Na základe §10 ods. 2 pozemkové spoločenstvo je do 30 dní odo dňa rozhodnutia zhromaždenia podľa § 14 ods. 7 písm. h) zákona  č. 97/2013 Z. z. povinné oznámiť toto rozhodnutie fondu a správcovi (a to aj v prípadoch, v ktorých pozemkové spoločenstvo nerozhodlo o rozdelení zisku).

K hlásenke (vzor je uverejnený na internetovej stránke fondu) je potrebné pripojiť doklady:

  • uznesenie zo zhromaždenia pozemkového spoločenstva, na ktorom sa rozhodlo o rozdelení zisku
  • zoznam neznámych vlastníkov pozemkového spoločenstva k 31.12, za ktorých fond poberá podiel na zisku alebo nájomnom.