Najčastejšie kladené otázky - FAQ

Otázka:

Mám záujem odkúpiť pozemok v Žiline, ktorého vlastníkom je Slovenský pozemkový fond. Je vôbec možnosť takýto pozemok kúpiť ak áno ako a za akých podmienok?

 

Odpoveď:

Nakoľko nepíšete, či sa jedná o pozemok vo vlastníctve SR - SPF, alebo o pozemok nezisteného vlastníka správa SPF, na Vašu otázku zasielam nasledovnú odpoveď:

            1.         Slovenský pozemkový fond môže previesť pozemok vo vlastníctve štátu v zmysle platných právnych predpisov a za podmienok stanovených v § 3 Nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom:

a) vyporiadania podielového spoluvlastníctva, ak má pozemok okrem štátu len jedného spoluvlastníka, ktorý vlastní nadpolovičný podiel, a nie je možné alebo pre fond účelné rozdelenie pozemku,

b) zabezpečenia nevyhnutného prístupu k nehnuteľnosti iného vlastníka,

c) nemožnosti pozemok samostatne účelne využiť,

d) založenia trvalých porastov pri splnení podmienok podľa § 2 ods. 6,

e) usporiadania vlastníctva k pozemkom v zastavaných areáloch poľnohospodárskych podnikov alebo správcov lesného majetku štátu,

f) usporiadania vlastníctva k pozemkom zastavaným inými stavbami a primeraným priľahlým pozemkom,

g) vyporiadania vlastníctva k pozemkom v záhradkových osadách, v ktorých vlastnícke právo sa nevyporiadava podľa osobitného predpisu,

h) vyporiadania vlastníctva k pozemku, na ktorom je založený vinohrad, ovocný sad alebo chmeľnica,

 

príp. SPF môže takéto pozemky vo vlastníctve štátu odpredať za podmienok stanovených v § 34 ods. 4 písm. d) zákona č.330/1991 v znení neskorších predpisov - odpredaj pozemkov, ktoré sú právoplatným rozhodnutím príslušného stavebného úradu určené na výstavbu (samozrejme za predchádzajúceho súhlasného stanoviska SPF v konaní o umiestnení stavby).

 

2.         Slovenský pozemkový fond pri pozemkoch nezistených vlastníkov môže previesť vlastníctvo podľa § 19 ods. 3 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov z nasledujúcich dôvodov:

a) účel, na ktorý možno pozemok vyvlastniť podľa osobitného predpisu,

b) rozhodnutie o zriadení priemyselného parku podľa osobitného predpisu,

c) usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami do 24. júna 1991 na účely poľnohospodárskej výroby,

d) usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vo vlastníctve štátu slúžiacim ozbrojeným silám Slovenskej republiky,

e) usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vybudovanými vo verejnom záujme,

f) usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným inými stavbami, ako sú uvedené v písmenách c) až e), a zabezpečenie nevyhnutného prístupu k nim,

g) usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vo vlastníctve obcí alebo vyšších územných celkov, ktoré prešli do ich vlastníctva podľa osobitných predpisov, kúpnou zmluvou alebo zámennou zmluvou,

h) usporiadanie vlastníctva k pozemkom na zabezpečenie nevyhnutného prístupu k pozemkom iných vlastníkov,

príp. ak pozemok podľa §16 ods. 1 zákona č.180/1995 Z.z. je spoluvlastníckym podielom, môže sa fond dohodnúť na zrušení spoluvlastníctva a vzájomnom vyporiadaní; to neplatí, ak ide o spoločnú nehnuteľnosť.

 

Ak spĺňate vyššie uvedené dôvody, odporúčam Vám obrátiť sa s konkrétnou písomnou žiadosťou na príslušný regionálny odbor, kontakt nájdete na web stránke SPF, www.pozfond.sk/sk/kontakty/regionalne-odbory.

Regionálny odbor SPF posúdi Vašu žiadosť a písomne Vám oznámi, či SPF pristúpi predaju žiadaného pozemku.

