Aktuálne oznamy

Archív noviniek
 • Tlačová správa z 22.11.2019

  SPF: Nemáme kompetencie riešiť užívateľské spory

  Slovenský pozemkový fond, ako prenajímateľ poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve štátu a nezistených vlastníkov,  nemá kompetencie riešiť užívateľské spory medzi farmármi. Fond sa preto rozhodol reagovať na čoraz častejšie účelové podania, ktorými sa subjekty snažia dostať k pôde SPF tak, že poukazujú na porušovanie podmienok nájmu zo strany zmluvných partnerov SPF, alebo iné skutočnosti.

   „Názorným príkladom je spor medzi spoločnosťami D.K.Agro, spol. s r.o., CORONA GROUP, s.r.o., AGROVES s.r.o. a JRD Rakovec s.r.o., týkajúci sa pozemkov v katastri Rakovec nad Ondavou v okrese Michalovce. Neúspešný žiadateľ o prenájom pozemkov v danom katastri, spoločnosť D.K.Agro, spol. s r.o., poukazuje na protiprávnosť uzatvorenia nájomnej zmluvy so spoločnosťou CORONA GROUP, s.r.o. ešte v roku 2016. V tom čase pritom sama nespĺňala podmienky, keďže bola dlžníkom Sociálnej poisťovne, čím sa z prenájmu od SPF diskvalifikovala,“ vysvetľuje Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka SPF.

  Ďalší podnet od spoločnosti JRD Rakovec s.r.o. smeruje voči samotnej spoločnosti D.K.Agro, spol. s r.o. Tá ma podľa jeho obsahu užívať a poberať priame platby na pozemky, ktoré SPF prenajíma spoločnosti AGROVES s.r.o.. Podľa ďalších zistení SPF, spoločnosť D.K.Agro, spol. s r.o. v roku 2018 deklarovala aj užívanie pozemkov v k. ú. Rakovec nad Ondavou, ktoré tvoria predmet platnej nájomnej zmluvy so spoločnosťou CORONA GROUP, s.r.o., t. j. bez právneho vzťahu k nim. O týchto skutočnostiach bola informovaná Pôdohospodárska platobná agentúra, ktorú fond zároveň požiadal o vykonanie šetrenia. Spoločnosť D.K.Agro, spol. s r.o. zasa namieta prechod práv a povinností z nájomnej zmluvy medzi SPF a spoločnosťou CORONA GROUP, s.r.o. na spoločnosť JRD Rakovec s.r.o. Tieto však pri predaji časti podniku prešli na kupujúceho zo zákona.  

  „Obsah podaní v tomto prípade jasne dokazuje, že subjekty hospodáriace v danej lokalite sa rozhodli riešiť svoje spory cez Slovenský pozemkový fond. Takýto postup však nepovažujeme za konštruktívny a odmietame sa doňho z pozície prenajímateľa bezdôvodne zapájať,“ dopĺňa Adriana Šklíbová s tým, že Slovenský pozemkový fond bude v každom obdobnom prípade postupovať len v rámci svojich kompetencií.

  22. 11. 2019
 • Tlačová správa z 18.11.2019

  Štát očakáva ďalší rozsudok v spore voči spoločnosti Slanské lesy, s.r.o. V hre je tisíc hektárov pôdy v hodnote približne 14 miliónov eur.

  Slovenský pozemkový fond a LESY SR čakajú na rozhodnutie v konaní vedenom na Okresnom súde Košice – okolie  voči spoločnosti Slanské  lesy, s.r.o. Ide o pokračovanie série konaní, v ktorých už čiastočne súdy rozhodli, že lesy a poľnohospodárska pôda, ktoré spoločnosť Slanské lesy, s.r.o. so sídlom v Trebišove získala na základe notárskeho osvedčenia o vydržaní, nepatria tejto spoločnosti ale štátu. V prospech Slovenskej republiky už bolo rozhodnuté o parcelách v hodnote najmenej 45 miliónov eur. Svedčí o tom zápis v katastri nehnuteľností. „Stalo sa tak po ukončení všetkých súdnych sporov po dobe vyše 20 rokov. Môžeme povedať, že Slovenská republika bola v tomto konaní úspešná,“ tvrdí Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu.

  V aktuálne pribiehajúcom konaní má okresný súd rozhodnúť o častiach parciel, ktoré spoločnosť Slanské lesy, s.r.o. podvodným konaním zlúčila do ďalších parciel. „Tieto parcely už Slovenská republika vydala v rámci reštitučného konania jednotlivým fyzickým osobám či pozemkovým spoločenstvám. Boli v nich teda zlúčené aj štátne parcely, ktorých vlastníctva sa v tomto vylúčenom konaní Slovenská republika domáha,“ vysvetľuje Adriana Šklíbová s tým, že vo veci bolo podané aj trestné oznámenie, na základe ktorého bol konateľ spoločnosti Slanské  lesy, s.r.o. obvinený pre záväzný zločin podvodu v štádiu pokusu.

  V prebiehajúcom konaní ide o nehnuteľnosti o rozlohe viac ako 1 000 hektárov v hodnote približne 14 miliónov eur. „Konanie pokračuje a v krátkej dobe očakávame rozsudok v prospech Slovenskej republiky,“ dodáva generálna riaditeľka SPF.

  18. 11. 2019