Archív – tlačové správy

#public, Tlačová správa /

Slovenský pozemkový fond: hľadáme priestor na zlepšovanie

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@ Od 1.11.2021 je generálnym riaditeľom SPF Ján Marosz Vzniká tím odborníkov, ktorí v SPF uskutočňujú očakávané zmeny, výsledkom ktorých bude urýchlenie procesov a zamedzia korupčnému správaniu K 13.11.2021 eviduje SPF viac ako 36 tisíc nevybavených žiadostí, manažment pripravuje plán, ako túto situáciu riešiť  Nové vedenie SPF už počas prvého týždňa identifikovalo ďalší zdroj príjmu do rozpočtu fondu. Ide o jednorazovú náhradu za zriadenie zákonného vecného bremena za stožiare vysokého napätia na pozemkoch v správe fondu. Už v tomto roku ide o 700.000€. Tieto prostriedky SPF budú slúžiť aj na skvalitnenie služieb pre občanov. Slovenský pozemkový fond (SPF) vedie od ...
Čítať viac
#public, Tlačová správa /

Slovenský pozemkový fond spúšťa elektronické podpisovanie odosielanej korešpondencie

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Slovenský pozemkový fond spúšťa v skúšobnej prevádzke podpisovanie odosielanej korešpondencie kvalifikovaným elektronickým podpisom. Cieľom je vybavovanie  väčšiny typov žiadostí výlučne v elektronickej forme.   V súčasnosti sú už všetky právnické osoby a podnikatelia povinní mať aktivovanú elektronickú schránku a vykonávať úkony voči fondu a doručovať mu písomnosti elektronicky do elektronickej schránky. V prípade nedodržania elektronickej formy komunikácie SPF začne týchto žiadateľov upozorňovať na povinnosť elektronického doručovania písomností. Fyzickým osobám – nepodnikateľom bude SPF odpovedať elektronicky podpísanými záznamami v prípadoch, keď takýto žiadatelia doručia podanie do elektronickej schránky fondu podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. Pripravované je taktiež elektronické podpisovanie zmlúv za predpokladu, že druhou zmluvnou stranou bude niektorý ...
Čítať viac
#public, Tlačová správa /

Slovenský pozemkový fond zverejnil prehľad platných a ukončených nájomných zmlúv

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Slovenský pozemkový fond /SPF/ zverejnil na svojej internetovej stránke prehľad platných a ukončených nájomných zmlúv na poľnohospodárske a nepoľnohospodárske účely. Prehľady zmlúv boli zverejnené za účelom zvýšenia informovanosti verejnosti a transparentnosti postupov pri prenájme pozemkov, ktoré spravuje SPF. Prehľady sú dostupné v podsekciách Platné nájomné zmluvy (https://pozfond.sk/najom/platne-najomne-zmluvy/) a Ukončené nájomné zmluvy (https://pozfond.sk/najom/ukoncene-najomne-zmluvy/) a je nich možné vyhľadávanie podľa viacerých kritérií.  SPF už od roku 2012 zverejňuje na svojom webovom sídle všetky návrhy zmlúv, ktorých predmetnom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby. Návrhy zmlúv sú zverejňované na internetovej stránke https://pozfond.sk/verejny-pristup-k-informaciam/zmluvy-na-prerokovanie/ minimálne po dobu 14 dní ...
Čítať viac
#public, Tlačová správa /

Stanovisko SPF k vyjadreniam ministra Vlčana po rokovaní Vlády SR

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@K dnešným vyjadreniam ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, p. Vlčana, po rokovaní Vlády SR Slovenský pozemkový fond uvádza, že spor “Slanské lesy” bol právoplatne ukončený v roku 2014. Počas celého trvania súdneho sporu bola zastupujúcou advokátkou Slovenského pozemkového fondu JUDr. Sopková. SPF uzatvoril zmluvu o právnej pomoci s AK Miškovič až v roku 2020. Táto informácia je dohľadateľná vo verejne prístupných zdrojoch, napr. v CRZ. AK Miškovič zastupuje SPF ako poškodeného v trestnom konaní súvisiacom s pôvodným sporom “Slanské lesy”, nie v pôvodnom spore. SPF na strane AK Miškovič nevníma žiadne pochybenia alebo konflikt záujmov. Naopak AK Miškovič ma plnú ...
Čítať viac
#public, Tlačová správa /

Slovenský pozemkový fond uspel v súdnom spore so spoločnosťou A.L.K. Humenné, spol. s r.o.

