÚ na horúce počasie s možnosťou zdravotných komplikácií, bol dnes, t. j. 1. augusta 2018, všetkým zamestnancom fondu povolený odchod z pracoviska po 13.00 hodine. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, stránky búdu na všetkých pracoviskách SPF vybavované len do 13:00. Tlačová správa z 20.07.2018

20. 07. 2018

OĽaNO a SaS účelovo zavádzajú. Slovenský pozemkový fond obviňujú z nečinnosti v oblasti, ktorá nespadá do jeho právomoci

Slovenský pozemkový fond (SPF) sa ostro ohradzuje voči tvrdeniam Hnutia OĽaNO a strany SaS, ktoré odzneli včera na tlačovej konferencii. Klamlivo a účelovo na nej obvinili SPF a generálnu riaditeľku SPF JUDr. Adrianu Šklíbovú z nečinnosti vo veci podozrení zo zneužívania, neoprávneného čerpania a netransparentného prideľovania agrodotácií.

Slovenský pozemkový fond však tieto činnosti vykonávať nemôže.Zo zákona nemá žiadnu kompetenciu pri poskytovaní alebo kontrole oprávnenosti čerpania priamych platieb alebo dotácií z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Slovenský pozemkový fond vykonáva správu pozemkov vo vlastníctve SR a nezistených vlastníkov, a tieto pozemky prenajíma žiadateľom podľa zákonom stanovených kritérií.  Obvinenia uvedené na tlačovej konferencii sú absolútne nepravdivé.

SPF sa zároveň výrazne ohradzuje voči tvrdeniam poslankyne Veroniky Remišovej o tom, že SPF disponuje informáciami „o údajnom pripravovanom prenájme pozemkov na východnom Slovensku bez splnenia zákonných podmienok“. K tomuto vyjadreniu sa SPF vyjadriť nevie, nakoľko takýmito informáciami nedisponuje. SPF týmto vyzýva poslankyňu Veroniku Remišovú, aby fondu poskytla všetky relevantné informácie, na základe ktorých toto tvrdenie uvádza. 

K snahe o diskreditáciu osoby generálnej  riaditeľky SPF JUDr. Adriany Šklíbovej uvádzame, že za dobu jej pôsobenia  (začiatok pôsobenia vo funkcii 7. júna 2017 – pozn.), SPF zaviedol viaceré nové projekty vedúce k stransparentneniu a zefektívneniu procesov. Uvedené zmeny ocenila samospráva, farmári, členovia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a ďalšie agrárne komory. Informácie uvedené na tlačovej konferencii, ktorými sa snažili zdiskreditovať osobu generálnej riaditeľky SPF, boli opakovane ozrejmené a vyvrátené aj pred poslancami Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. 

Zobraziť stránku:12345678910