V  prípade prevodu je potrebné vyhotoviť geometrický plán na odčlenenie pozemku. Návrh tohto plánu je potrebné si pred zápisom do katastra nehnuteľností dať odsúhlasiť Slovenským pozemkovým fondom.

V prípade zriadenia vecného bremena sa vyhotovuje porealizačný geometrický plán na zameranie už zriadených inžinierských sietí, ktorých trasovanie bolo odsúhlasené Slovenským pozemkovým fondom.