Slovenský pozemkový fond je právnická osoba zriadená zákonom, ktorá svoju činnosť vykonáva na základe osobitných právnych predpisov a z tejto činnosti jej vznikajú práva a záväzky. SPF v zmysle osobitných predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami nezistených vlastníkov.

SPF nie je zriadený na podnikanie a vykonáva iba činnosti, ktoré mu zákon umožňuje (prenájom pozemkov, prevod pozemkov, plnenie reštitučných náhrad a pod.).

Rozpočet fondu podlieha podľa § 34a ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov schvaľovaniu vlády SR. Fond nemá v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky na údržbu verejnej zelene a na ošetrovanie drevín, pretože fond nemôže sám užívať pozemky, s ktorými nakladá, ale ich prenajíma na účely poľnohospodárskej výroby, príp. na iné účely.

V zmysle § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, „obec pri výkone samosprávy najmä zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, 5c) udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu.“ Definícia pojmu verejná zeleň alebo zeleň v bytovej zástavbe nie je v zákone striktne stanovená, avšak obci vzniká povinnosť podľa zák. č. 369/1990 Zb. o majetku obci zabezpečovať správu a údržbu verejnej zelene (rozsudok Krajského súdu v Nitre č.k. 25Co/162/2012). Slovenský pozemkový fond z uvedených dôvodov nemôže zabezpečovať starostlivosť o verejnú zeleň.