RO je príslušný na riešenie danej veci, až kým sú zdokumentované všetky podklady.

SPF predáva pozemky v zmysle platných právnych predpisov za ceny v mieste obvyklé /trhové ceny/, minimálne však  za cenu stanovenú znaleckým posudkom.

 

__________________________________________________________________________________

Otázka:

Pekný deň prajem chcel by som sa informovať. Plánujem založiť SHR Mladý farmár, avšak nemám pôdu ktorý by som obrábal , preto sa chcem informovať či je možné si od pozemkového fondu nejakú pôdu prenajať?  Som z mesta Trstená 028 01 , Žilinský kraj,

katastralné územie Trstená. ďakujem za skorú odpoveď .

 

Odpoveď:

Dobrý deň,

Slovenský pozemkový fond /ďalej len "SPF"/ prenajíma nehnuteľnosti

-     na poľnohospodárske účely podľa zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov,

-     na iné ako poľnohospodárske účely podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka. /Cena nájmu sa odvíja v závislosti od účelu nájmu, bližšie informácie získate na príslušnom regionálnom odbore./

 

Ročné nájomné za prenajatú poľnohospodársku pôdu podľa jednotlivých druhov pozemkov sa vypočíta nasledovne:

a)         ročné nájomné za prenajatú poľnohospodársku pôdu sa vypočíta ročnou sadzbou 2,20 %  z hodnoty poľnohospodárskej pôdy (stanovenej podľa bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky Výskumným ústavom ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva)  pri všetkých druhoch poľnohospodárskych pozemkov, vodných plochách a ostatných plochách mimo zastavaných areálov hospodárskych dvorov,

b)         ročné nájomné za prenajaté zastavané  plochy bez ohľadu na ich umiestnenie, ako aj pri všetkých pozemkoch v areáloch hospodárskych dvorov bez ohľadu na ich druh, sa vypočíta ročnou sadzbou 3,667 % z hodnoty poľnohospodárskej pôdy (stanovenej podľa bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky Výskumným ústavom ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva).

 

Odporúčam Vám obrátiť sa s konkrétnou písomnou žiadosťou na príslušný regionálny odbor, kontakt nájdete na web stránke SPF, www.pozfond.sk.

Regionálny odbor SPF posúdi Vašu žiadosť a písomne Vám oznámi, či SPF pristúpi k prenájmu žiadaného pozemku.

RO je príslušný na riešenie danej veci, až kým sú zdokumentované všetky podklady.

 

Informácie a samotné postupové kroky týkajúce sa mladého poľnohospodára sú uvedené:

www.pozfond.sk/sk/informacny-obsah/prenajom/mlady-polnohospodar

 

 _______________________________________________________________________

Otázka:

Chcela by som sa informovať ako postupovať a na koho sa obrátiť v takom prípade, keď pozemky sú evidované na mojom prastarom otcovi a je tam uvedené, že správca je slovenský pozemkový fond, nakoľko tieto pozemky chceme previesť do nášho vlastníctva na základe dedičských konaní.

 

Odpoveď:

Musíte požiadať príslušný súd o začatie dedičského konania o novoobjavenom majetku a predložiť súdu dôkazy, že ide o Vašich právnych predchodcov.

 

_______________________________________________________________________

Otázka:

Dovolil by som sa informovať ohľadom nájomného za pozemky nezistených vlastníkov. Pozemky, ktoré boli vedené s nezisteným vlastníkom boli prenajaté SPF. Údaje k pozemkom boli doplnené, tým pádom už majú vlastníka zapísaného v katastri. Je možné žiadať spätne nájomné od SPF, ktoré poberal v čase, kým boli pozemky nezisteného vlastníka. Ak áno, za aké obdobie spätne. Ďakujem.

