Archív – oznámenie

Oznámenie /

Stanovisko Slovenského pozemkového fondu k požiadavkám Zemplínskych farmárov zo dňa 26.03.2018

Slovenský pozemkový fond vzal na vedomie predmetnú iniciatívu a v súčasnosti analyzuje realizovateľnosť požiadaviek z hľadiska platných právnych predpisov. Plne zdieľame záujem o informatizáciu celého procesu vybavovania nájomných zmlúv. Z tohto dôvodu sme už pristúpili k opatreniam, ktoré majú priniesť žiaduci efekt transparentnosti. V závere minulého roka sme zaviedli do praxe projekt Centrálnej podateľne, čím sme stransparentnili prijímanie žiadostí na Slovenský pozemkový fond.▸ ...
Oznámenie /

Oznam

Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava v zastúpení ATTORNEYS GROUP s.r.o., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica – mandatár /ďalej len „vyhlasovateľ“/, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a §§ 281 – 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (druhé kolo) na predaj nehnuteľností vo vlastníctve SR v správe SPF.▸ ...
Oznámenie /

Oznam

Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava v zastúpení ATTORNEYS GROUP s.r.o., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica – mandatár /ďalej len „vyhlasovateľ“/, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a §§ 281 – 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (prvé kolo) na predaj nehnuteľností vo vlastníctve SR v správe SPF▸ ...
Oznámenie /

Oznam o výške nájomného pri prenájme pozemkov na poľnohospodársky účel

Slovenský pozemkový fond oznamuje nájomcom, s ktorými má uzatvorené podľa 2. časti zákona č. 504/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov nájomné zmluvy na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku aktuálne minimálne ročné sadzby nájomného za rok 2018 :▸ ...
Oznámenie /

Zmena výšky nájomného v roku 2018

Oznam o výške nájomného pri prenájme pozemkov na poľnohospodársky účel v roku 2018 Slovenský pozemkový fond oznamuje nájomcom, s ktorými má uzatvorené podľa druhej časti zákona č. 504/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov nájomné zmluvy na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku, že dohodnuté ročné sadzby nájomného budú v r. 2018 upravené o koeficient miery inflácie.▸ ...
Oznámenie /

Oznam pre mladých poľnohospodárov

Slovenský pozemkový fond /ďalej len „SPF“/ zverejnil informáciu o podmienkach a postupe vybavovania žiadostí pri uzatvorení nájomných zmlúv na poľnohospodárske pozemky v správe a nakladaní SPF.▸ ...
Oznámenie /

Možnosť prevodu pozemkov SPF na bývanie formou nájomných bytov

Slovenský pozemkový fond touto cestou informuje o možnosti prevodu alebo dlhodobej výpožičky pozemkov SPF na bývanie formou nájomných bytov podľa § 34 ods. 10 až 12 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.▸ ...