Oznamy a aktuality

Oznámenie 24.10.2018

24. 10. 2018

Národná rada Slovenskej republiky zvolila šiestich nových členov Rady Slovenského pozemkového fondu

Slovenský pozemkový fond oznamuje svojim zmluvným partnerom a žiadateľom, že Národná rada Slovenskej republiky na svojej 35. schôdzi zvolila šiestich nových členov Rady Slovenského pozemkového fondu, navrhovaných Vládou Slovenskej republiky.

Nakoľko hlasovanie prebehlo až po polnoci, v zmysle schváleného materiálu začne trojročné funkčné obdobie zvolených členov rady plynúť zajtra, t. j. 25. októbra 2018.

Poslanci zároveň odhlasovali návrh, aby kandidáti, ktorých navrhol Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, boli volení v tajnom hlasovaní.

Rada fondu zatiaľ nemôže začať vykonávať svoju činnosť, keďže v súlade so zákonom je potrebné, aby okrem šiestich členov navrhovaných Vládou SR bola zvolená aspoň nadpolovičná väčšina členov navrhovaných Výborom, t.j. minimálne traja členovia. 

Profily šiestich nových členov Rady Slovenského pozemkového fondu sa nachádzajú v priloženom dokumente.

RADA SPF_členovia navrhnutí Vládou SR.pdf [.pdf, 739.8 kB]

Konferencia SPU a KPÚ SR

12. 10. 2018

SPF na medzinárodnej konferencii v Nitre

Generálna riaditeľka SPF JUDr. Adriana Šklíbová sa zúčastnila medzinárodnej konferencie „Slovensko – krajina neznámych vlastníkov“, ktorú v dňoch 11. a 12. októbra 2018 zorganizovala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Komora pozemkových úprav SR.

V rámci prvého dňa konferencie GR SPF diskutovala za okrúhlym stolom s ďalšími zástupcami agrosektoru o riešení problematiky rozdrobenosti vlastníctva pozemkov v SR, usporiadania pozemkov neznámych vlastníkov, ako aj o význame pozemkových úprav z pohľadu SPF ako prenajímateľa poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve štátu a neznámych vlastníkov.

Vo svojich vstupoch generálna riaditeľka priblížila postavenie a činnosť Slovenského pozemkového fondu a konkrétne možnosti, ako sa z neznámeho vlastníka môže stať známy vlastník. Taktiež prezentovala spôsoby, akými fond participuje na pozemkových úpravách, či už jednoduchých, alebo komplexných.

Slovenský pozemkový fond podporuje systémové riešenie pri prioritizácii pozemkových úprav a v tejto oblasti aktívne spolupracuje s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Oznam pre žiadateľov

10. 10. 2018

Predkladanie znaleckých posudkov, geometrických plánov a projektov na CD/DVD nosiči

Od 01. októbra 2018 Slovenský pozemkový fond používa nový registratúrny software postavený na platforme umožňujúcej vedenie elektronického spisu.

Doručovanie medzi regionálnymi odbormi a generálnym riaditeľstvom SPF už nie je viac limitované lehotami poštovej prepravy.

Podmienkou plného využitia tejto inovácie je digitalizácia všetkých dokumentov doručených do centrálnej podateľne SPF.

Vyhotovovanie znaleckých posudkov, geometrických plánov a projektov v elektronickej verzii je dnes bežným štandardom ich spracovateľov.

Slovenský pozemkový fond v rámci ďalšieho zefektívnenia svojej činnosti bude od žiadateľov, ktorí svoje žiadosti doručili po 01. októbri 2018, vyžadovať okrem originálnej verzie aj elektronickú verziu znaleckých posudkov, geometrických plánov a projektov na CD/DVD nosiči (preferovaný formát PDF).  

Predkladanie týchto podkladov v elektronickej verzii  zrýchli vybavovanie žiadostí o čas potrebný na manuálne zdigitalizovanie.


ŠKOLENIE

27. 09. 2018

SPF sa zúčastnil školenia policajtov a prokurátorov v Košiciach

V priestoroch Inštitútu Vzdelávania Veterinárnych lekárov v Košiciach dnes prebehlo školenie príslušníkov Policajného zboru SR a prokurátorov z Košického a Prešovského samosprávneho kraja.

Hlavnými témami školenia, ktoré bolo zorganizované Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, boli nájomné vzťahy v poľnohospodárstve a systém priamych a projektových podpôr z Európskej únie.

Zástupcovia Slovenského pozemkového fondu na školení prezentovali tému týkajúcu sa nájmu poľnohospodárskych pozemkov od SPF. 

