Postavenie účastníkov konania pozemkových úprav, ich práva a postup v jednotlivých etapách konaní pozemkových úprav upravuje zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

Správnym orgánom v konaní pozemkových úprav je okresný úrad. Informácie o prebiehajúcom konaní môžete tiež získať na príslušnom obecnom úrade.

SPF je účastníkom konania o pozemkových úpravách, v zmysle zákona vykonáva práva vlastníka
nehnuteľností vo vlastníctve štátu a zastupuje neznámych vlastníkov a vlastníkov, ktorých miesto
pobytu nie je známe.