Žiadateľ o prenájom podľa osobitného predpisu je žiadateľ o prenájom podľa ustanovení § 2a) alebo 2b) nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom.

Žiadosť o prenájom podľa uvedeného nariadenia ustanovení § 2a podáva žiadateľ:

 • mladý poľnohospodár,
 • poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého podniku alebo mikropodniku,

ktorému bolo Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (ďalej iba „PPA“) vydané právoplatné rozhodnutie  o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok podľa podopatrenia : 6.1 – Pomoc na začatie poľnohospodárskej činnosti mladých poľnohospodárov alebo 6.3. – Pomoc na začatie poľnohospodárskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov.

Žiadateľ k svojej žiadosti podľa platnej legislatívy musí priložiť (aby bol považovaný za žiadateľa podľa tohto ustanovenia):

 • právoplatné rozhodnutie PPA podľa podopatrenia 6.1. alebo 6.3.,
 • uviesť v žiadosti číslo listu vlastníctva pozemkov vo svojom vlastníctve alebo

doložiť kópiu nájomnej zmluvy, ktorou si prenajíma pozemky od známych vlastníkov – v tom katastrálnom území, kde si žiadateľ žiada pozemky o prenájom.

Žiadosť o prenájom podľa uvedeného nariadenia ustanovení § 2b podáva žiadateľ:

 • poľnohospodár, ktorý aspoň na polovici obhospodarovanej výmery vykonáva špeciálnu rastlinnú výrobu, alebo
 • poľnohospodár, ktorý vyrába finálny produkt.

Žiadateľ podľa svojej činnosti musí k žiadosti priložiť (aby bol považovaný za žiadateľa podľa tohto ustanovenia):

 • výpis z vinohradníckeho registra alebo výpis z registra ovocných sadov a chmeľníc,
 • rozhodnutie PPA o poskytnutí priamych podpôr podľa osobitných predpisov alebo čestné vyhlásenie, že pestuje špeciálne plodiny na výmere max. 0.3 ha,
 • rozhodnutie o registrácii prevádzkarne, rozhodnutie o registrácii prvovýrobcu alebo maloobchodnej prevádzkarne alebo rozhodnutie o schválení prevádzkarne pre produkty živočíšneho pôvodu

Aby žiadateľ o prenájom podľa osobitného predpisu mohol mať v katastrálnom území kde žiada o prenájom pozemkov od SPF prednostné právo, musí v požadovanom katastrálnom území mať vlastné pozemky alebo mať prenajaté pozemky od známych vlastníkov.

Pri posudzovaní žiadostí podľa osobitného predpisu je podstatnou skutočnosťou, či nájomná zmluva s doterajším nájomcom bola skončená uplynutím času (vtedy sa postupuje podľa ustanovení zákona č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov), alebo zmluva s doterajším nájomcom skončila z dôvodu schválenia projektu pozemkových úprav ( vtedy sa postupuje v súlade so zákonom č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).

Po predložení prvotných dokladov uvedených vo vzorovej žiadosti podľa ustanovení § 2a), alebo 2b) následne SPF začne šetrenie či v katastrálnom území kde si žiadateľ požiadal o prenájom :

 • má voľné vhodné pozemky na prenájom,
 • ak skončil doterajší nájomný vzťah či má doterajší nájomca prednostné právo na uzatvorenie zmluvy, či mu možno krátiť výmeru v prospech žiadateľa podľa osobitného predpisu,
 • vyžiada ostatné doklady od žiadateľa, aj doterajšieho nájomcu.