Čo môžete na SPF vybaviť

Čo môžete na SPF vybaviť?

SPF spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve SR a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve SR a nakladá s poľnohospodárskymi pozemkami, ktorých vlastník nie je známy s podielmi spoločnej nehnuteľnosti, ktorých vlastník nie je známy.

SPF môže nehnuteľnosti vo svojej správe a nakladaní  okrem iného

 • uspokojiť reštitučné nároky
 • prenajímať
 • predávať /previesť vlastníctvo/
 • zriadiť vecné bremeno

SPF k nehnuteľnostiam v správe a nakladaní vydáva stanoviská okrem iného

 • k územným konaniam
 • k stavebným konaniam
 • k zmene druhu pozemku
 • k vydržaniu vlastníckeho práva

Čo nevybavíte na SPF?

SPF neposkytuje

 • právne poradenstvo
 • výklad právnych predpisov/zákonov
 • informácie o vlastníckych vzťahoch FO a PO - www.katasterportal.sk
 • identifikácie pozemkov - www.katasterportal.sk
 • a nevydáva stanoviská za FO a PO
 • a nevydáva rozhodnutia k zmene druhu pozemku - www.minv.sk

SPF nerieši