Slovenský pozemkový fond  sa aj týmto spôsobom snaží aktívne riešiť problematiku odhaľovania trestných činov v danej oblasti.

Prezentácia je dostupná na tomto odkaze: SPF_PREZENTÁCIA_27.9.2018 KOŠICE.pdf [.pdf, 1642.6 kB]

SPF - KONFERENCIA

26. 09. 2018

Odborná konferencia k témam týkajúcim sa SPF

V kongresovej sále Agroinštitútu, š. p., Nitra práve prebieha odborná konferencia k téme "PÔDA A POZEMKOVÉ PRÁVO Z POHĽADU SLOVENSKÉHO POZEMKOVÉHO FONDU"

Tak ako naznačuje názov konferencie, prednášajúci prezentujú viac ako dvesto prítomným účastníkom témy týkajúce sa Slovenského pozemkového fondu.

Materiály k jednotlivým témam sprístupňujeme v elektronickej verzii odbornej ako i laickej verejnosti.

O záveroch z dnešnej konferencie ako aj ďalších pripravovaných aktivitách Slovenského pozemkového fondu Vás budeme informovať na našej internetovej stránke www.pozfond.sk.

SPF_KONFERENCIA_PROFIL.pdf [.pdf, 586.6 kB]

SPF_KONFERENCIA_NÁJOM.pdf [.pdf, 1596.2 kB]

SPF_KONFERENCIA_PREDAJ.pdf [.pdf, 1934.2 kB]

Pozvánka

17. 09. 2018

Pozvánka na odbornú konferenciu

Slovenský pozemkový fond, Združenie pestovateľov obilnín, Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice a Slovenský zväz olejninárov Vás pozývajú na odbornú konferenciu k téme "PÔDA A POZEMKOVÉ PRÁVO Z POHĽADU SLOVENSKÉHO POZEMKOVÉHO FONDU", ktorá sa uskutoční dňa 26.09.2018 v kongresovej sále Agroinštitútu, š. p., Akademická 4, Nitra.

Bližšie informácie o programe a prihlasovaní:

SPF_KONFERENCIA_POZVÁNKA.pdf [.pdf, 135.4 kB]

SPF_KONFERENCIA_NÁVRATKA.pdf [.pdf, 44.1 kB]

Tlačová správa z 17.09.2018

17. 09. 2018

Slovenský pozemkový fond odstupuje od nájomných zmlúv s farmármi, ktorí si neplnia povinnosti

Poľnohospodári, ktorí majú od SPF prenajatú pôdu, no neplnia si záväzky z nájomných zmlúv, môžu o ňu prísť. Fond vykonáva kontroly obhospodarovaných plôch a aktuálne ruší nájom na východe Slovenska.

Slovenský pozemkový fond počas posledného pol roka vykonal 12 mimoriadnych kontrol stavu obhospodarovania pozemkov, ktoré si od SPF prenajímajú farmári. V jednom prípade na východe Slovenska aktuálne pristúpil k jednostrannému ukončeniu nájomnej zmluvy odstúpením. Dôvodom bolo neobhospodarovanie prenajatého pozemku. „Slovenský pozemkový fond nebude tolerovať nevyužívanie prenajatých pozemkov na dohodnutý účel. Aj napriek faktu, že NR SR nevymenovala Radu Slovenského pozemkového fondu, fond aj naďalej pokračuje vo svojich aktivitách, ako aj v kontrolách pôdy po celom Slovensku, uviedla generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu Adriana Šklíbová. Ako dodala, z dôvodu nevyužívania prenajatej pôdy fond nemôže nájomné zmluvy farmárom zrušiť bez náležitého preverenia stavu pozemkov. Jednostrannému odstúpeniu od nájomnej zmluvy musí predchádzať kontrolný mechanizmus, na ktorom okrem zástupcov SPF participujú aj ďalšie orgány.

Fond vykonáva kontroly v spolupráci so zamestnancami Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, Poľnohospodárskej platobnej agentúry a pôdnej služby. O tom, či došlo k porušeniu zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, rozhoduje SPF s vyššie uvedenými orgánmi.

„Slovenský pozemkový fond uvíta ďalšie podnety na kontrolu stavu obhospodarovania pôdy, ktorá je v jeho správe alebo nakladaní. Podnety postupne preverujeme a na základe výsledkov rozhodujeme o ďalšom postupe, spresnila generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu Adriana Šklíbová.

Slovenský pozemkový fond týmto apeluje na svojich zmluvných partnerov, aby na prenajatej pôde riadne hospodárili tak, ako im to určujú podmienky nájmu v zmluvách.

