• Vyhlasovateľ
  • Predmet ponuky
  • Doba nájmu
  • Miesto podania žiadostí
$
  • Slovenský pozemkový fond, Búdková č. 36, 817 15 Bratislava
  • Poľnohospodárske pozemky v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu v katastrálnom území Špačince
  • 7 rokov
  • Elektronické podanie žiadosti (v predmete správy uviesť „Poďme hospodáriť na slovenskej pôde“), alebo papierová forma podania na adrese: Slovenský pozemkový fond, Búdková č. 36, 817 15 Bratislava (na obálku uviesť „Poďme hospodáriť na slovenskej pôde“)