Oznamy a aktuality

Tlačová správa z 04.02.2019

04. 02. 2019

SPF vybavil najviac žiadostí miest a obcí za posledné roky

Bezodplatný prevod štátnych pozemkov pod už existujúcimi stavbami alebo pripravovanými verejnoprospešnými stavbami, či žiadosť o odkúpenie alebo prenájom štátnych pozemkov pre rôzne investičné aktivity. Toto sú najčastejšie požiadavky, ktoré mestá a obce adresujú na Slovenský pozemkový fond. Len v minulom roku ich - aj s ďalším typom žiadostí - vybavil najviac za posledné tri roky - spolu až 316. „Slovenský pozemkový fond si uvedomuje potrebu riešenia investičných zámerov obcí a miest. Aj preto sa do týchto projektov aktívne zapájame a vždy sa snažíme vyhovieť samospráve v maximálnej možnej miere,“ vyhlásila Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu.

Obce a mestá sa domáhajú čo najrýchlejšieho vybavenia žiadostí v rámci možností. Kým v minulosti to bol problém, situácia sa mení. Od vlaňajška začal SPF naše žiadosti vybavovať podstatne rýchlejšie. Vyhovel tak našim dlhodobým potrebám, keďže proces týkajúci sa prevodu alebo prenájmu pozemkov v správe SPF trval veľmi dlho,“ objasnil Michal Sýkora, predseda Združenia miest a obcí SR (ZMOS). Ako ďalej doplnil, pod zlepšenie stavu sa podpísalo aj vedenie SPF. „Veľmi rýchlo pochopili, v čom je problém a rovnako rýchlo našli so svojimi ľuďmi účinné riešenie - určili jasné pravidlá pre postup ako úradníkov SPF, ako aj pre obce a mestá ako žiadateľov.“

Väčšina projektov, ktorých investorom je samospráva, je spojená s verejným záujmom a spolufinancovaná z finančných prostriedkov Európskej únie. Významným plusom v posudzovaní a schvaľovaní takýchto žiadostí bolo pripravenie, presadenie a zavedenie do praxe zmeny zákona o pozemkovom fonde, ktorý umožňuje aj obciam bez územných plánov bezodplatne vysporiadať pozemky pod plánovanými verejnoprospešnými stavbami, čo predtým nebolo vôbec možné. O zmenu legislatívy sa zasadil ZMOS, SPF, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spoločne.

SPF môže obciam a mestám pomôcť vo viacerých oblastiach. Ide o uzatváranie protokolov o odovzdaní pozemkov vo vlastníctve štátu pod stavbami, ktoré prešli do ich vlastníctva podľa zákona o obciach, protokolov k odovzdaniu vlastníctva pozemkov, ktoré tvorili verejný majetok (tzv. neknihované pozemky), zmlúv o bezodplatnom prevode vlastníctva štátnych pozemkov vo verejnom záujme. Pomôcť môže aj pri kúpnych zmluvách na štátne pozemky, ktoré sa uzatvárajú v prípadoch, keď nie sú splnené podmienky pre bezodplatný prevod. V zákonom stanovených prípadoch je možný aj prevod vlastníctva pozemkov tzv. neznámych vlastníkov. Fond sa ďalej môže s obcami a mestami dohodnúť na zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva k pozemkom, pozemky im prenajímať a zriaďovať v ich prospech vecné bremená. Konkrétne projekty obcí a miest fond podporuje aj svojím kladným stanoviskom k územnému a stavebnému konaniu.

ZMOS_štatistika_final.jpg [.jpg, 117 kB]

Tlačová správa z 25.01.2019

25. 01. 2019

SPF podal trestné oznámenie vo veci vydržania pozemkov na Donovaloch

Slovenský pozemkový fond podal na Generálnej prokuratúre SR trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu a zneužívania právomoci verejného činiteľa pri neoprávnenom vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Donovaly.

