V prvom rade je potrebné vyznačiť správu SPF, ak ide s určitosťou o neznámeho vlastníka. Táto správa sa vyznačí na základe žiadosti obce.

Žiadosť a doklady je možné zaslať na centrálnu podateľňu SPF alebo elektronicky cez slovensko.sk.

Adresa centrálnej podateľne SPF je:
Slovenský pozemkový fond
Búdková 36
817 15 Bratislava

K žiadosti je potrebné priložiť:
– potvrdenie o pobyte z Ministerstva vnútra SR, Sekcie verejnej správy, odbor registrov, matrík a hlásenia pobytu, oddelenie správy registrov, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 04 Banská Bystrica, a
– potvrdenie príslušnej obce, že neeviduje žiadny pobyt pre osobu daného neznámeho vlastníka.

Po zápise správy SPF na list vlastníctva je možné prenajať tento pozemok obci na vytvorenie oddychovej zóny alebo odplatne previesť vlastníctvo takého pozemku, ak je jeho verejnoprospešné využitie v územnom pláne obci.

K žiadosti o majetko-právne vysporiadanie pozemku je potrebné priložiť:
– Právoplatné územné rozhodnutie o umiestnení stavby resp. rozhodnutie iného orgánu štátnej správy – vo verejnom záujme, o zriadení priemyselného parku, významnej investícii, dobývacieho priestor na ťažbu alebo Vami zamýšľaného verejnoprospešného projektu,
– Geometrický plán ak nie je predmetom prevodu celý pozemok,
– Znalecký posudok v rozsahu prevodu,
– Uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení právneho úkonu,
– Územnoplánovaciu informáciu obce k žiadaným pozemkom nie staršiu ako 1 rok.