Oznamy a aktuality

Oznam 06.12.2018

06. 12. 2018

NR SR opäť volí nových členov Rady SPF

Národná rada Slovenskej republiky opäť volí členov Rady Slovenského pozemkového fondu, prvé zasadnutie by sa mohlo uskutočniť 20. decembra.

Na programe dnešného rokovacieho dňa prebiehajúcej 38. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky bude okrem iného aj opakovaná voľba členov Rady Slovenského pozemkového fondu.

Ako už SPF informoval na svojej internetovej stránke, k 25.10.2018 bolo zvolených 6 členov rady navrhovaných Vládou Slovenskej republiky.

Taktiež bol zvolený jeden člen navrhovaný Výborom NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Pre prípad, že na dnešnom rokovaní budú zvolení minimálne ďalší dvaja členovia navrhovaní výborom a rada bude môcť začať vykonávať svoju činnosť, SPF zverejnil návrhy právnych aktov tak, aby mohli byť prerokované ešte v tomto kalendárnom roku, 20. decembra 2018.

Oznam pre verejnosť _ celoslovenská porada

20. 11. 2018

Oznamujeme žiadateľom a návštevníkom Slovenského pozemkového fondu /ďalej len „SPF“/,

že v dňoch 29.11.2018 – 30.11.2018 sa uskutoční celoslovenská pracovná porada zamestnancov SPF.

Z tohto dôvodu budú pracoviská SPF zatvorené.

Tlačová správa z 20.11.2018

20. 11. 2018

SPF podal trestné oznámenie vo veci skládky v k. ú. Studené

Slovenský pozemkový fond po preverení stavu pozemku v k. ú. Studené, ktorý tvorí predmet nájomnej zmluvy so spoločnosťou NDD, s.r.o., podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

Podľa zistení kontroly, ktorá bola uskutočnená ešte v októbri, prenajímaný pozemok v súčasnosti nie je spôsobilý na poľnohospodárske využitie v súlade s dohodnutým účelom nájmu, t.j. chov poľnohospodárskych zvierat.

Na túto skutočnosť sám nájomca písomne upozornil SPF ako prenajímateľa ešte v roku 2016, v čase po uzatvorení nájomnej zmluvy. Fond následne súhlasil s terénnymi úpravami, ktoré mali umožniť zosúladenie stavu pozemku s účelom, na ktorý mal byť podľa zmluvy využitý.

Z aktuálneho stavu je však zrejmé, že terénne úpravy, ktoré boli doteraz na pozemku vykonané, nie sú postačujúce.

K podaniu trestného oznámenia na neznámeho páchateľa Slovenský pozemkový fond pristúpil po komplexnej právnej analýze nám známeho skutkového stavu veci, kedy nebolo možné jednoznačne konštatovať, že činnosti na predmetnom pozemku v správe SPF vykonáva samotný nájomca SPF.

Ťažobná činnosť bola zistená len na susedných pozemkoch, ktoré sú v súkromnom vlastníctve.

Ďalšie právne kroky v predmetnej veci Slovenský pozemkový fond nebude špecifikovať z dôvodu potreby zistenia ďalších skutočností, ktoré sú pre posúdenie prípadu nevyhnutné.

Usmernenie 06.11.2018

06. 11. 2018

Usmernenie pre žiadateľov o nájom, ktorí účtujú v sústave podvojného účtovníctva

Slovenský pozemkový fond ako prenajímateľ poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve Slovenskej republiky a nezistených vlastníkov touto cestou informuje žiadateľov, ktorí účtujú v sústave podvojného účtovníctva a majú v riešení návrh nájomnej zmluvy, o možnosti, resp. povinnosti účtovne zachytiť budúci súhrnný výdavok za nájomné, ktoré bude musieť byť doplatené SPF ako prenajímateľovi.

Vzhľadom na administratívne zložitý a časovo náročný kontrolný a schvaľovací proces môže v podmienkach Slovenského pozemkového fondu nastať situácia, kedy je návrh zmluvy zo strany fondu podpísaný po prelome kalendárnych rokov. Zákon o účtovníctve ako aj postupy účtovania pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného, resp. jednoduchého účtovníctva, pripúšťajú pre tento prípad vytvorenie rezervy.