K vydržaniu pozemkov o celkovej výmere takmer 8 tisíc metrov štvorcových došlo napriek skutočnosti, že pred vydaním notárskej zápisnice notár nepožiadal SPF o vyjadrenie, že nemá k vzniku vlastníckeho práva výhrady. Pri pozemkoch v extraviláne je toto vyjadrenie v zmysle platného Notárskeho poriadku povinnou súčasťou osvedčenia. Jeden z vydržaných pozemkov o výmere takmer 2600 metrov štvorcových sa nachádza v areáli Habakuky – Dobšinského rozprávkový svet, pričom tento pozemok SPF od roku 2008 prenajíma prevádzkovateľovi areálu.

Slovenský pozemkový fond v septembri minulého roka vyzval vydržiteľa na zdokladovanie splnenia podmienok nadobudnutia vlastníckeho práva vydržaním v zmysle notárskej zápisnice, predovšetkým na zdokladovanie titulu nadobudnutia pozemkov, preukázanie právneho nástupníctva po pôvodnom nezistenom vlastníkovi  a zdokladovanie nakladania s nehnuteľnosťami ako s vlastnými. Vydržiteľ na žiadosť fondu nereagoval, preto fond v predmetnej veci podal trestné oznámenie.

So zneužívaním inštitútu vydržania pozemkov v zmysle § 63 Notárskeho poriadku sa SPF opakovane stretáva dlhodobo. Už viac ako tri roky je účinná novela Notárskeho poriadku, v zmysle ktorej musí osvedčenie o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v správe alebo nakladaní fondu obsahovať vyjadrenie SPF len v prípade, ak ide o nehnuteľnosti mimo zastavaného územia obce. Takto nastavená legislatíva však SPF neobmedzuje v možnosti aktívne vystupovať na ochranu vlastníckych práv SR a nezistených vlastníkov, ktorí sú nezákonným vydržaním dotknutí.

SPF preveruje každé osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníctva pozemkov v jeho správe alebo nakladaní, o ktorom sa dozvie, a ak osvedčeniu nepredchádzalo kladné vyjadrenie SPF a nadobúdateľ hodnoverne a dostatočne nepreukáže splnenie všetkých podmienok vydržania podľa zákona, automaticky nasleduje posúdenie možnosti uplatnenia právnych prostriedkov.

Pozemkové spoločenstvá - informácia o postupe SPF

09. 01. 2019

Aplikácia novely č. 110/2018 Z. z. k zákonu č. 97/2013 Z. z. v podmienkach SPF

Slovenský pozemkový fond v súvislosti s platnou a účinnou novelou č. 110/2018 Z. z. k zákonu 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pozemkových spoločenstvách") touto cestou informuje všetky pozemkové spoločenstvá podľa tohto zákona o spôsobe a forme aplikácie novely v praxi pre úpravu vzájomných vzťahov medzi pozemkovými spoločenstvami a SPF.

V zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 zákona o pozemkových spoločenstvách, SPF nemôže užívať pozemky, ktoré zodpovedajú podielom spoločnej nehnuteľnosti v zmysle § 10 ods. 1 a 2, ale užíva ich spoločenstvo, fond prijíma podiel na zisku alebo nájomnom podľa § 20.

Ak zhromaždenie pozemkového spoločenstva príjme podľa § 14 ods. 7 písm. h) zákona o pozemkových spoločenstvách uznesenie o rozdelení zisku, spoločenstvo je v zmysle § 20 ods. 2 tohto zákona povinné do 30 dní odo dňa rozhodnutia oznámiť túto skutočnosť fondu a správcovi.

Pre tento účel bolo vytvorené tlačivo (Hlásenie o výške podielu na zisku.docx [.docx, 16 kB]), ktoré je potrebné zasielať na adresu generálneho riaditeľstva SPF, Búdková č. 36, 817 15 Bratislava každoročne, a to aj v účtovnom roku, v ktorom sa zisk nerozdeľuje (tzv. nulové hlásenie).

