Oznamy a aktuality

Tlačová správa z 23.05.2018

23. 05. 2018

Vyjadrenie SPF k TK podpredsedníčky NR SR p. Lucie Ďuriš Nicholsonovej z 23.5.2018

Postup pri plnení reštitučného nároku oprávnených osôb Ernest Kahanec a Mgr. Karin Kahancová bol v súlade so zákonom č. 503/2003 Z. z.. Podľa prechodného ustanovenia § 8c sa rokovania o výzvach oprávnených osôb doručených SPF do 28. februára 2011 majú dokončiť podľa predpisov účinných do 1. marca 2011, v zmysle ktorých je možné oprávnenej osobe poskytnúť náhradné pozemky aj v susednom okrese.

Vzhľadom na hodnotu reštitučného nároku oprávnených osôb, ktorý bol priznaný v k. ú. Levoča, SPF nemohol vydať celú náhradu v pôvodnom k. ú.. Z uvedeného dôvodu boli so súhlasom Rady fondu vydané aj pozemky v iných katastrálnych územiach okresu Levoča a tiež pozemky v susednom okrese Kežmarok, konkrétne v k. ú. Kežmarok, Huncovce, Vrbov a Veľká Lomnica.

Podľa § 3 ods. 4 zákona č. 503/2003 Z. z., zákonný limit náhradných pozemkov pre jednu oprávnenú osobu je 150 hektárov poľnohospodárskej pôdy alebo 250 hektárov všetkej pôdy. Fond v tomto prípade postupoval v súlade so zákonom. Výmera náhradných pozemkov s nižšou bonitou kompenzovala vyššiu bonitu pôvodných pozemkov oprávnených osôb.

K oceňovaniu reštitučných nárokov a náhrad uvádzame, že pôvodné pozemky ako aj náhradné pozemky sa podľa jedného cenového predpisu oceňujú už takmer 27 rokov, od kedy bol prijatý prvý reštitučný zákon č. 229/1991 Zb.. Tým je zabezpečené, aby reštituentom bola poskytnutá náhrada, ktorej hodnota zodpovedá hodnote pôvodného majetku v čase, kedy tento majetok prešiel na štát.

Oceňovanie pôvodných a náhradných pozemkov podľa rôznych cenových predpisov by bolo v rozpore s podstatou a účelom reštitúcií, ktorým je zmiernenie majetkových krívd občanov.

Tvrdenie, že predmetom reštitučného plnenia v k. ú. Veľká Lomnica boli aj pozemky, ktoré sa nachádzajú pod diaľnicou, je nepravdivé. SPF preskúmal všetky zákonné prekážky, ktoré by bránili vydaniu pozemkov z hľadiska plánovanej verejnoprospešnej investície a ako náhradné vydal len pozemky nachádzajúce sa mimo trasovania predmetnej cesty.

Tlačová správa z 21.05.2018

21. 05. 2018

Oznámenie SPF k reakcii Združenia mladých farmárov – ASYF na situáciu v agrorezorte

Slovenský pozemkový fond (SPF) oznamuje k reakcii Združenia mladých farmárov – ASYF zverejnenej na stránke https://www.polnoinfo.sk/clanok/5399/zdruzenie-mladych-farmarov-reaguje-na-aktualnu-situaciu nasledovné informácie:

SPF eviduje k dnešnému dňu 276 žiadostí žiadateľov označených ako mladí poľnohospodári. Zoznam týchto subjektov je zverejnený v súlade s platnými predpismi na stránke http://pozfond.sk/sk/informacny-obsah/prenajom/mlady-polnohospodar. Rovnako je na tejto stránke zverejnený aj zoznam 69 subjektov, ktorý spĺňajú požiadavku § 2a ods. 2 písm. a) nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov, teda predložili SPF rozhodnutie Pôdohospodárskej platobnej agentúry o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podľa osobitného predpisu.

SPF aktívne komunikuje so všetkými potenciálnymi záujemcami z radov mladých poľnohospodárov a aktuálne už negociuje uzatváranie konkrétnych nájomných zmlúv s týmito subjektmi. SPF realizuje verejné stretnutia s potencionálnymi záujemcami v jednotlivých regiónoch. V apríli 2018 prebiehali stretnutia s mladými poľnohospodármi v regiónoch Poprad, Michalovce a Trnava.

Do pozornosti však dávame informáciu, že mladý poľnohospodár musí spĺňať aj ďalšie podmienky stanovené nariadením vlády SR č. 238/2010 Z.z. a takisto upozorňujeme na skutočnosť, že od 1.5.2018 je účinná zmena zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá sa podstatným spôsobom dotýka ja prenájmu pozemkov v správe a nakladaní SPF mladým poľnohospodárom.

Tlačová správa z 16.05.2018

16. 05. 2018

Stanovisko SPF k poľovnému revíru Teplá voda

Slovenskému pozemkovému fondu bola dňa 14.5.2018 zo strany p. Štubňu emailom doručená pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov Teplá voda na 18.5.2018 o 11:00 hod. na Uhliskách v chate Zlatý jeleň.

