Aktuálne oznamy

Archív noviniek
 • Konferencia SPU a KPÚ SR

  SPF na medzinárodnej konferencii v Nitre

  Generálna riaditeľka SPF JUDr. Adriana Šklíbová sa zúčastnila medzinárodnej konferencie „Slovensko – krajina neznámych vlastníkov“, ktorú v dňoch 11. a 12. októbra 2018 zorganizovala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Komora pozemkových úprav SR.

  V rámci prvého dňa konferencie GR SPF diskutovala za okrúhlym stolom s ďalšími zástupcami agrosektoru o riešení problematiky rozdrobenosti vlastníctva pozemkov v SR, usporiadania pozemkov neznámych vlastníkov, ako aj o význame pozemkových úprav z pohľadu SPF ako prenajímateľa poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve štátu a neznámych vlastníkov.

  Vo svojich vstupoch generálna riaditeľka priblížila postavenie a činnosť Slovenského pozemkového fondu a konkrétne možnosti, ako sa z neznámeho vlastníka môže stať známy vlastník. Taktiež prezentovala spôsoby, akými fond participuje na pozemkových úpravách, či už jednoduchých, alebo komplexných.

  Slovenský pozemkový fond podporuje systémové riešenie pri prioritizácii pozemkových úprav a v tejto oblasti aktívne spolupracuje s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

  12. 10. 2018
 • Oznam pre žiadateľov

  Predkladanie znaleckých posudkov, geometrických plánov a projektov na CD/DVD nosiči

  Od 01. októbra 2018 Slovenský pozemkový fond používa nový registratúrny software postavený na platforme umožňujúcej vedenie elektronického spisu.

  Doručovanie medzi regionálnymi odbormi a generálnym riaditeľstvom SPF už nie je viac limitované lehotami poštovej prepravy.

  Podmienkou plného využitia tejto inovácie je digitalizácia všetkých dokumentov doručených do centrálnej podateľne SPF.

  Vyhotovovanie znaleckých posudkov, geometrických plánov a projektov v elektronickej verzii je dnes bežným štandardom ich spracovateľov.

  Slovenský pozemkový fond v rámci ďalšieho zefektívnenia svojej činnosti bude od žiadateľov, ktorí svoje žiadosti doručili po 01. októbri 2018, vyžadovať okrem originálnej verzie aj elektronickú verziu znaleckých posudkov, geometrických plánov a projektov na CD/DVD nosiči (preferovaný formát PDF).  

  Predkladanie týchto podkladov v elektronickej verzii  zrýchli vybavovanie žiadostí o čas potrebný na manuálne zdigitalizovanie.


  10. 10. 2018