Spôsob úhrady podielu na zisku alebo nájomnom:
bankové spojenie : Štátna pokladnica, Bratislava
IBAN : SK35 8180 0000007000001638
Variabilný symbol : IČO Vášho pozemkového spoločenstva

Tlačivo v elektronickej podobe je dostupné aj na internetovej stránke Slovenského pozemkového fondu www.pozfond.sk v sekcii Tlačivá a žiadosti.

Oznam 7.1.2018

07. 01. 2019

Slovenský pozemkový fond želá svojim klientom a zmluvným partnerom veľa osobných a pracovných úspechov v novom roku 2019.

Tlačová správa z 21.12.2018

21. 12. 2018

Prvé riadne zasadnutie novej Rady Slovenského pozemkového fondu

Včera, t. j. 20 decembra 2018, sa v priestoroch generálneho riaditeľstva Slovenského pozemkového fondu uskutočnilo prvé riadne zasadnutie nových členov Rady fondu, ktorých zvolila Národná rada Slovenskej republiky po skončení funkčného obdobia predchádzajúcich členov.

V úvode zasadnutia si Rada spomedzi svojich nových členov volila predsedu a podpredsedu. V tajnom hlasovaní bol za predsedu Rady zvolený Mgr. Marek Gocník a za podpredsedu Mgr. Jana Ujová. Profily predsedu, podpredsedu ako aj ostatných členov Rady fondu sú zverejnené na internetovej stránke Slovenského pozemkového fondu www.pozfond.sk v sekcii Pozemkový fond, záložka Organizačná štruktúra

Následne sa Rada fondu zaoberala materiálmi, ktoré na zasadnutie pripravil Slovenský pozemkový fond. Predovšetkým išlo o 380 návrhov právnych aktov, ktorých obsahom bol odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe alebo nakladaní pozemkového fondu na iné osoby. V súlade so zákonom, Rada fondu takého akty prerokúva a predkladá k nim štatutárnym orgánom odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko.

Na podpis štatutárov SPF boli Radou fondu odporučené všetky návrhy právnych aktov okrem troch, ku ktorým boli doručené námietky. Tieto právne akty budú osobitne prešetrené.

„Počet právnych aktov pripravených na decembrové zasadnutie je jasným dôkazom toho, že Slovenský pozemkový fond v uplynulom období veľmi aktívne pracoval. Nakoľko takmer všetky návrhy boli Radou fondu odporučené na podpis štatutárov, s vykonanou prácou vyjadrujem spokojnosť a poďakovanie kolegom“ zdôraznila generálna riaditeľka SPF, JUDr. Adriana Šklíbová.

Ďalšie rokovanie Rady fondu je naplánované na 31. januára 2019.

Slovenský pozemkový fond želá svojim klientom a zmluvným partnerom príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2019 veľa osobných a pracovných úspechov.

Hromadné čerpanie dovolenky počas sviatkov.

19. 12. 2018

Hromadné čerpanie dovolenky počas sviatkov.

Slovenský pozemkový fond (ďalej len SPF“) oznamuje, že po dohode so zástupcami zamestnancov vyhlasuje zamestnávateľ hromadné čerpanie dovolenky pre všetkých zamestnancov SPF v termíne od 27. decembra 2018 (štvrtok) do 31. decembra 2018 (pondelok) vrátane, t. j. tri pracovné dni.

V týchto dňoch preto nebudú môcť byť klienti SPF vybavovaní. Klientov v prípade odborných konzultácií príjme v rámci úradných hodín miestne príslušný REGIONÁLNY ODBOR SPF v úradných dňoch od 2. januára 2018.

Na GR SPF je možné doručiť písomnosti do podateľne od 2. januára 2018.

SPF

19. 12. 2018

Slovenský pozemkový fond želá svojim klientom a zmluvným partnerom príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2019 veľa osobných a pracovných úspechov.

