Aktuálne oznamy

Archív noviniek
 • Pozemkové spoločenstvá - informácia o postupe SPF

  Aplikácia novely č. 110/2018 Z. z. k zákonu č. 97/2013 Z. z. v podmienkach SPF

  Slovenský pozemkový fond v súvislosti s platnou a účinnou novelou č. 110/2018 Z. z. k zákonu 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pozemkových spoločenstvách") touto cestou informuje všetky pozemkové spoločenstvá podľa tohto zákona o spôsobe a forme aplikácie novely v praxi pre úpravu vzájomných vzťahov medzi pozemkovými spoločenstvami a SPF.

  V zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 zákona o pozemkových spoločenstvách, SPF nemôže užívať pozemky, ktoré zodpovedajú podielom spoločnej nehnuteľnosti v zmysle § 10 ods. 1 a 2, ale užíva ich spoločenstvo, fond prijíma podiel na zisku alebo nájomnom podľa § 20.

  Ak zhromaždenie pozemkového spoločenstva príjme podľa § 14 ods. 7 písm. h) zákona o pozemkových spoločenstvách uznesenie o rozdelení zisku, spoločenstvo je v zmysle § 20 ods. 2 tohto zákona povinné do 30 dní odo dňa rozhodnutia oznámiť túto skutočnosť fondu a správcovi.

  Pre tento účel bolo vytvorené tlačivo (Hlásenie o výške podielu na zisku.docx [.docx, 16 kB]), ktoré je potrebné zasielať na adresu generálneho riaditeľstva SPF, Búdková č. 36, 817 15 Bratislava každoročne, a to aj v účtovnom roku, v ktorom sa zisk nerozdeľuje (tzv. nulové hlásenie).

  Spôsob úhrady podielu na zisku alebo nájomnom:
  bankové spojenie : Štátna pokladnica, Bratislava
  IBAN : SK35 8180 0000007000001638
  Variabilný symbol : IČO Vášho pozemkového spoločenstva

  Tlačivo v elektronickej podobe je dostupné aj na internetovej stránke Slovenského pozemkového fondu www.pozfond.sk v sekcii Tlačivá a žiadosti.

  09. 01. 2019
 • Oznam 7.1.2018

  Slovenský pozemkový fond želá svojim klientom a zmluvným partnerom veľa osobných a pracovných úspechov v novom roku 2019.

  07. 01. 2019