Fond vykonáva právo člena pozemkového spoločenstva ak  zhromaždenie pozemkového  spoločenstva hlasuje podľa  §14 ods. 7 písm. a), b), d), e), i), j), zákona  č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov:

a) schvaľovanie zmluvy o spoločenstve a jej zmeny okrem zmien v zozname členov a zozname nehnuteľností,
b) schvaľovanie stanov a ich zmien,
d) rozhodovanie o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2,
e) rozhodovanie o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 10,
i) rozhodovanie o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
j) rozhodovanie o zrušení spoločenstva.

Slovenský pozemkový fond sa valných zhromaždení pozemkových spoločenstiev zúčastňuje formou čiastkových schôdzí ako aj formou korešpondenčného hlasovania len v prípadoch, ak pozvánka obsahuje body programu, v ktorých má fond hlasovacie právo člena (§ 14 ods. 7 písm. a), b), d), e), i), j), zákona  č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov).