Po podpise zápisnice z ponukového konania sa vypracuje zmluva o bezodplatnom prevode, ktorá je po internom schvaľovacom procese predložená na schválenie Rade SPF, po jej schválení, ju podpisujú štatutári fondu a následne SPF zašle zmluvu aj s návrhom na vklad na príslušný katastrálny odbor.