Nová ústavná definícia a rámec ochrany poľnohospodárskej pôdy

Dňa 01.06.2017 bol v Zbierke zákonov SR vyhlásený ústavný zákon č. 137/2017 Z. z., ktorým sa s účinnosťou odo dňa vyhlásenia mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Citovaný predpis zadefinoval poľnohospodársku pôdu ako neobnoviteľný prírodný zdroj a ústavne zakotvuje rámec, ktorý umožní účinnú ochranu pôdy pred jej špekulatívnym výkupom s cieľom použitia na   nepoľnohospodárske účely. Právne záväzný text predpisu je dostupný na nasledujúcej linke: https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2017/137/ZZ_2017_137_20170601.pdf.

12. 06. 2017

Späť na archív