Z dôvodu, že v poľovnom revíri Teplá voda je platná a účinná zmluva o užívaní poľovného revíru evidovaná na Okresnom úrade v Leviciach, pozemkovom a lesnom odbore až do septembra 2018 a z dôvodu existencie závažných medializovaných informácií zo strany iných vlastníkov poľovných pozemkov a členov poľovníckej organizácie, Slovenský pozemkový fond oznamuje, že sa zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov dňa 18.5.2018 nezúčastní.

Vzhľadom na potrebu objasnenia všetkých relevantných skutočností bude Slovenský pozemkový fond najprv iniciovať stretnutie s obcami a až následne bude zvolané zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov.

Tlačová správa z 03.05.2018

03. 05. 2018

Stanovisko SPF k informáciám o korupčnom správaní zamestnancov fondu

Slovenský pozemkový fond sa dištancuje a v žiadnom prípade netoleruje a nebude tolerovať akékoľvek prejavy korupčného správania svojich zamestnancov. Fond nemá vedomosť o „systéme“ poberania úplatkov na regionálnom pracovisku v Michalovciach, kde v minulosti pracoval Ing. Ondrej Hovan. Za posledných 10 rokov evidujeme 2 prípady, kedy bol zamestnanec fondu právoplatne odsúdený za korupčný trestný čin. Ide o staršie prípady spred roka 2013, ani jeden z nich sa netýkal regionálneho odboru SPF v Michalovciach. Slovenský pozemkový fond vo vzťahu k dotknutým zamestnancom postupoval v súlade so zákonníkom práce. V prípade, ak občania disponujú informáciami a dôkazmi o korupčnom správaní konkrétnych zamestnancov fondu, je potrebné obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní, ktorým fond následne poskytne potrebnú súčinnosť.

Tlačová správa z 26.04.2018

26. 04. 2018

Aktuálne - SPF na stretnutí s farmármi v Košiciach konzultuje ich problémy

Zástupcovia Slovenského pozemkového fondu na stretnutí s farmármi v Košiciach momentálne konzultujú ich problémy, týkajúce sa užívateľských vzťahov k pôde v správe a nakladaní SPF. Farmárom sú poskytované odborné informácie a poradenstvo v oblastiach, ktoré spadajú do kompetencie fondu. 


Tlačová správa z 25.04.2018

25. 04. 2018

Stanovisko Slovenského pozemkového fondu k tlačovej konferencii SaS z 25.4.2018

V súvislosti s informáciami prezentovanými na tlačovej konferencii SaS uskutočnenej dnes 25.4.2018 Slovenský pozemkový fond zaujíma nasledovné stanovisko.

Slovenský pozemkový fond (SPF) sa nezúčastnil na plánovanom valnom zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíre Teplá Voda, ktoré sa malo uskutočniť dňa 24.04.2018. Dôvodom bolo, že mu pred termínom zhromaždenia boli doručené podnety Obce Pukanec a ďalšej fyzickej osoby, ktoré spochybnili oprávnenie p. Štubňu konať v ich mene na predmetnom zhromaždení. SPF sa z neúčasti na valnom zhromaždení riadne ospravedlnil.

Pri prehodnotení účasti na zhromaždení SPF zohľadnil aj skutočnosť, že v predmetnom revíre je platná zmluva, ktorá ešte neskončila, preto je užívanie zabezpečené. Ďalej pri prehodnotení účasti na zhromaždení fond prihliadal aj na závažné skutočnosti, ktoré uviedol sám p. Štubňa a jeho kolega na stretnutí s generálnou riaditeľkou SPF.

Slovenský pozemkový fond považuje za nevyhnutné v prvom rade prešetriť skutočnosti uvedené v doručených podnetoch, a taktiež skutočnosti, na ktoré poukázal p. Štubňa.

Zároveň sa ospravedlňujeme nevybavenej žiadosti o stretnutie občana dňa 23.04.2018. Generálna riaditeľka SPF je pripravená toto stretnutie zrealizovať bezodkladne. Odporúčame všetkým občanom, aby sa na stretnutie ohlásili vopred a dohodli si riadny termín. Predídu tak zbytočnému čakaniu, resp. nevybaveniu žiadosti.

Podnet OBEC.JPG [.jpg, 58.1 kB]

Podnet PZ.JPG [.jpg, 291.4 kB]

Stanovisko SPF.JPG [.jpg, 103.5 kB]

Tlačová správa 23.04.2018

23. 04. 2018

SPF neuzavrie nové zmluvy s firmami Diega Rodu, pozemky prenájme iným záujemcom

Slovenský pozemkový fond neuzavrie nové nájomné zmluvy so štyrmi spoločnosťami talianskeho podnikateľa Diega Rodu, ktorým uplynuli pôvodné nájomné zmluvy a požiadali o ich predĺženie.