Rezerva sa tvorí na základe zásady opatrnosti, pretože jej tvorba a následne použitie má vplyv na výsledok hospodárenia. Je to záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, pričom je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky. Ak nie je známa presná výška tohto záväzku, ocení sa odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka pri zohľadnení rizík a neistôt s použitím príslušného účtu. Záväzok s určitým časovým vymedzením a určitou výškou sa neúčtuje na účte rezerv, ale na príslušnom účte záväzku, príp. na účte nevyfakturované dodávky

V prípade, ak

1/ žiadateľ o nájom disponuje ním podpísaným návrhom nájomnej zmluvy s SPF a

2/ má vedomosť o tom, že pôdu v správe a nakladaní fondu už užíva,

vzniká mu povinnosť vytvárať rezervu tohto druhu. 

Za splnenia oboch vyššie uvedených podmienok sa povinnosť vytvárať rezervu vzťahuje aj na nájomcov, ktorí pôdu dávajú do ďalšieho podnájmu podľa § 12a zákona č. 504/2003 Z. z.. 

Ak zmluvný partner do schválenia a uzatvorenia nájomnej zmluvy nie je povinný vytvárať rezervu a ani nevyužíva možnosť tvorby rezervy, reálny jednorázový výdavok za nájom zaúčtuje na príslušný nákladový účet v čase jeho úhrady, ak ide o nevýznamnú položku, alebo prostredníctvom účtov nerozdelený zisk minulých rokov, resp. neuhradená strata minulých rokov, ak ide o významnú položku.

Pokiaľ ide o žiadateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva, títo účtujú výdavok len v čase jeho skutočnej úhrady.

Oznam pre verejnosť 02.11.2018

29. 10. 2018

Slovenský pozemkový fond /ďalej len SPF/ oznamuje, že dňa 02.11.2018 bude GR SPF a podateľňa GR SPF, Búdková č. 36, Bratislava z technických príčin zatvorená.

Oznámenie 24.10.2018

24. 10. 2018

Národná rada Slovenskej republiky zvolila šiestich nových členov Rady Slovenského pozemkového fondu

Slovenský pozemkový fond oznamuje svojim zmluvným partnerom a žiadateľom, že Národná rada Slovenskej republiky na svojej 35. schôdzi zvolila šiestich nových členov Rady Slovenského pozemkového fondu, navrhovaných Vládou Slovenskej republiky.

Nakoľko hlasovanie prebehlo až po polnoci, v zmysle schváleného materiálu začne trojročné funkčné obdobie zvolených členov rady plynúť zajtra, t. j. 25. októbra 2018.

Poslanci zároveň odhlasovali návrh, aby kandidáti, ktorých navrhol Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, boli volení v tajnom hlasovaní.

Rada fondu zatiaľ nemôže začať vykonávať svoju činnosť, keďže v súlade so zákonom je potrebné, aby okrem šiestich členov navrhovaných Vládou SR bola zvolená aspoň nadpolovičná väčšina členov navrhovaných Výborom, t.j. minimálne traja členovia. 

Profily šiestich nových členov Rady Slovenského pozemkového fondu sa nachádzajú v priloženom dokumente.

RADA SPF_členovia navrhnutí Vládou SR.pdf [.pdf, 739.8 kB]

Konferencia SPU a KPÚ SR

12. 10. 2018

SPF na medzinárodnej konferencii v Nitre

Generálna riaditeľka SPF JUDr. Adriana Šklíbová sa zúčastnila medzinárodnej konferencie „Slovensko – krajina neznámych vlastníkov“, ktorú v dňoch 11. a 12. októbra 2018 zorganizovala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Komora pozemkových úprav SR.

V rámci prvého dňa konferencie GR SPF diskutovala za okrúhlym stolom s ďalšími zástupcami agrosektoru o riešení problematiky rozdrobenosti vlastníctva pozemkov v SR, usporiadania pozemkov neznámych vlastníkov, ako aj o význame pozemkových úprav z pohľadu SPF ako prenajímateľa poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve štátu a neznámych vlastníkov.

