Formy komunikácie sú:

  • E-mailom: restitucie@pozfond.sk, alebo
  • písomne na adresu Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava

V žiadosti o informáciu je potrebné uviesť:

Číslo rozhodnutia, kto ho vydal, katastrálne územie v ktorom sa nachádzali pôvodné pozemky, meno a priezvisko oprávnenej osoby (osôb)