Dokumenty je potrebné zasielať v listinnej podobe na podateľňu v sídle SPF v Bratislave.