Pri podaní žiadosti nie je potrebné ani vhodné doložiť znalecký posudok na ocenenie dotknutého pozemku. Po preskúmaní žiadosti na SPF bude žiadateľ v prípade potreby vyzvaný na predloženie znaleckého posudku.

Upozorňujeme, že znalecký posudok je nevyhnutným dokladom pri každom prevode pozemkov SPF. Znalecký posudok si dá na výzvu SPF vypracovať a dokladá ho priamo žiadateľ, pričom vypracovanie ZP je jeho nákladovou položkou.