Aktuálne oznamy

Archív noviniek
 • SPF - KONFERENCIA

  Odborná konferencia k témam týkajúcim sa SPF

  V kongresovej sále Agroinštitútu, š. p., Nitra práve prebieha odborná konferencia k téme "PÔDA A POZEMKOVÉ PRÁVO Z POHĽADU SLOVENSKÉHO POZEMKOVÉHO FONDU"

  Tak ako naznačuje názov konferencie, prednášajúci prezentujú viac ako dvesto prítomným účastníkom témy týkajúce sa Slovenského pozemkového fondu.

  Materiály k jednotlivým témam sprístupňujeme v elektronickej verzii odbornej ako i laickej verejnosti.

  O záveroch z dnešnej konferencie ako aj ďalších pripravovaných aktivitách Slovenského pozemkového fondu Vás budeme informovať na našej internetovej stránke www.pozfond.sk.

  SPF_KONFERENCIA_PROFIL.pdf [.pdf, 586.6 kB]

  SPF_KONFERENCIA_NÁJOM.pdf [.pdf, 1596.2 kB]

  SPF_KONFERENCIA_PREDAJ.pdf [.pdf, 1934.2 kB]

  26. 09. 2018
 • Tlačová správa z 17.09.2018

  Slovenský pozemkový fond odstupuje od nájomných zmlúv s farmármi, ktorí si neplnia povinnosti

  Poľnohospodári, ktorí majú od SPF prenajatú pôdu, no neplnia si záväzky z nájomných zmlúv, môžu o ňu prísť. Fond vykonáva kontroly obhospodarovaných plôch a aktuálne ruší nájom na východe Slovenska.

  Slovenský pozemkový fond počas posledného pol roka vykonal 12 mimoriadnych kontrol stavu obhospodarovania pozemkov, ktoré si od SPF prenajímajú farmári. V jednom prípade na východe Slovenska aktuálne pristúpil k jednostrannému ukončeniu nájomnej zmluvy odstúpením. Dôvodom bolo neobhospodarovanie prenajatého pozemku. „Slovenský pozemkový fond nebude tolerovať nevyužívanie prenajatých pozemkov na dohodnutý účel. Aj napriek faktu, že NR SR nevymenovala Radu Slovenského pozemkového fondu, fond aj naďalej pokračuje vo svojich aktivitách, ako aj v kontrolách pôdy po celom Slovensku, uviedla generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu Adriana Šklíbová. Ako dodala, z dôvodu nevyužívania prenajatej pôdy fond nemôže nájomné zmluvy farmárom zrušiť bez náležitého preverenia stavu pozemkov. Jednostrannému odstúpeniu od nájomnej zmluvy musí predchádzať kontrolný mechanizmus, na ktorom okrem zástupcov SPF participujú aj ďalšie orgány.

  Fond vykonáva kontroly v spolupráci so zamestnancami Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, Poľnohospodárskej platobnej agentúry a pôdnej služby. O tom, či došlo k porušeniu zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, rozhoduje SPF s vyššie uvedenými orgánmi.

  „Slovenský pozemkový fond uvíta ďalšie podnety na kontrolu stavu obhospodarovania pôdy, ktorá je v jeho správe alebo nakladaní. Podnety postupne preverujeme a na základe výsledkov rozhodujeme o ďalšom postupe, spresnila generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu Adriana Šklíbová.

  Slovenský pozemkový fond týmto apeluje na svojich zmluvných partnerov, aby na prenajatej pôde riadne hospodárili tak, ako im to určujú podmienky nájmu v zmluvách.

  SPF má právomoc jednostranne odstúpiť od nájomnej zmluvy z viacerých dôvodov, ktoré sú uvedené v zmluve. V prípade odstúpenia sa zmluva zrušuje k 31.10. kalendárneho roka, pokiaľ bola založená úroda. Ak úroda založená nebola, zmluva sa zrušuje doručením písomného odstúpenia od nájomnej zmluvy nájomcovi. Dňom skončenia nájmu je nájomca povinný vypratať prenajaté pozemky a odovzdať ich prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom druhu pozemku.

  17. 09. 2018