 

Odpoveď:

V zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.z., „oprávnenia fondu k pozemkom uvedeným v § 16 ods. 1 písm. b) a c) ustanovené v § 17 a 18 zanikajú doručením výpisu z katastra nehnuteľností, ktorým vlastník preukáže vlastníctvo k týmto pozemkom.“ Jedným z oprávnení fondu nakladať s pozemkami nezisteného vlastníka je aj oprávnenie pozemky prenajímať. Príjem z takéhoto prenájmu patrí v zmysle § 18 ods. 5 cit. zákona fondu.

 

_______________________________________________________________________

Otázka:

Dobrý deň prajem, chcem Vás poprosiť o pár drobných informácií.

Skončil som poľnohospodársku univerzitu a veľmi rád by som sa zaregistroval ako mladý poľnohospodár - SHR. Dostal som sa do problému, ako väčšina začínajúcich poľnohospodárov a to je, že mám malú výmeru pôdy na ktorej by som mohol hospodáriť.

Chcel by som si zobrať od Slovenského pozemkového fondu do prenájmu pôdu, ktorá sa nachádza v našom katastrálnom území, no nakoľko v našom katastrálnom území hospodári viacero roľníkov, nie som si istý, či túto pôdu už niektorý z nich nemá v prenájme.

Vy máte prehľad o tom, či je pôda v jednotlivých katastrálnych územiach v prenájme a aká je výmera ktorú má SPF v jednotlivých KÚ? Jedná sa o KÚ Malé Lednice, okres Považská Bystrica.

 

Odpoveď:

Slovenský pozemkový fond prenajíma nehnuteľnosti na poľnohospodárske účely podľa zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov.

Odporúčam Vám obrátiť sa s konkrétnou žiadosťou na Regionálny odbor Považská Bystrica, kontakt nájdete na web stránke SPF, www.pozfond.sk/sk/kontakty/regionalne-odbory

________________________________________________________________________

Otázka:

Zdravím Vás, pokúšal som sa na Vašej stránke nájsť Zmluvu o bezodplatnom prevode vlast. k pozemkom V-5423/14 zo dňa 4.9.2014-417/14.

Viete mi ju sprístupniť?

 

Odpoveď:

Z údajov, ktoré zasielate nie je možné takúto zmluvu identifikovať, predpokladám, že ide o číslo vkladu a jeho dátum - údaj z katastrálneho portálu.

Zmluvu o bezodplatnom prevode nájdete na našej web stránke SPF www.pozfond.sk/sk/infoservis/uzatvorene-zmluvy ,

je potrebné zadať meno, príp. číslo zmluvy.

________________________________________________________________________

Otázka:

K nadobudnutiu vlastníckeho práva vydržaním by som mal otázku. V prípade pozemkov neznámych vlastníkov, ktorých vlastnícke práva spravuje SPF, môže obec, resp. starosta vydať súhlasné stanovisko k vydržaniu osvedčením bez súhlasného stanoviska SPF?  Alebo to nie je potrebné?   

 

Odpoveď:

Nehnuteľnosť je možné vysporiadať uplatnením právneho inštitútu „vydržania vlastníckeho práva“ v zmysle § 63 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Notársky poriadok“).  Primárnym  predpokladom však je skutočnosť, či nehnuteľnosť, ktorá je predmetom žiadosti je vedená v správe resp. v nakladaní SPF. V rámci predmetného ustanovenia Notárskeho poriadku – Slovenský pozemkový fond vydáva vyjadrenie, v rámci ktorého konštatuje, či „má výhrady“ resp. „nemá výhrady“ k vzniku vlastníckeho práva vydržaním v prospech príslušného žiadateľa.

________________________________________________________________________

Otázka:

Chcem kúpiť 5720 m2 ornej pôdy mimo zastavaného územia obce od jediného vlastníka (fyzická osoba). Po dohode o cene pozemku je možné celú transakciu zrealizovať kúpno predajnou zmluvou?Alebo je potrebné sa riadiť  zákonom 140/2014?

Pozemkom si chcem zväčšiť svoj susediaci pozemok.

 

Odpoveď:

Váš dotaz sa netýka činnosti Slovenského pozemkového fondu.

