Slovenský pozemkový fond na základe predloženého podnikateľského zámeru vyberie vhodného kandidáta na ponúkané pozemky. SPF zašle uchádzačom oznámenie o výsledku  ponukového konania.
  • Kritériá
  • Žiadosť

a) Predložiť vyplnenú

podľa priloženého vzoru.
b) V žiadosti je potrebné uviesť aktuálne kontaktné údaje (v rozsahu emailová adresa,  telefonický kontakt a informáciu, či žiadateľ má zriadenú elektronickú schránku).