Oznamy a aktuality

Tlačová správa z 16.05.2018

16. 05. 2018

Stanovisko SPF k poľovnému revíru Teplá voda

Slovenskému pozemkovému fondu bola dňa 14.5.2018 zo strany p. Štubňu emailom doručená pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov Teplá voda na 18.5.2018 o 11:00 hod. na Uhliskách v chate Zlatý jeleň.

Z dôvodu, že v poľovnom revíri Teplá voda je platná a účinná zmluva o užívaní poľovného revíru evidovaná na Okresnom úrade v Leviciach, pozemkovom a lesnom odbore až do septembra 2018 a z dôvodu existencie závažných medializovaných informácií zo strany iných vlastníkov poľovných pozemkov a členov poľovníckej organizácie, Slovenský pozemkový fond oznamuje, že sa zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov dňa 18.5.2018 nezúčastní.

Vzhľadom na potrebu objasnenia všetkých relevantných skutočností bude Slovenský pozemkový fond najprv iniciovať stretnutie s obcami a až následne bude zvolané zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov.

Tlačová správa z 03.05.2018

03. 05. 2018

Stanovisko SPF k informáciám o korupčnom správaní zamestnancov fondu

Slovenský pozemkový fond sa dištancuje a v žiadnom prípade netoleruje a nebude tolerovať akékoľvek prejavy korupčného správania svojich zamestnancov. Fond nemá vedomosť o „systéme“ poberania úplatkov na regionálnom pracovisku v Michalovciach, kde v minulosti pracoval Ing. Ondrej Hovan. Za posledných 10 rokov evidujeme 2 prípady, kedy bol zamestnanec fondu právoplatne odsúdený za korupčný trestný čin. Ide o staršie prípady spred roka 2013, ani jeden z nich sa netýkal regionálneho odboru SPF v Michalovciach. Slovenský pozemkový fond vo vzťahu k dotknutým zamestnancom postupoval v súlade so zákonníkom práce. V prípade, ak občania disponujú informáciami a dôkazmi o korupčnom správaní konkrétnych zamestnancov fondu, je potrebné obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní, ktorým fond následne poskytne potrebnú súčinnosť.

Tlačová správa z 26.04.2018

26. 04. 2018

Aktuálne - SPF na stretnutí s farmármi v Košiciach konzultuje ich problémy

Zástupcovia Slovenského pozemkového fondu na stretnutí s farmármi v Košiciach momentálne konzultujú ich problémy, týkajúce sa užívateľských vzťahov k pôde v správe a nakladaní SPF. Farmárom sú poskytované odborné informácie a poradenstvo v oblastiach, ktoré spadajú do kompetencie fondu. 


Tlačová správa z 25.04.2018

25. 04. 2018

Stanovisko Slovenského pozemkového fondu k tlačovej konferencii SaS z 25.4.2018

V súvislosti s informáciami prezentovanými na tlačovej konferencii SaS uskutočnenej dnes 25.4.2018 Slovenský pozemkový fond zaujíma nasledovné stanovisko.

Slovenský pozemkový fond (SPF) sa nezúčastnil na plánovanom valnom zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíre Teplá Voda, ktoré sa malo uskutočniť dňa 24.04.2018. Dôvodom bolo, že mu pred termínom zhromaždenia boli doručené podnety Obce Pukanec a ďalšej fyzickej osoby, ktoré spochybnili oprávnenie p. Štubňu konať v ich mene na predmetnom zhromaždení. SPF sa z neúčasti na valnom zhromaždení riadne ospravedlnil.

Pri prehodnotení účasti na zhromaždení SPF zohľadnil aj skutočnosť, že v predmetnom revíre je platná zmluva, ktorá ešte neskončila, preto je užívanie zabezpečené. Ďalej pri prehodnotení účasti na zhromaždení fond prihliadal aj na závažné skutočnosti, ktoré uviedol sám p. Štubňa a jeho kolega na stretnutí s generálnou riaditeľkou SPF.

Slovenský pozemkový fond považuje za nevyhnutné v prvom rade prešetriť skutočnosti uvedené v doručených podnetoch, a taktiež skutočnosti, na ktoré poukázal p. Štubňa.

Zároveň sa ospravedlňujeme nevybavenej žiadosti o stretnutie občana dňa 23.04.2018. Generálna riaditeľka SPF je pripravená toto stretnutie zrealizovať bezodkladne. Odporúčame všetkým občanom, aby sa na stretnutie ohlásili vopred a dohodli si riadny termín. Predídu tak zbytočnému čakaniu, resp. nevybaveniu žiadosti.

Podnet OBEC.JPG [.jpg, 58.1 kB]

Podnet PZ.JPG [.jpg, 291.4 kB]

Stanovisko SPF.JPG [.jpg, 103.5 kB]

Tlačová správa 23.04.2018

23. 04. 2018

SPF neuzavrie nové zmluvy s firmami Diega Rodu, pozemky prenájme iným záujemcom

Slovenský pozemkový fond neuzavrie nové nájomné zmluvy so štyrmi spoločnosťami talianskeho podnikateľa Diega Rodu, ktorým uplynuli pôvodné nájomné zmluvy a požiadali o ich predĺženie.

Dôvodom je nesplnenie všeobecných podmienok prenájmu od SPF v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, predovšetkým daňových a odvodových povinností, ktoré musí mať každý žiadateľ o nájom vysporiadané.

Nakoľko spoločnosti p. Rodu užívali pozemky v správe a nakladaní fondu aj po uplynutí platnosti pôvodných nájomných zmlúv z roku 2005 resp. 2010, fond ich zároveň vyzval na vypratanie pozemkov a úhradu bezdôvodného obohatenia.

