Áno, pretože zmluva o vecnom bremene uzatvorená len na niektoré spoluvlastnícke podiely resp. na podiely SR-SPF/nezistených vlastníkov- SPF nie je vkladu schopná. Okresný úrad, katastrálny odbor, vyžaduje doloženie zmluvy/zmlúv  na všetky spoluvlastnícke podiely, inak vkladové konanie preruší, resp. zastaví.