Ako s nami komunikovať elektronicky

Elektronická  komunikácia  s SPF

  • Prečo komunikovať elektronicky?

Každý deň dostáva SPF desiatky rôznych žiadostí a podaní.

Žiadosti zvyčajne obsahujú veľké množstvo obsiahlych príloh. Každú písomnosť musia naši zamestnanci naskenovať a zaevidovať v elektronickej podateľni, čo zaberá veľké množstvo času a spomaľuje čas vybavenia Vašej žiadosti.

  • Koho sa elektronická komunikácia týka:

Elektronickú komunikáciu majú využívať:

orgány verejnej moci (ústredné a miestne orgány štátnej správy, samospráva, notári, exekútori…),

právnické osoby (verejné obchodné spoločnosti, komanditné spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzením, akciové spoločnosti, jednoduché spoločností na akcie, družstvá, štátne podniky, právnické osoby zriadené zákonom, záujmové združenia právnických osôb, združenia, nadácie, iné právnické osoby zriadené  podľa práva Európskej únie, resp. iné právnické osoby, ktoré majú právnu subjektivitu a pridelené identifikačné číslo Štatistickým úradom SR),

podnikatelia (samostatne hospodáriaci roľníci, živnostníci, advokáti, znalci a tlmočníci, overovateľovia (audítori) a daňoví poradcovia, autorizovaní geodeti a kartografi, veterinári; iných povolaní, ktoré nie sú živnosťou podľa § 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov),

občania  (dobrovoľne)

SPF doručuje záznamy elektronicky – orgánom verejnej moci, právnickým osobám a podnikateľom, ktorým zasiela elektronicky podpísané záznamy do ich elektronickej schránky.

Právnické osoby a podnikatelia sú povinní vykonávať voči fondu úkony a doručovať mu písomnosti elektronicky do elektronickej schránky.

Ak fond na konkrétne úkony a písomnosti určí elektronický formulár a zverejní ho na svojom webovom sídle, právnické osoby a podnikatelia použijú na tieto úkony  a písomnosti tento elektronický formulár. Pokiaľ právnická osoba alebo podnikateľ nedoručia fondu dokument elektronicky alebo nemajú aktivovanú elektronickú schránku, vecne príslušný organizačný útvar upozorní adresáta na povinnosť elektronického doručovania.

Elektronickú komunikáciu upravuje  zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente. Pozrieť si ho môžete tu  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/305/20201230

 

  • Ako s nami elektronicky komunikovať:

Elektronická komunikácia prebieha prostredníctvom elektronickej schránky na slovensko.sk.

Pokiaľ ešte nemáte aktivovanú schránku, návod ako to urobiť, nájdete tu Najčastejšie otáz…

Ak nám zašlete svoju žiadosť elektronicky, môžeme s Vami komunikovať rovnakou cestou. Šetrí to náš i Váš čas.

V prípade, keď výsledkom komunikácie je zmluva schválená oboma stranami, SPF ju zašle žiadateľovi na elektronický podpis. Takto podpísanú zmluvu zašlete späť do schránky SPF, bez potreby osvedčovania Vášho podpisu na úrade.

 

  • Technická pomoc:

Pokiaľ máte akýkoľvek technický problém v elektronickej komunikácii, prečítajte si prosím Najčastejšie otázky a odpovede