Tlačová správa z 19.12.2018

19. 12. 2018

SPF postupne rieši nájom pozemkov v katastroch po pozemkových úpravách

Na zasadnutí Rady Slovenského pozemkového fondu, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 20. decembra 2018, bude o. i. prerokúvaných spolu 18 návrhov právnych aktov, ktorými je riešený nájom pozemkov v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu v katastrálnych územiach Báhoň, Veľké Leváre a Vištuk.

V daných katastrálnych územiach bolo schválené vykonanie projektu pozemkových úprav. Všetky nájomné vzťahy k pôvodným nehnuteľnostiam tak v súlade so zákonom zanikli s tým, že  nájomcom, ktorí riadne a včas plnili svoje záväzky zo zmluvy o nájme pôvodných nehnuteľností, vzniklo právo na uzavretie zmluvy o nájme nových pozemkov za podmienok, ktoré boli dohodnuté pri nájme pôvodných nehnuteľností, a to na výmeru zodpovedajúcu výmere pôvodných prenajatých nehnuteľností zníženú o plochu tzv. spoločných zaradení a opatrení.

Dlhšie časové obdobie od zákonného zániku nájomných vzťahov do nového usporiadania nájmu pozemkov SPF v daných katastroch bolo spôsobené komplikovanými a neustále meniacimi sa užívacími vzťahmi. V obdobných prípadoch veľkú rolu zohráva spolupráca a schopnosť doterajších užívateľov ako aj nových žiadateľov, ktorí majú prenajaté pozemky známych vlastníkov, dohodnúť sa na rozdelení užívania pozemkov v konkrétnom katastri.

Usporiadaných bolo celkovo 1345,1256 ha pozemkov v správe a nakladaní SPF, pričom nájomcovia sa zaviazali uhradiť spätné nájomné za celé obdobie užívania pozemkov bez platnej nájomnej zmluvy.

 

Tlačová správa z 12.12.2018

12. 12. 2018

Úvodné pracovné zasadnutie Rady Slovenského pozemkového fondu

Dnes, t. j. 12. decembra 2018, sa uskutočnilo úvodné zasadnutie nových členov Rady Slovenského pozemkového fondu, ktorých zvolila Národná rada Slovenskej republiky na základe návrhov Vlády Slovenskej republiky a Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Okrem vzájomného predstavenia a odovzdania menovacích dekrétov noví členovia Rady schvaľovali rokovací poriadok a harmonogram riadnych zasadnutí. 

Prítomní členovia Rady sa uzniesli, že prvé riadne zasadnutie, na ktorom budú prerokúvané návrhy právnych aktov, sa uskutoční dňa 20. decembra 2018. SPF zverejnil návrhy právnych aktov tak, aby mohli byť prerokované v tomto termíne.

Profily všetkých zvolených členov Rady Slovenského pozemkového fondu sú zverejnené na internetovej stránke SPF http://www.pozfond.sk/sk/pozemkovy-fond/organizacna-struktura.


Oznam 07.12.2018

07. 12. 2018

Národná rada Slovenskej republiky zvolila potrebný počet členov Rady Slovenského pozemkového fondu

Slovenský pozemkový fond oznamuje svojim zmluvným partnerom a žiadateľom, že Národná rada Slovenskej republiky na svojej prebiehajúcej 38. schôdzi v opakovanej voľbe zvolila ďalších troch členov Rady Slovenského pozemkového fondu navrhovaných Výborom NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Nakoľko na októbrovej schôdzi parlamentu boli zvolení šiesti členovia navrhovaní Vládou SR a jeden člen navrhovaný výborom, Rada fondu môže začať vykonávať svoju činnosť.

Prvé zasadnutie novozvolenej Rady fondu je naplánované na 20. decembra 2018.

Profily všetkých zvolených členov Rady Slovenského pozemkového fondu sa nachádzajú v priloženom dokumente.

RADA SPF.pdf [.pdf, 817.9 kB]

Zobraziť stránku:12345678910