Dotknuté pozemky v okresoch Medzilaborce, Humenné a Snina fond prenájme iným vhodným záujemcom podľa kritérií uvedených v príslušnom vládnom nariadení.

Odstávka e-mail komunikácie

13. 04. 2018

Odstávka e-mail komunikácie

Slovenský pozemkový fond oznamuje, že od 13.04.2018 od 12:00 hod. do 16.04.2018 do 8:00 hod., nebude dostupná elektronická pošta, z dôvodu migrácie poštového servera SPF.

Za porozumenie ďakujeme

Tlačová správa 06.04.2018

06. 04. 2018

Zverejňovanie žiadostí o nájom pozemkov od SPF

K medializovanej požiadavke založenia centrálneho registra žiadostí o nájom pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF), ktorá bola tlmočená dňa 05.04.2018 na tlačovej konferencii poslankyne NR SR Lucie Ďuriš Nicholsonovej, SPF zaujíma nasledovné stanovisko.

Slovenský pozemkový fond v zmysle príslušných právnych predpisov zverejňuje taxatívny výpočet informácií týkajúcich sa svojej činnosti. V zmysle zákona č. 330/1991 Zb. sú to predovšetkým uzatvárané zmluvy, ďalej údaje o pozemkoch, ktoré sú vhodné ako náhradné pozemky podľa reštitučných predpisov. SPF na svojom webovom sídle www.pozfond.sk taktiež v zmysle zákona zverejňuje zoznam tzv. mladých farmárov, ktorí prejavili záujem o prenájom pozemkov SPF a to podľa dátumu doručenia prejavenia záujmu do sídla pozemkového fondu.

Nad rámec zákonnej povinnosti zverejňovania vyššie uvedených údajov, Slovenský pozemkový fond od roku 2012 na svojej internetovej stránke zverejňuje všetky návrhy právnych aktov 14 dní pred ich prerokovaním v Rade fondu s možnosťou námietkovania. Námietku ku konkrétnemu návrhu nájomnej zmluvy teda môže podať ktokoľvek počas celej doby zverejnenia. 

Od novembra 2017 Slovenský pozemkový fond úspešne spustil projekt centrálnej podateľne, v rámci ktorej sú všetky žiadosti evidované na generálnom riaditeľstve SPF, bez ohľadu na to, či sú adresované na centrálu do Bratislavy alebo na príslušný regionálny odbor.

Napriek vyššie uvedeným opatreniam, ktoré posilňujú transparentnosť činnosti SPF a výrazne znižujú možnosť manipulácie s poradím doručených žiadostí, fond sa bude požiadavkou zriadenia centrálneho registra žiadostí o nájom pozemkov zaoberať a v spolupráci s rezortom pôdohospodárstva vyhodnotí jej opodstatnenosť.

Tlačová správa 05.04.2018

05. 04. 2018
Nepovolené výruby na pozemkoch v správe alebo nakladaní Slovenského pozemkového fondu 
V súvislosti s medializovanými informáciami o nepovolenom výrube na pozemkoch SPF 
v k. ú. Vojčice, okres Trebišov, oznamujeme, že Slovenský pozemkový fond v rámci svojich kompetencií vydáva súhlasné alebo nesúhlasné stanoviská k výrubom vo všetkých prípadoch, kedy to vyžaduje zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Kladné stanovisko SPF ako správcu však neznamená, že žiadateľ je oprávnený výrub vykonať. 
V zmysle cit. zákona, orgánom príslušným pre vydanie povolenia na výrub je v rámci preneseného výkonu štátnej správy obec. Stanovisko fondu k výrubu, ak tento má byť uskutočnený na pozemkoch v správe alebo nakladaní SPF, je len podkladom pre rozhodnutie správneho orgánu.
Slovenský pozemkový fond uvíta akékoľvek informácie o výruboch, ktoré boli vykonané na pozemkoch v jeho správe a nakladaní bez stanoviska fondu, prípadne bez povolenia príslušnej obce. Informáciu, či výrubom dotknutý pozemok je v správe alebo nakladaní SPF, je možné zistiť z geografického informačného systému Mapový klient ZBGIS®, dostupnom na stránke https://zbgis.skgeodesy.sk.
Informácie je možné podať písomne na adresu Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava alebo elektronicky na adresu nelegalnyvyrub@pozfond.sk.

Stanovisko Slovenského pozemkového fondu k požiadavkám Zemplínskych farmárov zo dňa 26.03.2018

29. 03. 2018

Slovenský pozemkový fond vzal na vedomie predmetnú iniciatívu a v súčasnosti analyzuje realizovateľnosť požiadaviek z hľadiska platných právnych predpisov. Plne zdieľame záujem o informatizáciu celého procesu vybavovania nájomných zmlúv. Z tohto dôvodu sme už pristúpili k opatreniam, ktoré majú priniesť žiaduci efekt transparentnosti. V závere minulého roka sme zaviedli do praxe projekt Centrálnej podateľne, čím sme stransparentnili prijímanie žiadostí na Slovenský pozemkový fond. V tomto roku spúšťame projekt novej registratúry, ktorá zabezpečí rýchlejší a plynulejší postup pri vybavovaní žiadostí. V spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou riešime prepojenie dôležitých informačných tokov. Zároveň máme schválený plán na vybudovanie Centrálneho informačného systému. Uvádzané projekty sú finančne náročné a ich realizácia závisí od Vládou schváleného rozpočtu fondu.  

Oznam OVS 2_2018

09. 03. 2018
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava v zastúpení
ATTORNEYS GROUP s.r.o., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica – mandatár /ďalej len „vyhlasovateľ“/, v súlade s príslušnými ustanoveniami  zákona  č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a §§ 281 - 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (druhé kolo)
na predaj nehnuteľností vo vlastníctve SR v správe SPF
Zobraziť stránku:12345678910