K žiadosti na výrub drevín je potrebné zaslať :

  • špecifikáciu drevín (druh dreviny, výška, hrúbka /obvod vo výške 1,3 m)
  • výstižnú fotodokumentáciu drevín
  • určenie miesta rastu drevín (katastrálne územie, register a číslo parcely, druh pozemku)
  • odôvodnenie žiadosti (poškodenie dreviny, ohrozenie majetku, zdravia a života a pod.)