Vo svojich vstupoch generálna riaditeľka priblížila postavenie a činnosť Slovenského pozemkového fondu a konkrétne možnosti, ako sa z neznámeho vlastníka môže stať známy vlastník. Taktiež prezentovala spôsoby, akými fond participuje na pozemkových úpravách, či už jednoduchých, alebo komplexných.

Slovenský pozemkový fond podporuje systémové riešenie pri prioritizácii pozemkových úprav a v tejto oblasti aktívne spolupracuje s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Oznam pre žiadateľov

10. 10. 2018

Predkladanie znaleckých posudkov, geometrických plánov a projektov na CD/DVD nosiči

Od 01. októbra 2018 Slovenský pozemkový fond používa nový registratúrny software postavený na platforme umožňujúcej vedenie elektronického spisu.

Doručovanie medzi regionálnymi odbormi a generálnym riaditeľstvom SPF už nie je viac limitované lehotami poštovej prepravy.

Podmienkou plného využitia tejto inovácie je digitalizácia všetkých dokumentov doručených do centrálnej podateľne SPF.

Vyhotovovanie znaleckých posudkov, geometrických plánov a projektov v elektronickej verzii je dnes bežným štandardom ich spracovateľov.

Slovenský pozemkový fond v rámci ďalšieho zefektívnenia svojej činnosti bude od žiadateľov, ktorí svoje žiadosti doručili po 01. októbri 2018, vyžadovať okrem originálnej verzie aj elektronickú verziu znaleckých posudkov, geometrických plánov a projektov na CD/DVD nosiči (preferovaný formát PDF).  

Predkladanie týchto podkladov v elektronickej verzii  zrýchli vybavovanie žiadostí o čas potrebný na manuálne zdigitalizovanie.


ŠKOLENIE

27. 09. 2018

SPF sa zúčastnil školenia policajtov a prokurátorov v Košiciach

V priestoroch Inštitútu Vzdelávania Veterinárnych lekárov v Košiciach dnes prebehlo školenie príslušníkov Policajného zboru SR a prokurátorov z Košického a Prešovského samosprávneho kraja.

Hlavnými témami školenia, ktoré bolo zorganizované Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, boli nájomné vzťahy v poľnohospodárstve a systém priamych a projektových podpôr z Európskej únie.

Zástupcovia Slovenského pozemkového fondu na školení prezentovali tému týkajúcu sa nájmu poľnohospodárskych pozemkov od SPF. 

Slovenský pozemkový fond  sa aj týmto spôsobom snaží aktívne riešiť problematiku odhaľovania trestných činov v danej oblasti.

Prezentácia je dostupná na tomto odkaze: SPF_PREZENTÁCIA_27.9.2018 KOŠICE.pdf [.pdf, 1642.6 kB]

SPF - KONFERENCIA

26. 09. 2018

Odborná konferencia k témam týkajúcim sa SPF

V kongresovej sále Agroinštitútu, š. p., Nitra práve prebieha odborná konferencia k téme "PÔDA A POZEMKOVÉ PRÁVO Z POHĽADU SLOVENSKÉHO POZEMKOVÉHO FONDU"

Tak ako naznačuje názov konferencie, prednášajúci prezentujú viac ako dvesto prítomným účastníkom témy týkajúce sa Slovenského pozemkového fondu.

Materiály k jednotlivým témam sprístupňujeme v elektronickej verzii odbornej ako i laickej verejnosti.

O záveroch z dnešnej konferencie ako aj ďalších pripravovaných aktivitách Slovenského pozemkového fondu Vás budeme informovať na našej internetovej stránke www.pozfond.sk.

SPF_KONFERENCIA_PROFIL.pdf [.pdf, 586.6 kB]

SPF_KONFERENCIA_NÁJOM.pdf [.pdf, 1596.2 kB]

SPF_KONFERENCIA_PREDAJ.pdf [.pdf, 1934.2 kB]

Zobraziť stránku:12345678910