Oznamy a aktuality

Odstávka e-mail komunikácie

13. 04. 2018

Odstávka e-mail komunikácie

Slovenský pozemkový fond oznamuje, že od 13.04.2018 od 12:00 hod. do 16.04.2018 do 8:00 hod., nebude dostupná elektronická pošta, z dôvodu migrácie poštového servera SPF.

Za porozumenie ďakujeme

Tlačová správa 06.04.2018

06. 04. 2018

Zverejňovanie žiadostí o nájom pozemkov od SPF

K medializovanej požiadavke založenia centrálneho registra žiadostí o nájom pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF), ktorá bola tlmočená dňa 05.04.2018 na tlačovej konferencii poslankyne NR SR Lucie Ďuriš Nicholsonovej, SPF zaujíma nasledovné stanovisko.

Slovenský pozemkový fond v zmysle príslušných právnych predpisov zverejňuje taxatívny výpočet informácií týkajúcich sa svojej činnosti. V zmysle zákona č. 330/1991 Zb. sú to predovšetkým uzatvárané zmluvy, ďalej údaje o pozemkoch, ktoré sú vhodné ako náhradné pozemky podľa reštitučných predpisov. SPF na svojom webovom sídle www.pozfond.sk taktiež v zmysle zákona zverejňuje zoznam tzv. mladých farmárov, ktorí prejavili záujem o prenájom pozemkov SPF a to podľa dátumu doručenia prejavenia záujmu do sídla pozemkového fondu.

Nad rámec zákonnej povinnosti zverejňovania vyššie uvedených údajov, Slovenský pozemkový fond od roku 2012 na svojej internetovej stránke zverejňuje všetky návrhy právnych aktov 14 dní pred ich prerokovaním v Rade fondu s možnosťou námietkovania. Námietku ku konkrétnemu návrhu nájomnej zmluvy teda môže podať ktokoľvek počas celej doby zverejnenia. 

Od novembra 2017 Slovenský pozemkový fond úspešne spustil projekt centrálnej podateľne, v rámci ktorej sú všetky žiadosti evidované na generálnom riaditeľstve SPF, bez ohľadu na to, či sú adresované na centrálu do Bratislavy alebo na príslušný regionálny odbor.

Napriek vyššie uvedeným opatreniam, ktoré posilňujú transparentnosť činnosti SPF a výrazne znižujú možnosť manipulácie s poradím doručených žiadostí, fond sa bude požiadavkou zriadenia centrálneho registra žiadostí o nájom pozemkov zaoberať a v spolupráci s rezortom pôdohospodárstva vyhodnotí jej opodstatnenosť.

Tlačová správa 05.04.2018

05. 04. 2018
Nepovolené výruby na pozemkoch v správe alebo nakladaní Slovenského pozemkového fondu 
V súvislosti s medializovanými informáciami o nepovolenom výrube na pozemkoch SPF 
v k. ú. Vojčice, okres Trebišov, oznamujeme, že Slovenský pozemkový fond v rámci svojich kompetencií vydáva súhlasné alebo nesúhlasné stanoviská k výrubom vo všetkých prípadoch, kedy to vyžaduje zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Kladné stanovisko SPF ako správcu však neznamená, že žiadateľ je oprávnený výrub vykonať. 
V zmysle cit. zákona, orgánom príslušným pre vydanie povolenia na výrub je v rámci preneseného výkonu štátnej správy obec. Stanovisko fondu k výrubu, ak tento má byť uskutočnený na pozemkoch v správe alebo nakladaní SPF, je len podkladom pre rozhodnutie správneho orgánu.
Slovenský pozemkový fond uvíta akékoľvek informácie o výruboch, ktoré boli vykonané na pozemkoch v jeho správe a nakladaní bez stanoviska fondu, prípadne bez povolenia príslušnej obce. Informáciu, či výrubom dotknutý pozemok je v správe alebo nakladaní SPF, je možné zistiť z geografického informačného systému Mapový klient ZBGIS®, dostupnom na stránke https://zbgis.skgeodesy.sk.
Informácie je možné podať písomne na adresu Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava alebo elektronicky na adresu nelegalnyvyrub@pozfond.sk.

Stanovisko Slovenského pozemkového fondu k požiadavkám Zemplínskych farmárov zo dňa 26.03.2018

29. 03. 2018

Slovenský pozemkový fond vzal na vedomie predmetnú iniciatívu a v súčasnosti analyzuje realizovateľnosť požiadaviek z hľadiska platných právnych predpisov. Plne zdieľame záujem o informatizáciu celého procesu vybavovania nájomných zmlúv. Z tohto dôvodu sme už pristúpili k opatreniam, ktoré majú priniesť žiaduci efekt transparentnosti. V závere minulého roka sme zaviedli do praxe projekt Centrálnej podateľne, čím sme stransparentnili prijímanie žiadostí na Slovenský pozemkový fond. V tomto roku spúšťame projekt novej registratúry, ktorá zabezpečí rýchlejší a plynulejší postup pri vybavovaní žiadostí. V spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou riešime prepojenie dôležitých informačných tokov. Zároveň máme schválený plán na vybudovanie Centrálneho informačného systému. Uvádzané projekty sú finančne náročné a ich realizácia závisí od Vládou schváleného rozpočtu fondu.  

Oznam OVS 2_2018

09. 03. 2018
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava v zastúpení
ATTORNEYS GROUP s.r.o., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica – mandatár /ďalej len „vyhlasovateľ“/, v súlade s príslušnými ustanoveniami  zákona  č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a §§ 281 - 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (druhé kolo)
na predaj nehnuteľností vo vlastníctve SR v správe SPF

Oznam OVS 1_2018

29. 01. 2018
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava v zastúpení
ATTORNEYS GROUP s.r.o., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica – mandatár /ďalej len „vyhlasovateľ“/,
v súlade s príslušnými ustanoveniami  zákona  č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a §§ 281 - 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž (prvé kolo)
na predaj nehnuteľností vo vlastníctve SR v správe SPF

Oznam o výške nájomného pri prenájme pozemkov na poľnohospodársky účel

26. 01. 2018
Slovenský pozemkový fond oznamuje nájomcom, s ktorými má uzatvorené  podľa 2. časti zákona č.504/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov nájomné zmluvy na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku  aktuálne minimálne ročné sadzby nájomného za rok 2018 

Oznam pre mladých poľnohospodárov

16. 01. 2018

Slovenský pozemkový fond /ďalej len „SPF“/ zverejnil informáciu o podmienkach a postupe vybavovania žiadostí pri uzatvorení nájomných zmlúv na poľnohospodárske pozemky v správe a nakladaní SPF.

http://www.pozfond.sk/sk/informacny-obsah/prenajom/mlady-polnohospodar

Zmena výšky nájomného v roku 2018

16. 01. 2018
Oznam o výške nájomného pri prenájme pozemkov na poľnohospodársky účel v roku 2018
     Slovenský pozemkový fond oznamuje nájomcom, s ktorými má uzatvorené  podľa druhej časti zákona č. 504/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov nájomné zmluvy na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku, že dohodnuté ročné sadzby nájomného budú v r. 2018 upravené o koeficient miery inflácie.
     Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien dosiahla v roku 2017 oproti predchádzajúcemu roku v priemere 1,3 %.

Slovenský pozemkový fond

21. 12. 2017

želá svojim klientom a zmluvným partnerom príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2018 veľa osobných a pracovných úspechov.

Zobraziť stránku:12345678910