V zmysle príslušných vnútorných predpisov, fond zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena nevyhotovuje, a to ani pre účel stavebného konania.