KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:
Slovenský pozemkový fond
Búdková 36

811 04 Bratislava

ÚRADNÉ HODINY CENTRÁLNEJ PODATEĽNE:

Pondelok až štvrtokod 07:00 do 15:00
Piatokod 07:00 do 13:00

HLAVNÝ TELEFONICKÝ KONTAKT (CALL CENTRUM):
Všeobecné informácie a odborné poradenstvo sú poskytované na tel. č.
+421 2 2094 1000
počas pracovných dní
v pondelok až štvrtok v čase od 09:00 do 15:00

v piatok v čase od 09:00 do 13:00

HLAVNÝ E-MAILOVÝ KONTAKT:
info@pozfond.sk

Upozorňujeme orgány štátnej a verejnej správy, že schránka info@pozfond.sk nie je určená na úradnú komunikáciu s SPF.
Žiadosti adresujte na sídlo SPF v písomnej podobe alebo do elektronickej schránky SPF.

TELEFONICKÉ A E-MAILOVÉ KONTAKTY PODĽA VECNEJ PRÍSLUŠNOSTI:
V podsekciách SPF Bratislava, Centrá podľa typu agendy, Pre samosprávy a Pre médiá.

OSOBITNÉ E-MAILOVÉ KONTAKTY:
Nahlasovanie korupčného konania zamestnancov SPF
korupcia@pozfond.sk
Nahlasovanie nelegálneho výrubu na pozemkoch v správe a nakladaní SPF
nelegalnyvyrub@pozfond.sk
Nahlasovanie narušenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti SPF
mkib@pozfond.sk