Dôvodom je nesplnenie všeobecných podmienok prenájmu od SPF v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, predovšetkým daňových a odvodových povinností, ktoré musí mať každý žiadateľ o nájom vysporiadané.

Nakoľko spoločnosti p. Rodu užívali pozemky v správe a nakladaní fondu aj po uplynutí platnosti pôvodných nájomných zmlúv z roku 2005 resp. 2010, fond ich zároveň vyzval na vypratanie pozemkov a úhradu bezdôvodného obohatenia.

Dotknuté pozemky v okresoch Medzilaborce, Humenné a Snina fond prenájme iným vhodným záujemcom podľa kritérií uvedených v príslušnom vládnom nariadení.

Odstávka e-mail komunikácie

13. 04. 2018

Odstávka e-mail komunikácie

Slovenský pozemkový fond oznamuje, že od 13.04.2018 od 12:00 hod. do 16.04.2018 do 8:00 hod., nebude dostupná elektronická pošta, z dôvodu migrácie poštového servera SPF.

Za porozumenie ďakujeme

Tlačová správa 06.04.2018

06. 04. 2018

Zverejňovanie žiadostí o nájom pozemkov od SPF

K medializovanej požiadavke založenia centrálneho registra žiadostí o nájom pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF), ktorá bola tlmočená dňa 05.04.2018 na tlačovej konferencii poslankyne NR SR Lucie Ďuriš Nicholsonovej, SPF zaujíma nasledovné stanovisko.

Slovenský pozemkový fond v zmysle príslušných právnych predpisov zverejňuje taxatívny výpočet informácií týkajúcich sa svojej činnosti. V zmysle zákona č. 330/1991 Zb. sú to predovšetkým uzatvárané zmluvy, ďalej údaje o pozemkoch, ktoré sú vhodné ako náhradné pozemky podľa reštitučných predpisov. SPF na svojom webovom sídle www.pozfond.sk taktiež v zmysle zákona zverejňuje zoznam tzv. mladých farmárov, ktorí prejavili záujem o prenájom pozemkov SPF a to podľa dátumu doručenia prejavenia záujmu do sídla pozemkového fondu.

Nad rámec zákonnej povinnosti zverejňovania vyššie uvedených údajov, Slovenský pozemkový fond od roku 2012 na svojej internetovej stránke zverejňuje všetky návrhy právnych aktov 14 dní pred ich prerokovaním v Rade fondu s možnosťou námietkovania. Námietku ku konkrétnemu návrhu nájomnej zmluvy teda môže podať ktokoľvek počas celej doby zverejnenia. 

Od novembra 2017 Slovenský pozemkový fond úspešne spustil projekt centrálnej podateľne, v rámci ktorej sú všetky žiadosti evidované na generálnom riaditeľstve SPF, bez ohľadu na to, či sú adresované na centrálu do Bratislavy alebo na príslušný regionálny odbor.

Napriek vyššie uvedeným opatreniam, ktoré posilňujú transparentnosť činnosti SPF a výrazne znižujú možnosť manipulácie s poradím doručených žiadostí, fond sa bude požiadavkou zriadenia centrálneho registra žiadostí o nájom pozemkov zaoberať a v spolupráci s rezortom pôdohospodárstva vyhodnotí jej opodstatnenosť.

Tlačová správa 05.04.2018

05. 04. 2018
Nepovolené výruby na pozemkoch v správe alebo nakladaní Slovenského pozemkového fondu 
V súvislosti s medializovanými informáciami o nepovolenom výrube na pozemkoch SPF 
v k. ú. Vojčice, okres Trebišov, oznamujeme, že Slovenský pozemkový fond v rámci svojich kompetencií vydáva súhlasné alebo nesúhlasné stanoviská k výrubom vo všetkých prípadoch, kedy to vyžaduje zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Kladné stanovisko SPF ako správcu však neznamená, že žiadateľ je oprávnený výrub vykonať. 
V zmysle cit. zákona, orgánom príslušným pre vydanie povolenia na výrub je v rámci preneseného výkonu štátnej správy obec. Stanovisko fondu k výrubu, ak tento má byť uskutočnený na pozemkoch v správe alebo nakladaní SPF, je len podkladom pre rozhodnutie správneho orgánu.
Slovenský pozemkový fond uvíta akékoľvek informácie o výruboch, ktoré boli vykonané na pozemkoch v jeho správe a nakladaní bez stanoviska fondu, prípadne bez povolenia príslušnej obce. Informáciu, či výrubom dotknutý pozemok je v správe alebo nakladaní SPF, je možné zistiť z geografického informačného systému Mapový klient ZBGIS®, dostupnom na stránke https://zbgis.skgeodesy.sk.
Informácie je možné podať písomne na adresu Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava alebo elektronicky na adresu nelegalnyvyrub@pozfond.sk.
Zobraziť stránku:12345678910