 

__________________________________________________________________________________

Otázka:

Dobrý deň, chcem si len overiť informáciu, že odkúpiť pozemok od SPF (fyzickou osobou) je možné len do výmery 1000m2? Mam záujem o pozemok vlastnený SPF, ale chcel by som odkúpiť približne 2000m2

 

Odpoveď:

Slovenský pozemkový fond môže previesť pozemok vo vlastníctve štátu v zmysle platných právnych predpisov a za podmienok stanovených v § 3 Nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom:

a) vyporiadania podielového spoluvlastníctva, ak má pozemok okrem štátu len jedného spoluvlastníka, ktorý vlastní nadpolovičný podiel, a nie je možné alebo pre fond účelné rozdelenie pozemku,

b) zabezpečenia nevyhnutného prístupu k nehnuteľnosti iného vlastníka,

c) nemožnosti pozemok samostatne účelne využiť,

d) založenia trvalých porastov pri splnení podmienok podľa § 2 ods. 6,

e) usporiadania vlastníctva k pozemkom v zastavaných areáloch poľnohospodárskych podnikov alebo správcov lesného majetku štátu,

f) usporiadania vlastníctva k pozemkom zastavaným inými stavbami a primeraným priľahlým pozemkom,

g) vyporiadania vlastníctva k pozemkom v záhradkových osadách, v ktorých vlastnícke právo sa nevyporiadava podľa osobitného predpisu,

h) vyporiadania vlastníctva k pozemku, na ktorom je založený vinohrad, ovocný sad alebo chmeľnica.

Ak máte záujem o kúpu konkrétneho pozemku je potrebné podať písomnú žiadosť na príslušný Regionálny odbor, kontakt nájdete na web stránke SPF

www.pozfond.sk/sk/tlaciva-a-ziadosti

Regionálny odbor SPF posúdi Vašu žiadosť a písomne Vám oznámi, či SPF pristúpi k predaju žiadaného pozemku.

________________________________________________________________________

Otázka:

Chcela by som sa spýtať na cenu pozemku LV 4324 v katastri Revúcej, ktorý spravuje Slovenský pozemkový fond, ak by som ho chcela odkúpiť. Pozemok sa nachádza za záhradou môjho rodinného domu.

 

Odpoveď:

Slovenský pozemkový fond /ďalej len "fond" alebo "SPF"/ v zmysle zákona č.180/1995 Z.z. v platnom znení §18 bod 4):  "Fond môže previesť vlastníctvo k pozemku najmenej za cenu zistenú podľa cenového predpisu /znalecký posudok/ alebo na pozemku zriadiť vecné bremeno.". Fond prevádza nehnuteľnosti za cenu v mieste obvyklú, t.j. trhovú cenu.

 

Nakoľko vo Vašom prípade sa jedná o nezisteného vlastníka, SPF pri pozemkoch nezistených vlastníkov môže previesť vlastníctvo podľa § 19 ods. 3 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov z nasledujúcich dôvodov:

a) účel, na ktorý možno pozemok vyvlastniť podľa osobitného predpisu,

b) rozhodnutie o zriadení priemyselného parku podľa osobitného predpisu,

c) usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami do 24. júna 1991 na účely poľnohospodárskej výroby,

d) usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vo vlastníctve štátu slúžiacim ozbrojeným silám Slovenskej republiky,

e) usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vybudovanými vo verejnom záujme,

f) usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným inými stavbami, ako sú uvedené v písmenách c) až e), a zabezpečenie nevyhnutného prístupu k nim,

g) usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vo vlastníctve obcí alebo vyšších územných celkov, ktoré prešli do ich vlastníctva podľa osobitných predpisov, kúpnou zmluvou alebo zámennou zmluvou,

h) usporiadanie vlastníctva k pozemkom na zabezpečenie nevyhnutného prístupu k pozemkom iných vlastníkov.

