Čo môžete na SPF vybaviť

Čo môžete na SPF vybaviť?

SPF spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve SR a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve SR a nakladá s poľnohospodárskymi pozemkami, ktorých vlastník nie je známy s podielmi spoločnej nehnuteľnosti, ktorých vlastník nie je známy.

  • SPF môže nehnuteľnosti vo svojej správe a nakladaní  okrem iného

▹ uspokojiť reštitučné nároky
▹ prenajímať
▹ predávať /previesť vlastníctvo/
▹ zriadiť vecné bremeno

  • SPF k nehnuteľnostiam v správe a nakladaní vydáva stanoviská okrem iného

▹ k územným konaniam
▹ k stavebným konaniam
▹ k zmene druhu pozemku

Čo nevybavíte v Slovenskom pozemkovom fonde

  • SPF neposkytuje

▹ právne poradenstvo
▹ výklad právnych predpisov/zákonov
▹ informácie o vlastníckych vzťahoch FO a PO – www.katasterportal.sk
▹ identifikácie pozemkov – www.katasterportal.sk
▹ a nevydáva stanoviská za FO a PO
▹ a nevydáva rozhodnutia k zmene druhu pozemku – www.minv.sk

  • SPF nerieši

▹ rebonitáciu pôd – www.vupop.sk
▹ aktualizáciu LPIS – www.apa.sk
▹ zápisy zmien vlastníckych vzťahov na listoch vlastníctva – www.katasterportal.sk