Pozemok je možné delimitovať a odovzdať do vlastníctva obce protokolom po doložení nasledovných dokladov:

  • žiadosť o delimitáciu parcely
  • titul nadobudnutia stavby  – delimitačný protokol o prechode nehnuteľností, ku ktorým mali právo hospodárenia bývalé národné výbory, kartu dlhodobého majetku obce alebo pasport miestnych komunikácií, prípadne stav. povolenie, kolaudačné rozhodnutie, hospodársku zmluvu alebo inú listinu preukazujúcu vlastníctvo ku stavbe pred účinnosťou zákona o majetku obcí,
  • vyjadrenie Okresného úradu, pozemkový a lesný odbor, či na dotknutý pozemok SR-SPF bol/nebol uplatnený reštitučný nárok podľa zákona č. 229/1991 Zb. a zákona č. 503/2003 Z. z. /vyjadrenie musí byť na pôvodné pozemno-knižné resp. E-KN parcely, nie na C-KN stav a vydáva sa na základe  doručených dokladov z katastrálneho odboru o prešetrení  právneho stavu  predmetnej parcely. Vyjadrenie nie je potrebné, ak sa podľa písomného vyjadrenia katastrálneho odboru  jedná o neknihované parcely/,
  • geometrický plán, ktorým bude odčlenená časť pozemku, ktorý sa nenachádza pod stavbou vo vlastníctve obce,
  • potvrdenie o pridelení identifikačného čísla obce (IČO),
  • potvrdenie o zvolení za starostu obce.

Žiadosť a doklady je možné zaslať na centrálnu podateľňu SPF alebo elektronicky cez slovensko.sk.

Adresa centrálnej podateľne SPF je:
Slovenský pozemkový fond
Búdková 36
817 15 Bratislava