 

Na nehnuteľnosť vo vlastníctve neznámeho vlastníka v správe SPF je možné uzatvoriť  nájomnú zmluvu, odporúčam Vám obrátiť sa so žiadosťou na Regionálny odbor Banská Bystrica, kontakt nájdete na web stránke SPF www.pozfond.sk/sk/kontakty/regionalne-odbory

Regionálny odbor posúdi Vašu žiadosť a písomne Vám oznámi, či fond pristúpi k uzatvoreniu zmluvy.

________________________________________________________________________

Otázka:

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat mám pohledávku dědictví vúči SLOVENSKÉMU FONDU z titulu zmluvy o převodě vlastnictví č.05632/2013-PKZP-K40099/13.00 ze dne 7.1.2014.Potřebuji se s Vámi dohodnout o vyrovnání této pohledávky. Zda je možné se dostavit jakykoliv úřední den nebo zdali je třeba se předem objednat,v případě objednání zašlete termín a adresu.

 

Odpoveď:

Žiadosť o vyplatenie finančnej náhrady z depozitu s notársky overeným podpisom je potrebné zaslať na miestne príslušný regionálny odbor v Košiciach. Adresy a kontakty nájdete na stránke www.pozfond.sk . K žiadosti je potrebné priložiť notársky overenú kópiu osvedčenia o dedičstve spolu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a potvrdenie banky o vedení účtu, na ktorý bude finančná náhrada uhrádzaná.

________________________________________________________________________

Otázka:

Dobrý deň chcel by som sa opýtať ako to funguje pri vydržaní pôdy po 30 rokoch

 

Odpoveď:

Nehnuteľnosť je možné vysporiadať uplatnením právneho inštitútu „vydržania vlastníckeho práva“ v zmysle § 63 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Notársky poriadok“).  Primárnym  predpokladom však je skutočnosť, či nehnuteľnosť, ktorá je predmetom žiadosti je vedená v správe resp. v nakladaní SPF. V rámci predmetného ustanovenia Notárskeho poriadku – Slovenský pozemkový fond vydáva vyjadrenie, v rámci ktorého konštatuje, či „má výhrady“ resp. „nemá výhrady“ k vzniku vlastníckeho práva vydržaním v prospech príslušného žiadateľa. Rozhodujúcimi skutočnosťami pri posudzovaní jednotlivých žiadostí je preukázanie oprávnenosti a dobromyseľnosti držby zo strany žiadateľa. Žiadosť ako i prípadnú ďalšiu konzultáciu Vášho prípadu vo veci predloženia jednotlivých podkladov sa predkladá na príslušnom „regionálnom odbore SPF“ v závislosti od katastrálneho územia, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza. Sídla jednotlivých regionálnych odborov je možné nájsť na stránke www.pozfond.sk/sk/kontakty/regionalne-odbory .

________________________________________________________________________

Otázka:

V katastrálnom území Bratislava - Staré Mesto spolu s bratom máme už rozdelenú záhradu, čo je zachytené na geometrickom pláne zaregistrovanom na katastri. Ako mám postupovať, aby časť moja a bratova časť záhrady neboli evidované ako záhrada, ale ako dva stavebné pozemky s výmerou po päť ároch.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď a prípadnú pomoc pri vybavení.

 

Odpoveď:

Váš dotaz sa netýka činnosti Slovenského pozemkového fondu, so žiadosť o zmenu druhu pozemku sa obráťte príslušný okresný úrad, odbor pozemkový a lesný, kontakt nájdete na stránke  www.minv.sk.