SPF má právomoc jednostranne odstúpiť od nájomnej zmluvy z viacerých dôvodov, ktoré sú uvedené v zmluve. V prípade odstúpenia sa zmluva zrušuje k 31.10. kalendárneho roka, pokiaľ bola založená úroda. Ak úroda založená nebola, zmluva sa zrušuje doručením písomného odstúpenia od nájomnej zmluvy nájomcovi. Dňom skončenia nájmu je nájomca povinný vypratať prenajaté pozemky a odovzdať ich prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom druhu pozemku.

Tlačová správa z 07.09.2018

07. 09. 2018

Slovenský pozemkový fond nie je paralyzovaný, SAS zavádza

Slovenský pozemkový fond sa ohradzuje voči včerajším vyjadreniam opozičných poslancov strany Sloboda a Solidarita Anny Zemanovej a Radoslava Pavelku. Tvrdili, že fond je z dôvodu skončenia trojročného funkčného obdobia členov Rady Slovenského pozemkového fondu od augusta nefunkčný, čo nie je pravda. „Slovenský pozemkový fond nie je paralyzovaný. Tak ako doteraz, aj naďalej vykonávame všetky funkcie, ktoré súvisia s našimi kompetenciami, komunikujeme s farmármi, samosprávou i fyzickými osobami. Aj bez Rady fondu riešime všetky potrebné veci,“ vyhlásila Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu. Ako doplnila, fond je aktívny a návštevu parlamentného výboru, ku ktorej má dôjsť v najbližšom období, víta: „Slovenský pozemkový fond je na ňu pripravený.“

Faktom tiež je, že hoci Rade Slovenského pozemkového fondu prednedávnom skončilo riadne trojročné funkčné obdobie a noví členovia zatiaľ neboli zvolení, Slovenskému pozemkovému fondu nebráni, aby vo svojej činnosti pokračoval a naďalej pripravoval návrhy právnych aktov, ktoré podliehajú schváleniu v Rade fondu. Nehrozí tak teda ani to, že by farmári nemohli pracovať na poliach – ako tvrdili opoziční poslanci.

Navyše, všetci poslanci, ktorí boli prítomní na včerajšom zasadnutí výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, boli informovaní, že značná časť agendy fondu nie je viazaná na odporúčacie stanovisko Rady Slovenského pozemkového fondu. Podľa platnej legislatívy Rada schvaľuje len právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe fondu na iné osoby.

Ako určuje štatút Rady Slovenského pozemkového fondu, Rada zasadá najmenej raz za dva mesiace, teda minimálne šesť krát ročne. V tomto roku Rada riadne zasadala nepretržite každý mesiac, teda spolu osem krát, naposledy 2. augusta 2018.

Oznámenie 03.09.2018

03. 09. 2018

V auguste skončilo funkčné obdobie členov Rady Fondu

Slovenský pozemkový fond /ďalej aj „SPF“ alebo „fond“/ oznamuje svojim zmluvným partnerom a žiadateľom, že k 3. augustu 2018 skončilo trojročné funkčné obdobie členov Rady Slovenského pozemkového fondu.  

V súlade so zákonom č. 330/1991 Zb., členov Rady fondu volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky /ďalej len „NR SR“/, a to šiestich členov na návrh vlády Slovenskej republiky a piatich členov na návrh Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí. 

Nakoľko Rada fondu nebude zasadať až do času vymenovania jej nových členov, predkladanie návrhov právnych aktov (kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, reštitučné zmluvy, atď. ) na schválenie týmto orgánom fondu je v súčasnosti pozastavené.  


Tlačová správa z 24.08.2018

24. 08. 2018

Revír Teplú Vodu získala Poľovnícka organizácia Lesy, Lúky, Uhliská

Nadpolovičná väčšina vlastníkov pozemkov, ktoré sa nachádzajú v Poľovnom revíri Teplá Voda, schválila na svojom zhromaždení výšku náhrady za užívanie revíra. Tá bola stanovená na čiastku 10 eur za hektár na rok, a to bez ohľadu na druh pozemku.

Na zhromaždení sa tiež ako užívateľ Poľovného revíra Teplá Voda schválila Poľovnícka organizácia Lesy, Lúky, Uhliská.

Zhromaždenia sa zúčastnil aj Slovenský pozemkový fond. Jeho zástupca hlasoval za užívateľa, ktorý získal najviac hlasov prítomných splnomocnencov vlastníkov. Zmluvu o užívaní poľovného revíra Poľovníckou organizáciou Lesy, Lúky, Uhliská bude (na základe výsledku hlasovania zhromaždenia) podpisovať Slovenský pozemkový fond a obec Uhliská. O zhromaždení a jeho priebehu sa vyhotovila notárska zápisnica.

Zobraziť stránku:12345678910