Slovenský pozemkový fond zo zákona nespravuje pozemky vo vlastníctve štátu, na ktorých sa
nachádza cintorín (ust. §17, ods. 1, písm. a zákona č. 229/1991 Zb.). Správu miestnych cintorínov
v zmysle platných právnych predpisov vykonáva obec. Na základe uvedeného zašlite Vašu žiadosť na Slovenský pozemkový fond, ktorý posúdi možnosti odovzdania pozemkov vo vlastníctve štátu v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov do vlastníctva obce.

Žiadosť je možné zaslať na centrálnu podateľňu SPF alebo elektronicky cez slovensko.sk.

Adresa centrálnej podateľne SPF je:
Slovenský pozemkový fond
Búdková 36
817 15 Bratislava