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@V súdnom spore, v ktorom sa spoločnosť A.L.K. Humenné, spol. s r.o. domáhala zaplatenia 434.414,35 EUR s príslušenstvom z titulu nároku na náhradu škody voči SPF, Krajský súd v Prešove na základe odvolania podaného Slovenským pozemkovým fondom zmenil rozsudok Okresného súdu Humenné zo dňa 07.06.2019 tak, že žalobu v celom rozsahu zamietol. Nárok na náhradu škody spoločnosť A.L.K. Humenné, spol. s r.o. ako žalobca vo vzťahu k SPF ako žalovanému odvodzovala od skutočnosti, že SPF nemal rešpektovať platný nájomný vzťah k poľnohospodárskym pozemkom v katastrálnych územiach Výrava a Svetlice v okrese Medzilaborce. Ten mal podľa názoru žalobcu trvať aj po roku 2009. Keďže SPF prenajal tieto poľnohospodárske pozemky tretej osobe, podľa žalobcu ...
Čítať viac
#public, Tlačová správa /

Rozhovor s novou generálnou riaditeľkou SPF

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@V rozhovore s novou generálnou riaditeľkou Slovenského pozemkového fondu Mgr. Janou Štilichovou, ktorý je dostupný na internetovej stránke denníka aktuality.sk (www.aktuality.sk/clanok/906672/nova-sefka-pozemkoveho-fondu-o-zatykani-som-presvedcena-ze-byvala-riaditelka-v-korupcii-prsty-nema/), sa o. i. dozviete aké zmeny plánuje na pozemkovom fonde, čo si myslí o zadržaní a väzbe svojej predchodkyne, ako na fonde uzavreli tému okolo advokáta Michala Miškoviča, čo prinesie nová reorganizácia systému práce na úrade a kedy a ako sa vysporiadajú všetky reštitúcie na Slovensku ...
Čítať viac
#public, Tlačová správa /

V kauze Veľký Slavkov bude vyhlásený ďalší rozsudok

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@V kauze Veľký Slavkov, v ktorej je Slovenský pozemkový fond žalovaný o náhradu škody takmer 100 miliónov eur plus úroky z omeškania, Krajský súd v Prešove vyhlási ďalší rozsudok. Krajský súd v Prešove v pondelok 30. novembra 2020 vyhlási rozsudok, ktorým rozhodol o odvolaní žalobcu DIGITAL FLOOR LTD podanom voči rozsudku Okresného súdu v Prešove z 21. októbra 2019. Týmto rozsudkom prvostupňový súd v celom rozsahu zamietol žalobu spoločnosti DIGITAL FLOOR LTD o náhradu škody vo výške takmer 16 miliónov EUR s príslušenstvom, čím SPF ako žalovanému priznal plný procesný úspech vo veci. Žalobca sa proti tomuto rozsudku odvolal. Nakoľko o podanom odvolaní rozhodoval Krajský súd v Prešove ...
Čítať viac
#public, Tlačová správa /

Doplňujúca informácia k tlačovému brífingu ministra pôdohospodárstva k úprave výšky nájomného za pôdu SPF

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@V nadväznosti na tlačový brífing Ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Jána Mičovského, ktorý sa uskutočnil v Bratislave dňa 15. júla 2020 (záznam dostupný na https://tv.teraz.sk/live/x7v0rudmicovsky/18220/) Slovenský pozemkový fond (ďalej len „SPF“ alebo „fond“) zverejňuje túto doplňujúcu informáciu k dôvodom úpravy výšky nájomného za pôdu v správe a nakladaní SPF. SPF už od roku 2018 analyzoval spôsob stanovenia nájomného v nájomných zmluvách fondu, vrátane existujúcich nájomných zmlúv, a to jednak z dôvodu ustanovenia zákonnej definície obvyklej výšky nájomného v § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení účinnom od 1.5.2018, ale ...
Čítať viac
#public, Tlačová správa /

Naši farmári potrebujú pomoc. Slovenský pozemkový fond žiadajú o odklad nájomného za pôdu

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Slovenskí poľnohospodári sú v patovej situácii. Kvôli pandémii ochorenia COVID-19 zavádzajú na farmách tvrdé opatrenia, ktorými sa snažia ochrániť úrodu i zamestnanosť. A najnovšie požiadali o pomoc aj Slovenský pozemkový fond. Potrebujú totiž odložiť splatnosť nájomného za poľnohospodárske pozemky v správe fondu o šesť mesiacov. „Farmári sú tí, ktorí zabezpečujú potravinovú sebestačnosť našej krajiny. Pomôžeme im a verím, že nájdeme i ďalšie spoločné riešenia, vďaka ktorým zvládnu toto náročné obdobie,“ vyhlásila Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenské pozemkového fondu. O odklad nájomného požiadali sami farmári a tiež Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Tá cez svojho predsedu Emila Macha zároveň apelovala aj na to, aby bolo i naďalej zabezpečené plynulé fungovanie Rady Slovenského ...
Čítať viac