V prípade, že pozemky neboli predmetom dedičstva, žiadateľ musí požiadať príslušný súd o začatie dedičského konania o novoobjavenom majetku a predložiť súdu dôkaz, že ide o právneho predchodcu.

V prípade, že pozemky už boli predmetom dedičstva, žiadateľ požiada príslušný okresný úrad –
katastrálny odbor o zmenu údajov v katastri nehnuteľností a predloží okresnému úradu osvedčenie
o dedičstve.