HLAVNÝ TELEFONICKÝ KONTAKT:

Všeobecné informácie a odborné poradenstvo sú poskytované na tel. č.
+421 2 2094 1000

počas pracovných dní

  • v pondelok až štvrtok v čase od 09:00 do 15:00
  • v piatok v čase od 09:00 do 13:00

OSOBITNÝ TELEFONICKÝ KONTAKT:

 

Infolinka Centra stanovísk a vecných bremien SPF 

Konzultácie, odborné poradenstvo a informácie o vybavovaní žiadostí v oblasti stanovísk k územnému a stavebnému konaniu a v oblasti vecných bremien sú poskytované na tel. č.
+421 948 936 912

  • každý pracovný utorok a štvrtok
  • v čase od 09:00 do 12:00 a od 12:30 do 14:30

HLAVNÉ E-MAILOVÉ KONTAKTY

 

  • PODĽA TYPU AGENDY (využite len príslušný e-mailový kontakt):

Predaj pozemku vo vlastníctve SR a prevod pozemku vo vlastníctve nezisteného vlastníka
prevod@pozfond.sk

Stanovisko k územnému, stavebnému a vodoprávnemu konaniu
stanovisko@pozfond.sk

Vecné bremeno
vecnebremeno@pozfond.sk

Reštitúcia
restitucie@pozfond.sk

Nájom
centrum.najmu@pozfond.sk

 

OSOBITNÉ E-MAILOVÉ KONTAKTY

 

UPOZORNENIE:
V rámci organizačnej zmeny na Slovenskom pozemkovom fonde sú k 1. júnu 2021 zrušené všetky regionálne odbory SPF. Kompetencie regionálnych odborov SPF prevzali centrá špecializujúce sa na konkrétny typ agendy.