Oznamy a aktuality

Oznam OVS 1_2018

29. 01. 2018
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava v zastúpení
ATTORNEYS GROUP s.r.o., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica – mandatár /ďalej len „vyhlasovateľ“/,
v súlade s príslušnými ustanoveniami  zákona  č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a §§ 281 - 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž (prvé kolo)
na predaj nehnuteľností vo vlastníctve SR v správe SPF

Oznam o výške nájomného pri prenájme pozemkov na poľnohospodársky účel

26. 01. 2018
Slovenský pozemkový fond oznamuje nájomcom, s ktorými má uzatvorené  podľa 2. časti zákona č.504/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov nájomné zmluvy na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku  aktuálne minimálne ročné sadzby nájomného za rok 2018 

Oznam pre mladých poľnohospodárov

16. 01. 2018

Slovenský pozemkový fond /ďalej len „SPF“/ zverejnil informáciu o podmienkach a postupe vybavovania žiadostí pri uzatvorení nájomných zmlúv na poľnohospodárske pozemky v správe a nakladaní SPF.

http://www.pozfond.sk/sk/informacny-obsah/prenajom/mlady-polnohospodar

Zmena výšky nájomného v roku 2018

16. 01. 2018
Oznam o výške nájomného pri prenájme pozemkov na poľnohospodársky účel v roku 2018
     Slovenský pozemkový fond oznamuje nájomcom, s ktorými má uzatvorené  podľa druhej časti zákona č. 504/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov nájomné zmluvy na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku, že dohodnuté ročné sadzby nájomného budú v r. 2018 upravené o koeficient miery inflácie.
     Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien dosiahla v roku 2017 oproti predchádzajúcemu roku v priemere 1,3 %.

Slovenský pozemkový fond

21. 12. 2017

želá svojim klientom a zmluvným partnerom príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2018 veľa osobných a pracovných úspechov.

Hromadné čerpanie dovolenky 2017

20. 12. 2017
Hromadné čerpanie dovolenky počas vianočných sviatkov.
Slovenský pozemkový fond oznamuje, že po dohode so zástupcami zamestnancov vyhlasuje zamestnávateľ hromadné čerpanie dovolenky pre všetkých zamestnancov SPF v termíne od 27. decembra 2017 (streda) do 29. decembra 2017 (piatok) vrátane, t. j. tri pracovné dni. V týchto dňoch preto nebudú môcť byť klienti Slovenského pozemkového fondu vybavovaní. 
Klientov v prípade odborných konzultácií príjme v rámci úradných hodín miestne príslušný REGIONÁLNY ODBOR SPF v úradných dňoch od 2. januára 2018.
Na GR SPF je možné doručiť písomnosti do podateľne od 2. januára 2018.

Možnosť prevodu pozemkov SPF na bývanie formou nájomných bytov

20. 12. 2017

Slovenský pozemkový fond touto cestou informuje o možnosti prevodu alebo dlhodobej výpožičky pozemkov SPF na bývanie formou nájomných bytov podľa § 34 ods. 10 až 12 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.

Dôležitý oznam pre verejnosť

24. 11. 2017

Slovenský pozemkový fond oznamuje, že v súvislosti s projektom Centrálnej podateľne bude od 4.12.2017 akékoľvek osobne doručené zásielky prijímať iba na Centrálnej podateľni v budove generálneho riaditeľstva SPF na Búdkovej ulici č. 36 v Bratislave.

Zároveň upozorňujeme verejnosť, že všetky písomnosti adresované regionálnym odborom SPF a doručované Slovenskou poštou, a.s. sú automaticky doposielané do Centrálnej podateľne v Bratislave.

Akákoľvek zásielka doručená na regionálny odbor SPF inou doručujúcou spoločnosťou alebo osobne nebude prevzatá. 

Oznam celoslovenská porada

21. 11. 2017

Oznamujeme žiadateľom a návštevníkom Slovenského pozemkového fondu /ďalej len „SPF“/,

že v dňoch 30.11.2017 – 01.12.2017 sa uskutoční celoslovenská pracovná porada zamestnancov SPF.

Z tohto dôvodu budú pracoviská SPF zatvorené.

Oznam_SPF RO Trnava, Pracovisko Galanta

01. 11. 2017
Slovenský  pozemkový fond /ďalej len „SPF“/ oznamuje, že dňom 2.11.2017 bolo zriadené a sprevádzkované  pracovisko SPF v Galante.
Sídlo:
SPF, Regionálny odbor Trnava, Pracovisko Galanta, Zoltána Kodálya č. 29, 924 01 Galanta    
Zobraziť stránku:12345678910