Oznam o výške nájomného pri prenájme pozemkov na poľnohospodársky účel

Slovenský pozemkový fond oznamuje nájomcom, s ktorými má uzatvorené  podľa 2. časti zákona č. 504/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov nájomné zmluvy na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku  
aktuálne minimálne ročné sadzby nájomného za rok 2018 :
1. min. 2,200 % z hodnoty  poľnohospodárskej pôdy (stanovenej podľa bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky Výskumným ústavom ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva)  pri všetkých druhoch poľnohospodárskych pozemkov, vodných plochách a ostatných plochách mimo zastavaných areálov hospodárskych dvorov,
2. min. 3,667 % z hodnoty poľnohospodárskej pôdy (stanovenej podľa bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky Výskumným ústavom ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva), za zastavané  plochy bez ohľadu na ich umiestnenie, ako aj pri všetkých pozemkoch v areáloch hospodárskych dvorov bez ohľadu na ich druh.
Pre zmluvne dohodnuté  ročné sadzby nájomného, ktoré sú vyššie ako zverejnené minimálne sadzby, platí sadzba dohodnutá v nájomnej zmluve.

26. 01. 2018

Späť na archív