Individuálna. Centrum stanovísk a vecných bremien pre účely stanovenia ceny za zriadenie vecného bremena vypracováva stanovisko, v ktorom sa zohľadňujú trhové ceny v danom katastrálnom území. Ak v danom k. ú. nebola stanovená cena, tak sa vychádza z cien v susedných porovnateľných k. ú..