_________________________________________________________________________

Otázka:

Po zdedení pozemku sme sa stali jeho vlastníkmi. Zistili sme že pozemok z jeho časti užíva sused, ktorý sa odvoláva na nájomnú zmluvu zo Slovenským pozemkovým fondom. Ako sa dostaneme k celému svojmu majetku ? Ďakujem

 

Odpoveď:

Odporúčam Vám obrátiť sa na regionálny odbor v pôsobnosti ktorého sa Vami prededená nehnuteľnosť nachádza, kontakt nájdete na web stránke www.pozfond.sk/sk/kontakty/regionalne-odbory. Regionálny odbor Vám poskytne informáciu, či bola na Vami prededenú nehnuteľnosť uzatvorená nájomná zmluva. V tejto súvislosti si Vás dovoľujem upozorniť, že nakladanie fondu s pozemkom nezistených vlastníkov trvá podľa § 20 zákona č. 180/1995 Z.z. až do doručenia výpisu z katastra nehnuteľností, ktorým známy vlastník preukáže svoje vlastníctvo.

_______________________________________________________________________

Otázka:

Existuje na Pozemkovom fonde možnosť odstránenia tvrdosti zákona na priznanie finančnej reštitučnej náhrady, ktorá  mi bola priznaná rozhodnutím OPÚ?

 

Odpoveď:

Slovenský pozemkový fond, nie je autorom jednotlivých noviel reštitučných zákonov. Autorom noviel reštitučných zákonov je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Slovenský pozemkový fond nemôže zmeniť znenie reštitučných zákonov.

________________________________________________________________________

Otázka:

Žiadam o informáciu akú lehotu majú reg. odbory SPF na vyjadrenie sa k znaleckému posudku vo veci finančnej náhrady za záhradkárske osady.

 

Odpoveď:

Pri konaní podľa § 18b zákona č.64/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov sa stretávame s lehotami : 

1.         Lehota na vyhotovenie znaleckého posudku - SPF zabezpečuje znalecký posudok ku konaniam, ten je obyčajne dodaný do 30 dní od podpisu zmluvy  o dielo  (treba pozrieť konkrétnu zmluvu   a tam lehotu na vyhotovenie znaleckého posudku).

Za všeobecnú hodnotu  pozemku  v zriadenej záhradkovej osade určenú  podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.492/2004 Z. z. o stanovení  všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov,   je zodpovedný znalec.   SPF nemá právomoc posudzovať  správnosť vypracovaného znaleckého posudku.

Nakoľko SPF uhrádza náklady na vyhotovenie znaleckého posudku pre potreby konania podľa  zákona č.64/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov, pracovník SPF  sa iba oboznamuje s obsahom znaleckého posudku, pri  zjavných nesúladoch  so zásadami logiky požaduje  písomné objasnenie, resp. pri  nezohľadnení požiadaviek a podmienok dohodnutých v zmluve o dielo,  doplnenie, resp. prepracovanie  znaleckého posudku.

2.         Lehota na odvolanie sa k priznanej náhrade jednotlivým vlastníkom je daná v príslušnom rozhodnutí  správneho orgánu – obyčajne 15, resp. 30 dní.  SPF je  účastníkom konania, lebo poskytuje náhradu v zmysle § 18b zákona č.64/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov, ak by sa chcel odvolať voči rozhodnutiu, musí stihnúť lehotu na odvolanie tu uvedenú (napr. chybný výpočet podielu vlastníka, výpočet  finančnej náhrady ... )

3.         Lehota na poskytnutie náhrady v peniazoch (doplatok) – SPF je v konkrétnom rozhodnutí   určená lehota na poskytnutie náhrady, zvyčajne 60 dní od právoplatnosti rozhodnutia.

4.         Lehota na poskytnutie náhrady v peniazoch (staré rozhodnutia) – SPF nemá určenú lehotu  na poskytnutie náhrady v peniazoch, náhrady sa poskytujú pribežne po vydokladovaní  žiadostí a spracovaní platobných príkazov. 

SPF nie je orgánom štátnej správy,  nevzťahuje sa  tu správny poriadok.

 ________________________________________________________________________

Otázka:

Chcel by som sa spýtať, mám poľnohospodársku pôdu cca 1 ha, v užívaní poľnohospodárskom družstve Močenok. Už 20 rokov žijem v Senci. Chcel by som túto pôdu zobrať do užívania a preto sa chcem spýtať, či je možné zameniť moju pôdu v Močenku za pôdu v Senci, Viničnom, alebo Pezinku. Alebo odpredať ju a kúpiť si v spomínaných oblastiach na okraji týchto obcí. Prosím Vás preto o pomoc, ako mám pri tomto postupovať.

