Podmienky

$
Žiadateľ:

  1. musí mať v predmete činnosti poľnohospodárku výrobu,
  2. nesmie byť dlžníkom fondu, správcu dane, zdravotnej
    poisťovne a sociálnej poisťovne:

a) ak je záujemca právnickou osobou

  • nesmie byť dlžníkom sám alebo právnická osoba ňou ovládaná alebo ju ovládajúca (§ 66a Obchodného zákonníka),
  • nesmie byť spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu osoby, ktorá bola spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu doterajšieho nájomcu, ktorý je dlžníkom fondu,

b) ak je záujemca fyzickou osobou

  • nesmie byť dlžníkom fondu sám alebo jeho blízka osoba (§ 116 a 117 Občianskeho zákonníka).