Pozemkový fond

      SPF je právnická osoba, koná vo verejnom záujme.  Je to neštátna a nezisková organizácia zriadená zákonom č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. Činnosť fondu riadi generálny riaditeľ, pričom právne akty predmetom, ktorých je odplatný, alebo bezodplatný prevod, alebo prenájom nehnuteľností v správe fondu podpisujú generálny riaditeľ a námestník generálneho riaditeľa spoločne.

     Činnosť a hospodárenie pozemkového fondu kontroluje 11-členná rada, ktorá okrem ostatných činností prerokúva uvedené právne akty a predkladá k nim štatutárom fondu odporúčajúce, alebo neodporúčajúce stanovisko