 

Odpoveď:

V zmysle nariadenia vlády 238/2010 Z.z. Slovenský pozemkový fond môže pozemok zamieňať za pozemok iných vlastníkov len v rámci okresu, a to v prípadoch citovaných v uvedenom nariadení v § 4.

________________________________________________________________________

Otázka:

Chcem sa opýtať, či ste vlastníkom luky, ktorá sa nachádza medzi. Bukovinou a Revišskym Podzámčim? a či by bolo možné ju dať do podnájmu alebo či by ste mi vedeli dať do podnájmu nijakú lúku aj zarastenú blízko Žarnovice. Ďakujem

 

Odpoveď:

Ohľadne identifikácie nehnuteľnosti Vám odporúčam obrátiť sa na príslušný okresný úrad, odbor katastrálny, kontakt nájdete na www.katasterportal.sk

S pozdravom

______________________________________________________________________

Otázka:

Prosím konkrétnu odpoveď na nasledovné. Aká je cena za vyňatie ornej pôdy a prevod do kategórie stavebný pozemok - cena za 1m2. Konkrétne sa jedná o pozemky v kategórii E  na C. Tieto pozemky boli cca pred 8 rokmi vyčlenené na výstavbu -územný plán obce,  a v okolí týchto pozemkov sa aj stavia. Realitkár nás presviedča, že v súvislosti s novými predpismi o predaji poľnohospodárskej pôdy je úkon vyňatia nutný, lebo inak sa táto pôda môže predať len tomu, kto na naj bude podnikať v oblasti poľnohospodárstva a nie tomu, kto na nej chce stavať.

 

Odpoveď:

So žiadosťou o konkrétnu odpoveď /cena za vyňatie ornej pôdy/ sa obráťte príslušný okresný úrad, odbor pozemkový a lesný kontakt nájdete na stránke  www.minv.sk

__________________________________________________________________________ 

Otázka:

chcem sa informovať vo veci kúpy vášho 39%-neho podielu na parcele vo vlastníctve urbáru. Parcela susedí s pozemkami našich domov (spolu 9 domov v radovke) a pre veľkú obtiažnosť komunikácie a dohovoru s vedením urbáru skúšame aj takúto možnosť - odkúpiť len vašu časť. Nevieme, či takáto kúpa by bola v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

Odpoveď:

Dobrý deň, odpredaj podielov spoločnej nehnuteľnosti sa riadi podľa § 10 zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

Ak máte záujem o odkúpenie podielu fondu vo vlastníctve štátu v pozemkovom spoločenstve,  zašlite žiadosť o odpredaj na adresu príslušného lesníka fondu.

Členovia pozemkového spoločenstva majú predkupné právo.

 

________________________________________________________________________

Otázka:

Mala rodinná firma s 9 ročnou tradíciou a skúsenosťami v oblasti spracovania drevnej hmoty. 4 interní a ďalších 15 externých spolupracovníkov sa stará o 45 obchodných partnerov a snaží sa uspokojiť ročný dopyt 25 tis. ton štiepky.

Radi sa budeme uchádzať o drevnú hmotu po výruboch na pozemkoch SPF.

 

Odpoveď:

Podľa §24 ods. 2 zákona č. 330/1991 v znení neskorších predpisov Slovenský pozemkový fond nie je zriadený na podnikanie. Svoju činnosť vykonáva podľa tohto zákona a osobitných predpisov  vo verejnom záujme a z tejto činnosti mu vznikajú práva a záväzky. Z uvedeného vyplýva, že Slovenský pozemkový fond nemôže hospodáriť na svojich pozemkoch , ktoré má v nakladaní a v správe, ale ich môže len prenajímať .

Postup pri výrube stromov je stanovený v § 47 zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.