K žiadosti je potrebné doložiť:

a) originál alebo overená  kópia dokladu o predmete činnosti, ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace, a to: výpis z obchodného registra (ak je záujemca zapísaný v obchodnom
registri) alebo overená kópia živnostenského listu (ak je záujemca  živnostníkom) alebo overená kópia osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka, prípadne originál alebo overenú kópiu iného dokladu preukazujúceho predmet činnosti záujemcu,

b) podnikateľský zámer na dobu minimálne päť rokov, kde
nájomca špecifikuje konkrétny účel, na ktorý bude pozemok používať

c) 

záujemcu, že nie je dlžníkom

d) 

záujemcu, že nie je dlžníkom

  
  • Prílohy k žiadosti
 
  
  
 
  • Žiadosti je potrebné zaslať do 30.9.2022
  • Predmetné pozemky sú k dispozícií od 1.11.2022