SPF k posúdeniu splnenia podmienok na prenájom budúceho nájomcu podľa ustanovení § 2  nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom /viď ods. 10 pís. f), alebo ods. 11 pís. c) tohto nariadenia/ požaduje od žiadateľov o prenájom  pred uzatvorením nájomnej zmluvy okrem iných dokladov aj :

  • zoznam pozemkov, ktoré žiadateľ vlastní v katastrálnom území v ktorom žiadateľ žiada o prenájom pozemkov ,
  • zoznam pozemkov, ktoré má žiadateľ prenajaté od známych vlastníkov v ktorom žiadateľ žiada o prenájom pozemkov,

a ktoré tvoria ucelený hospodársky celok s pozemkami SPF, s uvedením k. ú., parcelného čísla.  registra C/E, čísla LV,  vlastníka, prenajatej výmery parciel vlastníka, s uvedením celkovej prenajatej výmery za k. ú..