Reštitučný nárok musí byť prejednaný v rámci dedičského konania, je potrebné predložiť právoplatné uznesenie (osvedčenie) o nadobudnutí dedičstva, originál, alebo overenú kópiu.