Aktuálne oznamy

Archív noviniek
 • Oznam OVS 1_2018
  Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava v zastúpení
  ATTORNEYS GROUP s.r.o., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica – mandatár /ďalej len „vyhlasovateľ“/,
  v súlade s príslušnými ustanoveniami  zákona  č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a §§ 281 - 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje
  obchodnú verejnú súťaž (prvé kolo)
  na predaj nehnuteľností vo vlastníctve SR v správe SPF
  29. 01. 2018
 • Oznam o výške nájomného pri prenájme pozemkov na poľnohospodársky účel
  Slovenský pozemkový fond oznamuje nájomcom, s ktorými má uzatvorené  podľa 2. časti zákona č.504/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov nájomné zmluvy na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku  aktuálne minimálne ročné sadzby nájomného za rok 2018 
  26. 01. 2018