Archív – oznámenie

Oznámenie /

Register partnerov verejného sektora

Dňa 01.2.2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, podľa ktorého je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy, povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora, pokiaľ prijíma finančné plnenie, majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva od štátu nad zákonom stanovený limit.▸ ...
Oznámenie /

Oznam obchodná verejná súťaž 12.09.2016

Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava v zastúpení ATTORNEYS GROUP s.r.o., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica – mandatár /ďalej len „vyhlasovateľ“/, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a §§ 281 – 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (štvrté kolo) na predaj nehnuteľností vo vlastníctve SR v správe SPF▸ ...
Oznámenie /

Oznam obchodná verejná súťaž 20.07.2016

Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava v zastúpení ATTORNEYS GROUP s.r.o., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica – mandatár /ďalej len „vyhlasovateľ“/, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a §§ 281 – 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (tretie kolo) na predaj nehnuteľností vo vlastníctve SR v správe SPF▸ ...
Oznámenie /

Oznam

Slovenský pozemkový fond oznamuje, že dňom 16.júna 2016 boli menovaní do funkcie generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu JUDr. Dušan Hačko a do funkcie námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu Ing. Boris Brunner.▸ ...
Oznámenie /

Oznam obchodná verejná súťaž (2. kolo)

Obchodná verejná súťaž (2. kolo)▸ ...
Oznámenie /

Oznam obchodná verejná súťaž

Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava v zastúpení ATTORNEYS GROUP s.r.o., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica – mandatár /ďalej len „vyhlasovateľ“/, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a §§ 281 – 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje▸ ...
Oznámenie /

Oznam o výške nájomného

Oznam o výške nájomného pri prenájme pozemkov na poľnohospodársky účel Slovenský pozemkový fond oznamuje nájomcom, s ktorými má uzatvorené podľa 2. časti zákona č. 504/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov nájomné zmluvy na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku aktuálne minimálne ročné sadzby nájomného za rok 2016 :▸ ...