Verejné obstarávania

Slovenský pozemkový fond zverejňuje zákazky vo svojom profile na stránkach Úradu pre verejné obstarávanie

Zákazky zadávané Slovenským pozemkovým fondom podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení platnom do 30.júna 2013, od 1. júla 2013 až do zriadenia profilu verejného obstarávateľa na stránkach Úradu pre verejné obstarávanie:

Profil verejného obstarávateľa pre zákazky vyhlásené do 30.06.2013

Profil verejného obstarávateľa pre zákazky vyhlásené po 01.07.2013